Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Amb la Sostenibilitat

Contingut de la pàgina d’inici

Política ambiental de Renfe

Renfe, a través de la seva estratègia de Responsabilitat Social Empresarial “Un tren de valors”, ha establer tuna sèrie de compromisos amb la societat com a eixos de gestió, entre els quals un compromís amb la Sostenibilitat i la Protecció del Medi Ambient.

En aquest apartat pots aconseguir tota la informació sobre la nostra política ambiental, sobre les interaccions ambientals dels nostres serveis, i sobre les nostres activitats en matèria de sostenibilitat. A més, des d'aquí podràs conèixer tota la informació per a poder participar amb nosaltres en activitats relacionades amb el foment de la mobilitat sostenible i amb la protecció del medi ambient.

Xifres de la Sostenibilitat en Renfe

Renfe a més de comptar amb els avantatges associats d'una manera de transport sostenible com el ferrocarril, realitza tots els dies un esforç encaminat a la reducció dels seus impactes ambientals, amb uns estàndards exigents de gestió ambiental, fruit del compromís amb la sostenibilitat i amb el medi ambient adquirit per Renfe.

Renfe Locomotora de la Mobilitat Sostenible

El ferrocarril és el mitjà de transport de viatgers i de mercaderies que presenta un menor impacte ambiental en el seu conjunt, és el mitjà que menys energia consumeix per unitat transportada, que presenta uns nivells d'emissió de CO2 més baixos, que menys contribueix a la contaminació local en àrees urbanes, i que genera un menor impacte acústic. A més, l'ocupació del terreny feta per les infraestructures ferroviàries és en termes relatius menor que l'espai ocupat per les carreteres.

Tots aquests avantatges ambientals, a més d'altres com són una menor accidentalitat i la reducció de la congestió urbana, fan que el tren sigui el mitjà de trans port que menys costos externs genera a la societat. La carretera i l'aviació generen entre 2 i 5 vegades més costos externs que el ferrocarril.

Menys emissions de CO2

El ferrocarril és el mitjà que realitza unes menors emissions de CO2 per unitat transportada, entre 3 i 5 vegades menys que viatjant per carretera i entre 7 i 10 vegades menys que viatjant amb avió. Renfe ha reduït en un més d'un 30% les seves emissions per unitat transportada en el període 1990-2007.

Per exemple en el trajecte Barcelona-Madrid un viatger que utilitzi l'AVE genera unes emissions de 13 quilograms de CO2, mentre que un viatger que utilitzi l'avió produeix unes emissions de 70 quilograms. Amb aquestes dades, l'estalvi en l'emissió de CO2 a l'atmosfera que es produeix en transferir viatgers de l'avió i el cotxe cap al tren d'Alta Velocidad és molt elevat. L'estalvi estimat en tones de CO2 per la transferència modal des de l'avió i l'automòbil privat en el corredor Madrid-Saragossa-Barcelona cap al tren d'Alta Velocidad s'estima anualment en més de 200.000 tones de CO2/any, una xifra semblant a la de les emissions del consum elèctric domèstic d'una ciutat com Saragossa.

Aquestes menors emissions són degudes a:

 • Consum elèctric: Consum eficient

  La utilització del fre regeneratiu, tecnologia de generació d'energia pel motor en el procés de frenada, permet que alguns trens tornin a la xarxa entre un 6 i un 10% de l'energia en Alta Velocidad i fins a un 40% en Rodalies.

  Els avanços incorporats en nous trens com els Civia permeten estalviar un 30% d'energia, minimitzant els efectes ambientals dels nostres serveis.

  La conducció econòmica dels nostres trens permet estalvis energètics de fins a un 10% en alguns trajectes.

 • Utilització de les energies renovables

  El consum d'energia elèctrica permet a Renfe utilitzar energies renovables a diferència d'altres mitjans de transport.

  Durant l'any 2007 un 21,11% de l'energia utilitzada per Renfe va procedir de fonts renovables, superant els objectius europeus d'utilització de renovables per al 2020.

  Amb l'augment de la quota d'energies renovables en el mix nacional es reduiran progressivament les emissions de CO2 degudes al ferrocarril.

