Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Informació Legal Renfe Mercancías S.A.

Contingut de la pàgina d’inici

Guia Carta de Port CIM (GLV-CIM)

A. Aspectes generals

0. Abreviatures - Definicions

 • CGT-CIM: Condicions generals de transport per al transport internacional ferroviari de mercaderies, elaborades i recomanades pel CIT.
 • CIM: Conveni Internacional relatiu al Transport de Mercaderies per Ferrocarril
 • CIT: Comitè Internacional de Transports Ferroviaris
 • CUV: Regles Uniformes relatives als Contractes d'Ús de Vehicles en trànsit ferroviari internacional
 • EDI: Intercanvi de dades informatitzades
 • Estació d’arribada Estació del lloc de lliurament
 • Estació de sortida: Estació del lloc de recollida de les mercaderies
 • Incoterms: Regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials més utilitzats al comerç exterior, estipulades per la Cambra de Comerç Internacional (CCI)
 • NHM: Nomenclatura Harmonitzada Mercaderies
 • ONU: Organització de les Nacions Unides
 • RID: Reglament relatiu al transport internacional ferroviari de mercaderies perilloses
 • TED: Processament electrònic de les dades
 • Transportista: Transportista contractual amb el qual l'expedidor ha subscrit el contracte de transport en virtut de les Regles uniformes CIM, o un transportista successiu, que és responsable en base a aquest contracte
 • Transportista substitut Transportista que no ha subscrit el contracte de transport amb l'expedidor, però al qual el transportista contractual ha confiat, totalment o parcialment, l'execució del transport ferroviari
 • IVA: Impost sobre el valor afegit
 • UIC: Unió Internacional de Ferrocarrils
 • UTI: Unitat de transport intermodal
 • UN / EDIFACT: Recomanació de Nacions Unides per a l'Intercanvi de Dades Informatitzades per a l'Administració, el Comerç i el Transport

1. Objecte de la guia

La present guia conté les disposicions aplicables relatives a la carta de port CIM i a la resta de documents relatius al transport internacional ferroviari de mercaderies. S’adreça als membres del CIT i als seus clients.

2. Àmbit d'aplicació

La present guia s'aplica a les trameses subjectes a les Regles uniformes CIM i a les CGT-CIM.

No obstant això, l'apartat 6, així com els annexos 2 i 4, també s'apliquen a les trameses que no estan subjectes a les CGT-CIM, quan les parts utilitzen una carta de port d’acord amb el model elaborat pel CIT.

B. Disposicions comunes per a la carta de port en paper i la carta de port electrònica

3. CGT-CIM

Les CGT-CIM són objecte de l'annex 1.

4. Contingut de la carta de port

Els comentaris relatius al contingut de la carta de port CIM són objecte de l'annex 2.

5. Pagament de les despeses

5.1. Llista de despeses

La llista de les principals despeses relatives a les prestacions relacionades amb el transport, despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa és objecte de l'annex 3.

5.2. Mencions relatives al pagament de les despeses

Les despeses són a càrrec de l'expedidor o el destinatari, d'acord amb les següents mencions.

Les mencions expressades amb tres lletres es corresponen amb els Incoterms. El seu ús a la carta de port només es refereix al pagament de les despeses, i no comporta cap altra conseqüència jurídica en el marc del contracte de transport.

Pagament de les despeses
MencióSignificat
a) A ports pagats, si escau, fins a X Preu del transport pagat per l'expedidor, si escau, fins a X (on X designa un punt de soldadura de les tarifes).
b) A ports pagats, inclòs..., si escau, fins a X Preu del transport i despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa addicional pagats per l'expedidor, si escau, fins a X (on X designa un punt de soldadura de les tarifes).
c) EXW “A la fàbrica (... lloc acordat)” El destinatari paga totes les despeses (preu del transport i despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa).
d) FCA « Franc a transportista (… lloc acordat) » L’expedidor paga només les següents despeses al país de sortida: despeses dels tràmits de duana per compte del client (codi UIC 40), despeses dels tràmits de duana que corresponen al transportista (codi UIC 46), despeses de la resta de tràmits administratius (codi UIC 45), drets de duana i la resta d'imports percebuts per duanes (codi UIC 60), i l’IVA percebut per duanes (codi UIC 61).
e) CPT [“Port pagat fins a (…lloc de destinació acordat)”] CIP [“Port pagat, assegurança inclosa, fins a (lloc de destinació acordat)”] Les despeses [preu del transport i despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa, tret de les següents despeses als països de trànsit i arribada: l’expedidor ha de pagar les despeses dels tràmits de duana per compte del client (codis UIC 41 i 42), les despeses dels tràmits de duana que corresponen al transportista (codi UIC 46), les despeses de la resta de tràmits administratius (codi UIC 45), els drets de duana i altres imports percebuts per duanes (codi UIC 60) i l’IVA percebut per duanes (codi UIC 61)] fins al lloc de lliurament indicat a la carta de port.
f) DAF “Lliurament en frontera (… lloc acordat)”########## L’expedidor ha de pagar totes les despeses (preu del transport i despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa) fins al punt de soldadura de les tarifes que s'indica a la carta de port.
g) DDU “Inclosos drets no pagats (… lloc de destinació acordat)”########## Les despeses [preu del transport i despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa, tret de les despeses següents al país d'arribada: despeses dels tràmits de duana per compte del client (codis UIC 41 i 42), les despeses dels tràmits de duana que corresponen al transportista (codi UIC 46), les despeses de la resta de tràmits administratius (codi UIC 45), els drets de duana i altres imports percebuts per duanes (codi UIC 60) i l’IVA cobrat per duanes (codi UIC 61)] fins al lloc de lliurament indicat a la carta de port són pagats per l'expedidor. Totes les despeses (preu del transport i les despeses accessòries, drets de duana i resta de despeses) fins al lloc d'entrega indicat en la carta de port són pagades per l'expedidor.