 • Transport Públic: Menor consum d'energia

  El ferrocarril igual que altres mitjans de transport col·lectiu realitza un menor consum d'energia en realitzar un aprofitament més eficient de les places que els mitjans de transport privats.

  Aquests factors provoquen que el ferrocarril consumeixi entre 2 i 5 vegades menys que altres mitjans per unitat transportada.

 • Reducció de les emissions contaminants locals

  Renfe en consumir preferentment energia elèctrica redueix considerablement l'emissió de contaminants atmosfèrics locals, causants de greus malalties, com són els òxids de sofre i de nitrogen, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió o els compostos orgànics volàtils, evitant augments de la pol·lució, en les ciutats enfront dels mitjans de transport per carretera.

  Els trens de Rodalies en consumir en la seva gran majoria energia elèctrica faciliten la mobilitat en les ciutats sense contribuir a la contaminació atmosfèrica urbana.

 • Menors emissions acústiques

  Els trens de Renfe realitzen menors emissions acústiques que altres mitjans com la carretera o l'aviació.

  El soroll ferroviari quan es produeix és puntual i menys molest que el soroll continu que causa una carretera.

  En el cas del ferrocarril, és possible aplicar mesures en les fonts emissores, material rodador o infraestructura, mentre que en altres mitjans com en l'aviació se solen aplicar mesures pal·liatives en els receptors del soroll, menys efectives i més traumàtiques.

 • Menor ocupació de l'espai

  El ferrocarril ocupa entre 2 i 3 vegades menys espai per unitat transportada que les carreteres. A escala europea, el ferrocarril amb un 8% del mercat realitza només un 2% de l'ocupació de territori per al transport.

  Encara que la construcció de línies d'Alta Velocidad realitza una ocupació de l'espai, aquestes línies ocupen un 35% menys que una autovia de dos carrils per sentit.

  Una línia de ferrocarril té una capacitat de transport de 9.000 viatgers 6 vegades més que les infraestructures per al transport amb autobús i 45 vegades més en el cas dels automòbils.

 • Costos Externs

  Tots els avantatges ambientals enumerats a més d'altres factors com l'accidentalitat i la congestió (un sol tren de Rodalies en doble composició evita fins a tres quilòmetres d'embús en autovia) fan que el transport per ferrocarril a Espanya sigui el mitjà de transport que per unitat transportada genera menors costos externs: 5 vegades menys que el transport per carretera de mercaderies, 3 vegades menys que el transport per carretera de viatgers, 2 vegades menys que l'aviació civil. Els costos externs del transport al nostre país s'acosten al 10% del PIB.

Principals indicadors de gestió sostenible

Renfe genera una sèrie d'impactes ambientals menors que altres mitjans de transport, que any rere any ens esforcem a reduir i si és possible eliminar. Les principals magnituds ambientals durant l'any 2007 i la seva evolució són les següents:

Consum Energètic:

Consumo energético para Tracción 2011
Concepto2011
Millones de litros de diesel 76,08
Gwh diesel 755,48
Gwh tracción eléctrica 2.349,69
Gwh total 3.105,17
Millones de Unidades Transportadas 28.966,79
wh/UT 107,2

Si vols conèixer i ampliar la informació sobre les nostres magnituds ambientals pots fer-ho en la nostra Memòria Ambiental.

Certificats en el respecte al medi ambient

Fruit del nostre compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient Renfe integra en tots les seves activitats el respecte al medi ambient, per aquest motiu en l'actualitat ens trobem en procés de certificar els serveis de les nostres diferents Àrees d'Activitat, amb la implantació de sistemes de gestió ambiental acords a la norma UNE-EN-ISO 14001, realitzant en alguns casos la implantació de sistemes integrats sota la norma UNE-EN-ISO 14001 de Gestió Ambiental, i UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de la Qualitat.

Durant l'any 2007 els serveis de Renfe amb sistemes de gestió ambientals certificats amb la norma UNE-EN-ISO 14001 van ser:

Àrea d'ActivitatServei Número de Certificació
Fabricació i MantenimentTaller de CòrdovaCGM 01/065
Taller d'OurenseCGM 01/074
Alta Velocidad - Larga Distancia El transport de viatgers i la prestació del servei per les línies d'Alta Velocidad Madrid-Sevilla i Madrid-Màlaga, així com el seguiment i control de les activitats contractades.