En cas que manqui menció relativa al pagament de les despeses a la carta de port, hi hagi incompatibilitat amb altres indicacions de la carta de port o hi pugui haver risc de confusió, caldrà informar l'expedidor d’aquesta irregularitat. Si l’expedidor no omple ni rectifica la carta de port o si no és possible contactar-hi, haurà d’assumir totes les despeses.

C. Carta de port en paper

6. Model

El model de carta de port CIM és objecte de l’annex 4. Es presenta en un plec de 5 fulls numerats:

Contingut Plec
Núm.Full DesignacióDestinatari del full
1 Original de la carta de port Destinatari
2 Full de ruta Transportista de destinació
3 Butlletí d'arribada/Duanes Duanes o transportista de destinació
4 Còpia de la carta de port Expedidor
5 Talonari d'expedició: Transportista de sortida

En cas que s’empleni la carta de port amb una impressora d'ordinador, s’han de complir les següents condicions:

 • color d’impressió: segons model o negre,
 • contingut: cap derogació respecte del model,
 • format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model,
 • paper: adequat per a la impressora utilitzada.

Si calgués, a la sortida es pot imprimir el dors en un full a part. En cas que el dors no s'imprimís i apareguessin despeses durant la ruta, es farà servir el dors dels fulls 1 a 3 d'una carta de port CIM com a fulls addicionals, que s'adjuntaran a la carta de port d'origen.

7. Facturació separada d'un recorregut de trànsit

La carta de port es pot imprimir amb un full addicional per tal de poder facturar per separat un recorregut de trànsit.

8. Full addicional expedidor

Les cartes de port es poden imprimir amb un full addicional, si així li calgués a l'expedidor.

D. Carta de port electrònica

9. Principi de l’article 6, § 9 CIM

La carta de port, inclosa la seva còpia, es pot realitzar mitjançant enregistrament electrònic de dades, les quals es poden transformar en signes d'escriptura llegibles. Els procediments emprats per a l'enregistrament i el processament de les dades han de ser equivalents des del punt de vista funcional, en concret pel que fa a la força probatòria de la carta de port representada per aquestes dades.

10. Acord per a l'intercanvi de dades informatitzades en trànsit internacional ferroviari de mercaderies (Acord EDI)

El transportista i el client regulen contractualment els missatges que calgui intercanviar i les modalitats d'intercanvi de dades de la carta de port electrònica (vegeu l’apartat 4.3 CGT-CIM).

11. Sistema mixt

S'implanta un sistema mixt per posar remei a les dificultats que apareixen durant el desenvolupament del sistema. Consisteix a permetre l'ús successiu de suports de dades diferents per a una mateixa tramesa (carta de port electrònica, carta de port en paper, impressió de sortida). Tenen la mateixa força probatòria. En cas de contradicció, les dades més antigues prevaldran sobre les més recents.

El fet d’afegir posteriorment una dada o modificar dades per voluntat de les parts integrants del contracte de transport no suposa cap contradicció.

12. Impressió de sortida

Si calgués, la carta de port electrònica es pot presentar en paper.

La impressió de sortida correspon al model de la carta de port en paper (vegeu l’apartat 6 i annex 4), sense perjudici de les següents derogacions:

 • a) Color d'impressió: segons model o negre;
 • b) Contingut: Totes les dades contingudes a la carta de port electrònica en el moment de l'edició impresa i per a les quals el drethavent gaudeix, a la impressió de sortida, d’un dret d'accés en lectura, així com les indicacions següents, que apareixen a la part superior del document:
  • Menció “Impressió de sortida de la carta de port electrònica amb el mateix valor de prova que la carta de port en paper - AAAA-MM-DD (data d'impressió) - editada per... (transportista)”.
  • Menció “Còpia”, quan s’ha d’editar una impressió addicional per pèrdua o deteriorament de la impressió original.
  • Designació de la impressió de sortida;
 • c) Format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model. Es pot renunciar a la impressió de les marques de posició dins de determinades caselles;
 • d) Paper: adequat per a la impressora utilitzada;
 • e) Impressió de les dades al dors: fer servir un full complementari.

La impressió de sortida d’acord amb les anteriors disposicions és acceptada per les parts del contracte de transport, les quals li reconeixen el mateix valor que la carta de port en paper.

Els membres no connectats al sistema informàtic reben d'ofici la impressió de sortida. Els membres connectats la reben sota petició.

Les disposicions relatives a la presentació i al processament de la carta de port en paper en cas d'ordres ulteriors, instruccions i reclamacions s'apliquen també a la impressió de sortida.

En cas d'utilitzar una carta de port electrònica, l'expedidor connectat al sistema que pretén treure profit d'una operació de crèdit documentari haurà de sol·licitar una impressió de la carta de port electrònica per lliurar-la al seu banc. Així, la regla prevista a l'últim paràgraf de l'apartat anterior 12 permetrà complir amb els requisits derivats de l'article 19, §§ 1 i 7 CIM.

E. Altres documents

13. Butlletí de franquícia

Si l'import de les despeses assumides per l'expedidor no es pot fixar amb exactitud en el moment de la recollida de la mercaderia, caldrà indicar-ho en un butlletí de franquícia d’acord amb el model de l'annex 6. Aquest document serà objecte de liquidació amb l'expedidor com a molt trenta dies després del venciment del termini de lliurament.

En cas que s’ompli la carta de port amb una impressora d'ordinador, s’han de complir les següents condicions:

 • color d’impressió: segons model o negre,
 • contingut: cap derogació respecte del model,
 • format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model.
 • paper: adequat per a la impressora utilitzada.

14. Ordres ulteriors - Impediment per al transport - Impediment per a l’entrega

Les dades útils i els documents són objecte de:

 • a) l'annex 7: ordres ulteriors,
 • b) l'annex 8: impediment per al transport,
 • c) l'annex 9: impediment per al lliurament

15. Document de transport per als mitjans de retenció buits no netejats segons el RID

Les següents disposicions són aplicables a la restitució dels mitjans de retenció buits no netejats que continguin residus de mercaderies perilloses i no siguin objecte d'un contracte de transport CIM:

El destinatari del transport responsable lliurarà al transportista una declaració escrita en dos exemplars per a cada mitjà de retenció. A aquest efecte, es faran servir dos fulls d'una carta de port CIM /carta vagó CUV, als quals caldrà seleccionar totes els mencions de la casella 30. Caldrà inscriure les següents indicacions als corresponents espais de la declaració escrita:

 • expedidor (destinatari del transport responsable),
 • número del vagó o designació del mitjà de retenció,
 • indicacions prescrites pel RID per als mitjans de retenció buits no netejats.

Les altres especificacions del RID aplicables als embalatges i als mitjans de retenció buits, no netejats, que contenen residus de mercaderies perilloses, es compliran també pel destinatari del transport responsable.

16. Idiomes

Tret de conveni especial amb el transportista, caldrà imprimir i emplenar en un o més idiomes, un dels quals ha de ser l’alemany, l'anglès o el francès, els documents d’acord amb els apartats anteriors 13, 14 i 15.

F. Disposicions finals i transitòries

17. Entrada en vigor

La present Guia entrarà en vigor el...

18. Disposicions transitòries

Els contractes de transport subscrits en virtut de les Regles uniformes CIM 1980 abans del... restaran subjectes a les Regles uniformes i a les seves disposicions d'execució en vigor en el moment de la signatura del contracte.

Annex I

Apartat 3. Condicions generals de transport per al transport internacional ferroviari de mercaderies (CGT-CIM)

Estat 31-03-2005

1. Definicions

A l'efecte de les presents Condicions Generals de Transport (CGT-CIM), per:

 • a/ “CIM“ designa el Conveni Internacional relatiu al Transport de Mercaderies per Ferrocarril, apèndix B al Conveni sobre transports internacionals ferroviaris (COTIF 1999),
 • b/ “transportista“ designa el transportista contractual o transportista successiu,
 • c/ “transportista substitut“ designa un transportista que no ha subscrit el contracte de transport amb l'expedidor, però a qui el transportista indicat en l'anterior apartat b) ha confiat, totalment o parcialment, l'execució del transport ferroviari.
 • d/ “client“ designa l'expedidor i/o destinatari mencionat en la carta de port
 • e/ “acord client“ designa l'acord particular subscrit entre el client o un tercer d'una banda, i el transportista d'una altra, relatiu a un o més transports sotmesos a les Regles uniformes CIM.
 • f/ “CIT“ designa el Comité Internacional de Transports Ferroviaris, associació de dret suís dotat de personalitat jurídica, amb seu a Berna, i l'objectiu del qual és concretament l'aplicació uniforme i la transposició del dret de transport internacional ferroviari regit pel COTIF.
 • g/ “Guia carta de port CIM (GLV-CIM)“ designa al document del CIT que conté les instruccions per a la utilització de la carta de port; també està disponible en la pàgina www.cit-rail.org. www.cit-rail.org,
 • h/ “Guia carta de port CIM (GLV-CIM)“ designa al document del CIT que conté les instruccions per a la utilització de la carta de port; també està disponible en la pàgina www.cit-rail.org.