Aquest servei disposa d'una Certificació Integrada SGI-001/2003, que inclou: Certificació de Qualitat segons UNE-EN-ISO. 9001 núm. ER- 1143/20003.
Certificació ambiental segons UNE-EN- ISO 14001 núm. GA- 1999/0229

Rodalies i Media DistanciaServeis de Media Distancia amb trens TRD, Red Exprés i R-598.GA-2007/0093

A més Renfe ha certificat serveis de Rodalies segons la Norma de Transport Públic de Passatgers UNE-EN-ISO 13816, norma que presenta com a requisit el seguiment de diversos indicadors ambientals amb què avaluar la millora de la gestió i l'eficiència en qüestions com el consum d'energia, d'aigua o de paper. Aquests serveis es troben en els següents nuclis de Rodalies:

Tres línies del nucli de Rodalies d'Astúries:

 • Línia C-1 Gijón/Oviedo – Puente de los Fierros
 • Línia C-2 Oviedo – El Entrego
 • Línia C-3 Llamaquique/Oviedo - San Juan de Nieva
  Més informació en: Cercanías Asturias

Tres línies del nucli de Rodalies de Bilbao:

 • Línia C-1 Bilbao Abando - Santurzti
 • Línia C-2 Bilbao Abando – Muskiz
 • Línia C-3 Bilbao Abando – Orduña
  Més informació en: Cercanías Bilbao

Tres línies del nucli de Rodalies de València.

 • Línia C-1 València Nord a Gandia.
 • Línia C-2 València Nord a Xàtiva i Moixent.
 • Línia C-6 València Nord a Castelló de la Plana.
  Més informació en: Cercanías Valencia

Renfe Empresa Sostenible

El respecte ambiental és un atribut essencial de Renfe i és un element de diferenciació enfront d'altres mitjans de transport. Per això, Renfe ha situat en els seus Plans Estratègics la Sostenibilitat com un dels seus objectius. A més, és un dels compromisos de Renfe en matèria de Responsabilitat Social, dins de la seva estratègia "Un Tren de Valors".

La Política, el Compromís i el Decàleg Ambiental constitueixen els principals elements de la Gestió Ambiental en Renfe. Aquestes eines, aprovades pel Comitè de Direcció de Renfe al desembre del 2005 col·loquen la sostenibilitat com un element estratègic per a la companyia.

Política Ambiental de Renfe

L'objectiu de Renfe en l'àmbit del medi ambient és reduir i fins i tot eliminar els efectes ambientals lligats als seus serveis.

Per a això, Renfe compleix una política ambiental, que es basa en tres eixos fonamentals:

 • L'adequació ambiental dels serveis de Renfe per mitjà del compliment de la legislació ambiental i dels compromisos ambientals adquirits de forma voluntària.
 • La difusió i posada en valor dels avantatges ambientals del ferrocarril com a mitjà de transport.
 • La gestió dels aspectes ambientals existents en la relació entre infraestructura i operació.

Compromís ambiental de Renfe

El Compromís ambiental de Renfe és element que guia les accions ambientals de Renfe. Estableix les obligacions i compromisos que Renfe adquireix amb el medi ambient i el seu entorn social, i forma part de l'aposta de Renfe pel desenvolupament sostenible, en la seva triple dimensió: econòmica, social i ambiental.

Renfe es compromet a:

Establir públicament, i per escrit, els seus compromisos ambientals.

Assumir compromisos ambientals de caràcter voluntari, més enllà fins i tot de la normativa ambiental per part de Renfe.

Desenvolupar els instruments de gestió més adequats per a reduir, i fins i tot eliminar, aquests impactes ambientals, mitjançant una adequada organització interna.

Establir canals adequats per a la participació de les parts interessades en la gestió ambiental de Renfe.

Comprovar l'eficàcia de la gestió ambiental mitjançant el control de la seva implementació i el seu compliment, i mitjançant l'actualització i l'adaptació permanent a les demandes de la societat.

Del compromís, a més, se'n deriva un Decàleg ambiental que regula el Sistema de Gestió Ambiental de Renfe.

Decàleg ambiental:

 • Complir la normativa ambiental i els compromisos voluntaris adquirits.

 • Exigir a les seves filials, contractistes i proveïdores el mateix grau de compliment.

 • Establir sistemes de vigilància ambiental.

 • Establir programes de millora contínua de l'eficiència energètica.

 • Utilització eficient de la resta de recursos.

 • Minimitzar els residus i la contaminació, reduint el soroll i les emissions atmosfèriques, incloses les relatives al Protocol de Kyoto.

 • Desenvolupar objectius i programes periòdics d'actuació ambiental basats en la millora contínua.

 • Desenvolupar Sistemes de Gestió Ambiental i Sistemes Integrats.

 • Sensibilitzar, formar i motivar ambientalment els seus empleats.

 • Fomentar la Mobilitat Sostenible i el diàleg amb les Parts Interessades.

Memòria Ambiental 2009

La Memòria Ambiental 2009 de Renfe s'ha fet d'acord amb els criteris de GRI (Global Report Initiative), del Pacte Mundial i de la Fitxa 330 de UIC de compliment ambiental en les empreses ferroviàries. La Memòria conté les principals dades de caràcter ambiental de Renfe, amb informació sobre costos externs, contaminació, residus, i materials, a més d'altres elements clau de la nostra relació amb les parts interessades en matèria ambiental.

Participa amb nosaltres

En Renfe volem que t'impliquis amb nosaltres en la protecció del Medi Ambient, per això realitzem campanyes educatives com:

Si vols més

Aquí pots aconseguir informació de projectes i fòrums a escala nacional i internacional en què participa Renfe i altres enllaços relacionats amb el ferrocarril, el transport i el medi ambient.

 • Tren a Copenhaguen: Renfe participa en aquesta campanya internacional organitzada per la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC) i els seus membre i patrocinadors estan organitzant la Campanya Internacional “Tren a Copenhaguen”, que consisteix en diferents activitats i iniciatives entorn a la pròxima Cimera sobre Canvi Climàtic que se celebrarà a partir del 7 de desembre a la capital danesa.
 • EcoTransIT: És una eina d'informació ambiental del transport que compara l'impacte dels distints mitjans de transport de mercaderies a Europa. EcoTransIT compara el consum d'energia, els gasos efecte hivernacle i els gasos de combustió del transport de mercaderies per ferrocarril, camió, barco i avió. Aquesta eina té en compte per a realitzar els càlculs: Els serveis de transport intermodal, les característiques de les mercaderies i les especificacions tècniques dels mitjans de locomoció. Per calcular l'impacte dels teus viatges
 • Ecopassenger: És una eina desenvolupada per UIC que permet la comparació dels impactes ambientals de diferents mitjans de transport de viatgers a Europa. Per calcular l'impacte dels teus viatges
 • Fòrum de les Empreses Ferroviàries per la Sostenibilitat: És una agrupació d'empreses ferroviàries públiques i privades, l'objectiu de la qual és afavorir la mobilitat sostenible al nostre país mitjançant el creixement dels mitjans de transport més sostenibles com el ferrocarril. El Fòrum de les Empreses Ferroviàries per la Sostenibilitat va nàixer el 30 de novembre del 2006 per iniciativa de Renfe en el marc del VIII edició del Congrés Nacional del Medi Ambient (Conama), durant el qual es va firmar la Declaració de les Empreses Ferroviàries per la Sostenibilitat.
 • Vies Verdes: Les Vies Verdes són un programa de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols que ha adaptat traçats ferroviaris en desús per a activitats de cicloturisme i senderisme. Pàgina de l'associació europea de Vies Verdes: http://www.aevv-egwa.org/

Altres enllaços d'interés:

 • UIC Environment Pàgina de medi ambient de la Unió Internacional de Ferrocarrils, conté informació sobre projectes i polítiques internacionals de caràcter ambiental dins del sector ferroviari.

 • CER: Pàgina de la Comunitat Europea de Ferrocarrils on també podràs trobar informació ambiental del sector ferroviari a escala europea.

 • Transport and Environment: Pàgina de l'associació europea Transport & Environment.

 • UITP: Pàgina de l'Associació Internacional de Transport Públic.

Informació addicional