2. Àmbit d'aplicació

2.1. Les CGT-CIM regulen la relació jurídica entre el transportista i el client per als transports subjectes a les Regles uniformes CIM; igualment, s'apliquen als contractes de transport en els casos d'ampliació de l'àmbit d'aplicació de l'article 1 CIM i en tots els casos en què les parts del contracte ho acordin.

2.2. Les CGT-CIM formen part integral del contracte de transport des de la seva signatura.

2.3. Les clàusules contractuals derogatòries a les parts del contracte prevalen sobre les de les CGT-CIM.

2.4. Les Condicions generals del client s'apliquen només quan les parts del contracte ho acordin expressament.

3. Execució del transport

3.1. El transportista pot confiar l'execució del transport, totalment o parcialment, a un o diversos transportistes substituts. El transportista haurà de proporcionar informació sobre el transportista substitut abans del transport només si el client ho demana expressament.

3.2. El transportista pot confiar l'execució del transport, totalment o parcialment, a un o diversos transportistes substituts. El transportista haurà de proporcionar informació sobre el transportista substitut abans del transport només si el client ho demana expressament.

4. Carta de port

4.1. Si no hi ha un conveni especial, l'expedidor ha d'emplenar la carta de port.

4.2. La GLV-CIM conté les indicacions útils per a l'ús de la carta de port.

4.3. D'acord amb l'article 6, § 9 CIM, la carta de port es pot emetre en forma de registre electrònic de dades. Les parts del contracte determinen els detalls de la utilització d'una carta de port electrònica en un conveni particular. La impressió de sortida de la carta de port electrònica d'acord amb les disposicions anteriors de la GLV-CIM és acceptada per les parts del contracte de transport, que li reconeixen el mateix valor que la carta de port en paper.

5. Posada a disposició dels vagons pel transportista

5.1. Quan el client demani la posada a disposició de vagons, unitats de transport intermodal o accessoris, haurà de respondre de la regularitat, exactitud i caràcter complet de les seves indicacions, en concret de la correspondència de la seva comanda amb els transports previstos.

5.2. Quan el client demani la posada a disposició de vagons, unitats de transport intermodal o accessoris, haurà de respondre de la regularitat, exactitud i caràcter complet de les seves indicacions, concretament de la correspondència de la seva comanda amb els transports previstos.

5.3. El client només fa servir el material subministrat dins del marc dels transports previstos.

5.4. El client haurà de respondre de qualsevol dany (avaria o pèrdua) sobre el material posat a disposició, causat per ell o per un tercer en el qual hagués delegat.

6. Càrrega i descàrrega

6.1. Si no hi ha un conveni especial, la càrrega de la mercaderia és responsabilitat de l'expedidor i la descàrrega ho és del destinatari.

6.2. Si no hi ha un conveni especial, la càrrega de la mercaderia és responsabilitat de l'expedidor i la descàrrega ho és del destinatari.

6.3. Si no hi ha un conveni especial, la càrrega de la mercaderia és responsabilitat de l'expedidor i la descàrrega ho és del destinatari.

6.4. Si no hi ha un conveni especial, la càrrega de la mercaderia és responsabilitat de l'expedidor i la descàrrega ho és del destinatari.

L'expedidor ha de precintar els contenidors grans, les caixes mòbils, els semiremolcs i la resta d'unitats de transport intermodal tancades que es fan servir al transport combinat i que es lliuren carregades per al seu transport. Per a alguns transports, es podrà renunciar al precinte mitjançant un conveni entre l'expedidor i el transportista.

6.5. En cas que no hi hagi un conveni especial sobre els terminis de càrrega i descàrrega, s'aplicaran les especificacions del transportista.

6.6. Quan la zona de càrrega o descàrrega i les vies d'accés hagin estat embrutades pel client, aquest haurà de netejar-les de forma immediata i al seu càrrec.

7. Embalatge

Quan, per la seva naturalesa o el seu estat, calgui embalar la mercaderia, l'expedidor haurà d'embalar-la de forma que s'eviti qualsevol avaria o pèrdua total o parcial durant el transport i que no representi cap risc de dany per a les persones, el material o altres mercaderies. A més, l'embalatge haurà de complir les possibles especificacions particulars d'embalatge del transportista.

8. Despeses

8.1. Les despeses que el client ha de pagar inclouen:

 • a/ el preu del transport, és a dir, totes les despeses relatives a la prestació de transport o una prestació directament vinculada al transport, entre el lloc de recollida i el d'entrega;
 • b) el preu del transport, és a dir, totes les despeses relatives a la prestació de transport o una prestació directament vinculada al transport, entre el lloc de recollida i el d'entrega;
 • c/ el preu del transport, és a dir, totes les despeses relatives a la prestació de transport o una prestació directament vinculada al transport, entre el lloc de recollida i el d'entrega;
 • d/ la resta de despeses justificades pel transportista per mitjà dels documents apropiats.

La llista de les principals despeses i els seus codis figura a la GLV-CIM.

8.2. Tret que hi hagi un conveni relatiu al càlcul de les despeses, s'aplicaran les llistes de preus, tarifes i condicions del transportista que realitzi la prestació d'acord amb el contracte de transport.

8.3. A la carta de port s'indiquen, mitjançant una menció, les despeses que cadascú ha d’assumir, d'acord amb la GLV-CIM. L'acord client pot preveure l'ús exclusiu d'aquestes mencions i d'altres.

El transportista pot exigir al client que anticipi les despeses o altres garanties.

8.4. El transportista pot exigir al client que anticipi les despeses o altres garanties.

 • El transportista pot exigir al client que anticipi les despeses o altres garanties.
 • el dia de la posada a disposició de la mercaderia per a aquelles despeses que el destinatari hagi assumit.

9. Terminis de lliurament

9.1. En cas que l'expedidor i el transportista hagin acordat el termini de lliurament, no s'aplicaran els terminis addicionals que s’indiquen a l'apartat 9.2.

9.2. Per a les trameses que facin servir

 • a/ unes línies amb una amplada de via distinta,
 • b/ el mar o una via de navegació interior,
 • c/ una carretera si no existeix enllaç ferroviari

la durada addicional dels terminis de lliurament fixada segons l'article 16 CIM es determinarà en base a les especificacions en vigor al lloc afectat i degudament publicades.

9.3. En cas de circumstàncies extraordinàries que comportin un desenvolupament anormal del trànsit o dificultats anormals de funcionament, la durada dels terminis addicionals es determinarà d'acord amb les comunicacions degudament publicades pel transportista o la seva autoritat competent.

10. Ordres ulteriors i instruccions

10. Les ordres ulteriors de l'expedidor per a modificar el contracte de transport només s'admetran en la mesura que l'expedidor hagués indicat en la carta de port la menció “Destinatari no autoritzat per a disposar de la mercaderia“. En especial es poden acordar altres mencions en la carta de port, concretament en l'acord client.

10.2. Caldrà redactar les ordres ulteriors del client (articles 18 i 19 CIM) i els impediments en el transport i en el lliurament (articles 20, 21 i 22 CIM) d'acord amb la GLV-CIM i comunicar-les mitjançant la forma escrita pertinent (carta, fax, correu electrònic, etc.)

El client adjuntarà la còpia de la carta de port a les seves ordres ulteriors o a les seves instruccions. En cas d'un impediment per al transport, la còpia de la carta de port només es lliurarà quan el client demani una modificació del destinatari o del lloc de lliurament.

10.3. Per guanyar temps, el client podrà informar simultàniament el transportista i el transportista substitut.

10.4. En cas d'una modificació del contacte de transport que tingui com a efecte considerar finalitzat, dins d'un territori duaner (p. ex. la Unió Europea), un transport que havia de finalitzar fora d'aquest territori, o a l’inrevés, aquesta modificació només es podrà executar si abans hi ha un acord amb l'oficina de duanes de sortida.

11. Recollida i lliurament

11.1. Els convenis subscrits entre l'expedidor i el transportista que recull la mercaderia d’acord amb el contracte de transport són determinants per a la recollida de la mercaderia destinada al transport i per a l'accés a la terminal, el lloc de càrrega o l'apartador particular a la sortida. Pel que fa als excedents, la recollida s'efectuarà d'acord amb les especificacions en vigor al lloc de recollida.

11.2. Els convenis subscrits entre el destinatari i el transportista que lliura la mercaderia d’acord amb el contracte de transport són determinants per al lliurament de la mercaderia i l'accés a la terminal, el lloc de descàrrega o l'apartador específic al lloc de destinació. Pel que fa als excedents, el lliurament s'efectuarà d'acord amb les especificacions en vigor al lloc de lliurament.

12. Reclamacions

Les reclamacions (article 43 CIM) han de ser motivades. Per a determinar la pertinència de la reclamació i, en concret, el valor de la mercaderia, cal adjuntar tots els documents necessaris.

13. Litigis

En cas de litigi, les parts contractants han d'intentar arribar a una solució amistosa; amb aquesta finalitat, poden acordar un procediment de conciliació, mediació o arbitratge i, concretament, el que es preveu al Títol V del COTIF.

14. Confidencialitat

Independentment de si el contracte finalitza o no, la part que durant unes negociacions rebi de l’altra part una informació donada a títol confidencial es compromet a no difondre-la ni fer-la servir per a altres finalitats que no siguin les finalitats previstes inicialment.

Annex 2 - Apartat 4

Contingut de la carta de port

1. Idiomes

Tret de conveni especial entre l'expedidor i el transportista, caldrà imprimir i emplenar la carta de port en un o més idiomes, un dels quals ha de ser l'alemany, l'anglès o el francès.

2. Caselles de la carta de port i contingut

Observacions:

Tret de conveni especial entre l'expedidor i el transportista, l’expedidor haurà d’emplenar les caselles 1 a 30.

Tret de conveni especial entre l'expedidor i el transportista, l’expedidor haurà d’emplenar les caselles 1 a 30.

Les indicacions a les caselles 7, 13, 14, 55, 56 i 57 s'assenyalaran amb codis i parcialment en lletres. Per tal d’evitar qualsevol ambigüitat, cal indicar els codis a tota correspondència, juntament amb el número de la casella (per exemple, el codi 1 a la casella 7 s’indicarà com a “Codi 7.1”).

Estat:

 • O = dada obligatòria
 • C = dada condicional (obligatòria si es compleix la condició)
 • F = dada facultativa
Carta de Port
Núm. casellaEstat dadaDada
1 O Expedidor: Nom, adreça postal, signatura i, si és possible, núm. de telèfon o fax (amb prefix internacional) o adreça de correu electrònic de l'expedidor. La signatura es pot substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adient.

Per als intercanvis de béns entre els Estats membres de la Unió Europea, l'expedidor haurà d’indicar a més el seu núm. d'IVA, sempre que en tingui un d’assignat.
2 F Codi client de l'expedidor. Si el codi de client no hi estigués, el pot introduir el transportista.
3 F Codi de client del pagador de les despeses franquejades si aquest no fos l'expedidor. Si el codi de client no hi estigués, el pot introduir el transportista en cas que el pugui deduir d'una indicació a les caselles 13 o 14.
4 O Destinatari: Nom, adreça postal, i si possible núm. de telèfon o fax o adreça de correu electrònic del destinatari. Als intercanvis de béns entre els Estats membres de la Unió Europea, l'expedidor haurà d’indicar a més el núm. d'IVA del destinatari, sempre que en tingui un d’assignat i l’expedidor el conegui.##########
5 F Codi client del destinatari. Si el codi de client no hi estigués, el pot introduir el transportista.
6 F Codi de client del pagador de les despeses franquejades en cas que aquest no fos el destinatari. Si el codi de client no hi estigués, el pot introduir el transportista en cas que el pugui deduir d'una indicació a les caselles 13 o 14.
7 C Declaracions de l’expedidor per al transportista. En cas de fer servir els codis 1, 2, 6, 7 i 8, cal indicar el codi i el seu significat. En cas de fer servir altres codis, n'hi ha prou a indicar el codi i afegir-hi la informació corresponent.

Codi Declaració:

1. Destinatari no autoritzat per a disposar de la mercaderia Destinatari homologat (segons el dret de duanes)3. Acompanyant(s) … [cognom(s), nom(s)].4. Massa carregada… [per als vagons cisterna que s’hagin omplert sense haver estat netejats, vegeu subsecció 5.4.1.2.2 c) RID]5. Número de telèfon d'emergència en cas d'irregularitat o accident amb mercaderies perilloses6. Utilització d'un subcontractista prohibit7. Càrrega pel transportista8. Descàrrega pel transportista9. Termini d'entrega acordat: … 10. Compliment dels tràmits administratius: … (vegeu art. 15 CIM)11. Transport excepcional: … (número d'encaminament de tots els transportistes ferroviaris o administradors d'infraestructura participants)12. Nombre de palets plans marcats “EUR” intercanviables al Fons Europeu de Palets13. Nombre de paletes-caixes planes marcades “EUR” intercanviables en el Pool Europeu de Paletes-caixes14. En cas d'utilitzar tendals del transportista: nombre de tendals, abreviatura del transportista i número(s)15. En cas de fer servir corretges de subjecció: número i abreviatura del transportista16. Altres declaracions: … (designació d'un mandatari, designació d'un subcontractista, petició d'algun tipus d'atenció que hagi que prestar a l'enviament durant el transport, etc.)

8 F Referència expedidor, núm.
9 C Annexos: Enumeració de tots els papers d'acompanyament necessaris per a la realització del transport, adjunts a la carta de port. Per a la carta de port en paper, indicació dels possibles fulls complementaris. Quan l'expedidor fa servir una declaració de mercaderia perillosa d’acord amb la secció 5.4.4 del RID, aquest document es fa servir com a full complementari. Els annexos s'indiquen amb codis i en lletres a la carta de port en paper, i només amb codis a la carta de port electrònica. Es poden afegir indicacions addicionals en un camp lliure que hi ha enfront de cada codi. Es pot aplicar la llista dels codis UN/EDIFACT 1001 a la codificació dels annexos.
10 O Lloc de lliurament, juntament amb la indicació de l'estació d'arribada i del país.
11 F Codi del lloc de lliurament. Si el codi no hi estigués, el pot introduir el transportista.
12 O Codi de l’estació del lloc de lliurament. Codi internacional de l'estació del lloc d'entrega de la mercaderia. Si el codi no hi està, l’ha d’introduir el transportista.
13 C Condicions comercials

Codi Condició:

1. Itinerari...2. Corrent de trànsit...3. Transportistes encarregats de portar a terme el transport, el recorregut, la qualitat4. Estacions frontereres definides... (per a transports excepcionals)5. Altres condicions demanades...
14 C Número de l'acord client o de la tarifa: Indicació del número de l'acord client o de la tarifa, precedida pel codi 1 per als acords client i pel 2 per a les tarifes.
15 F Informació per al destinatari: Comunicacions de l'expedidor al destinatari sobre la tramesa. Aquestes comunicacions no són vinculants per al transportista.
16 O Recollida: Lloc (inclosos estació i país) i data (mes, dia i hora) de recollida de la mercaderia. Observació: en cas que les dades relatives a la recollida efectiva siguin diferents de les indicacions de l'expedidor, el transportista que recull la mercaderia ho indicarà a la casella 56 “Declaracions del transportista”.
17 F Codi del lloc de recollida: El transportista comunica el codi a l'expedidor mitjançant l'acord client. Si el codi no hi estigués, el pot introduir el transportista.
18 C Vagó núm.: Indicació del número del vagó en el cas de transport per vagó complet. El número del vagó designa també el tipus de vagó. Vegeu també el comentari sobre la casella 30.
19 C Facturació trànsit: En cas que la facturació per a un recorregut de trànsit es faça per separat, cal indicar el codi del recorregut a la columna de l'esquerra, utilitzant el codi d’empresa del transportista o el codi del país, i el codi d'empresa del transportista que factura el corresponent import a la columna de la dreta.
20 C Pagament de les despeses: Menció relativa al pagament de les despeses d’acord amb l'apartat 5.2 de la present guia. L'absència de tota menció vol dir que les despeses són a càrrec de l'expedidor.
21 Designació de la mercaderia:

C - Transport per vagons: * nombre de vagons, quan estan carregats i entregats al transport com a mitjà de transport, * nombre de vagons quan s'entreguen al transport com a mercaderia - vegeu també el comentari de la casella 30,C - Número i designació de les UTI,C - Nombre d'embalums, signes i números concrets necessaris per a la identificació dels enviaments detallats,C - Naturalesa de l'embalatge,O - Designació de la mercaderia; per a les mercaderies perilloses, designació prevista en el RID.C - Indicació del codi de mercaderia segons el Sistema Harmonitzat en el cas que ho requereixi el dret de duanes (p. ex. per a les mercaderies sensibles).C - Si és el cas, indicació del número i de la designació dels precintes fixats per l'expedidor en el vagó o la UTI. C – Col·locació d'una etiqueta o un segell amb un pictograma per a les trameses d’acord amb el procediment simplificat de trànsit ferroviari, si escau.
22 C Transport excepcional: Marqueu amb una creu en cas que les disposicions aplicables en trànsit internacional per a transports excepcionals prevegin aquesta indicació.
23 C RID: Marcar amb una creu quan la mercaderia està subjecta al RID.
24 C RID: Marcar amb una creu quan la mercaderia està subjecta al RID.
25 O Massa: Indicar - la massa bruta de la mercaderia (inclòs l'embalatge) o la quantitat de la mercaderia, expressada d'una altra forma, desglossada per posició NHM - la tara dels UTI, els accessoris, els contenidors i les màquines, intercanviables o no - el pes total de la tramesa.
26 C Declaració de valor: Indicació del valor de la mercaderia que supera el límit d’acord amb l’art. 30 § 2 CIM i del codi de moneda.
27 C Interès al lliurament: indicació de l'import d'un interès especial al lliurament i del codi de la moneda.
28 C Reemborsament: indicació de l'import del reemborsament i del codi de la moneda.
29 O Lloc i data d’emissió: Lloc i data (any, mes, dia) d’emissió de la carta de port.
30 O Designació del document: Marqueu amb una creu la casella CIM (el document es fa servir com a carta vagó CUV només en aquells casos en què un vagó buit se sotmet a un contracte d'utilització CUV). Quan la tramesa només inclou la mercaderia, el nombre del vagó només s'inscriu a la casella 18. En aquest cas, el vagó se sotmet a un contracte d'utilització CUV. Quan la tramesa inclou la mercaderia i el vagó o quan un vagó buit es lliura al transport com a mercaderia, el nombre del vagó s'indica a les caselles 18 i 21. En aquest cas, el vagó no està sotmès a un contracte d'utilització CUV. Clàusules de reenviament (a l'esquerra de la casella 30): aquestes indicacions es troben ja impreses a la carta de port en paper, i gravades a la carta de port electrònica.
40 F Codificació 1: Casella de codificació de 6 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida. Si calgués, aquest espai es pot fer servir per indicar el número d’un tren.
41 F Codificació 2: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida.
42 F Codificació 3: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida.
43 F Codificació 4: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida.
44 F Codificació 5: Casella de codificació de 6 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada. Si calgués, aquest espai es pot fer servir per indicar el número d’un tren.
45 F Codificació 6: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
46 F Codificació 7: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
47 F Codificació 8: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
48 C Comprovació: Indicació del resultat de la comprovació i del transportista (abreviatura o codi) que la porta a terme (vegeu l’art. 11, § 2 i 3 CIM).
49 O Codi de franquícia: Codificació de la menció relativa al pagament de les despeses (2 posicions per al codi de la menció, 5 x 2 posicions per als codis de les despeses a càrrec de l'expedidor, 2 posicions per al codi del país + 6 posicions per al codi de l'estació (menció fins a...)
50 O Itineraris: Indicació de l'itinerari efectiu fent servir els codis de frontera. Pot completar-se amb la indicació en lletres. En cas d'impediment per al transport, cal indicar, si escau, el nou itinerari i la menció "Desviat per motiu de..."-
51 C Operacions amb duanes: Nom i codi de l'estació on s'han de realitzar els tràmits exigits per les duanes o qualssevol altres autoritats administratives.
52 C Butlletí de franquícia:

* Marqueu amb una creu en cas que s’adjunti un butlletí de franquícia a la carta de port. * Indiqueu la data en la qual es fa el reenviament del butlletí de franquícia (mes, dia).
53 C Avís de cobrament: Indiqueu

* el núm. de l'avís de cobrament, * la data de la reexpedició (mes, dia).
54 C Acta: Indicació del número i de la data d'emissió de l'acta (mes, dia) i del codi del transportista que la redacta.##########
55 C Prolongació del termini de lliurament: En cas de prolongació del termini de lliurament d’acord amb l'art. 16, § 4 CIM, cal indicar el codi de la causa, l'inici i el final (mes, dia, hora) així com el lloc de la prolongació:

1. Compliment dels tràmits exigits per duanes o altres autoritats administratives (art. 15 CIM)2. Comprovació de la tramesa (art. 11 CIM)3. Modificació del contracte de transport (art. 18 CIM)4. Impediment per al transport (art. 20 CIM)5. Impediment per a l'entrega (art. 21 CIM)6. Precaucions per a l'enviament7. Precaucions per a l'enviament8. Transbordament arran d'una càrrega defectuosa de l'expedidor9. Altres motius: …
56 C Declaracions del transportista o transportista substitut: Segons el cas, indicacions com ara el núm. de l'autorització de càrrega, el límit de càrrega, la reserva motivada, el lloc i la data de recollida de la mercaderia en cas que fossin diferents d’allò indicat per l’expedidor a la casella 16, el termini de lliurament acordat en cas que la indicació de l'expedidor a la casella 7 no fos exacta, el nom i l'adreça del transportista al qual es fa el lliurament efectiu de la mercaderia, en cas que no fos el transportista contractual.##########

Cal inscriure les reserves motivades amb codis (vegeu la taula següent) segons el següent exemple: “Reserva motivada núm....”. En cas de fer servir els codis 2, 3, 4, 11 i 12, cal indicar el motiu de la reserva.
Taula de codis i significats
CodiSignificat
1 Sense embalatge
2 Embalatge defectuós: … (indicar)
3 Embalatge insuficient: … (indicar)
Mercaderia:
4.1 aparentment malmesa: … (indicar)
4.2 danyada: … (indicar)
4.3 mullada: … (indicar)
4.4 gelada: … (indicar)
5 Carregament realitzat per l’expedidor
6 Carregament realitzat pel transportista en condicions atmosfèriques desfavorables, a petició de l'expedidor
7 Descàrrega realitzada pel destinatari
8 Descàrrega realitzada pel transportista en condicions atmosfèriques desfavorables, a petició del destinatari
9.1 Impossibilitat de procedir a la comprovació segons l'art. 11, § 3 CIM per causa de les condicions atmosfèriques
9.2 precintament del vagó o de la UTI
9.3 impossibilitat d'accedir########## a la càrrega del vagó o de la UTI##########
10 Petició de comprovació d’acord amb l'art. 11, § 3 CIM presentada massa tard per l'expedidor
11 Comprovació no efectuada per manca de mitjans per portar-la a terme: … (indicar)
12 Altres reserves: … (completar)
57 C Altres transportistes: Codi empresa i, si escau, nom i adreça de correu en lletres dels transportistes que no siguin el transportista contractual; recorregut realitzat, amb codi i si escau en lletres, qualitat dels transportistes (1 = transportista successiu, 2 = transportista substitut) .

Aquesta casella només s'ha d'emplenar si en l'execució del transport participen altres transportistes diferents del transportista contractual.##########
58 O C a) Transportista contractual: Codi empresa i, si escau, nom i adreça de correu en lletres del transportista contractual, i signatura. La signatura es pot substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adient.

b) Procediment simplificat de trànsit ferroviari: En posar la seva firma, en activar la casella i en indicar el seu codi, el transportista contractual que té la seu a la Comunitat europea o en un altre Estat membre del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú sol·licita l'aplicació del procediment simplificat de trànsit ferroviari segons els articles 414 a 425, 441 i 442 de les disposicions d'aplicació del codi de duanes comunitari (Reglament CEE Núm. 2454/93) o segons les disposicions corresponents del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú. D’aquesta manera, el transportista contractual certifica que tots els transportistes participants, inclosos, si escau, els transportistes substituts, gaudeixen d’autorització per a aplicar el procediment simplificat de trànsit ferroviari. El transportista contractual esdevé llavors el principal obligat en el marc del procediment de trànsit. En cas que el transportista contractual no tingui la seva seu a la Comunitat Europea o en un altre Estat membre del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú, haurà de sol·licitar l'aplicació del procediment simplificat de trànsit ferroviari en nom i per compte del transportista que reculli en primer lloc les mercaderies en un Estat membre de la Unió Europea. D’aquesta manera, es certifica que aquest i tots els transportistes successius, inclosos, si escau, els transportistes substituts, gaudeixen d’autorització per a aplicar el procediment simplificat de trànsit ferroviari. Aquest transportista esdevé llavors el principal obligat en el marc del procediment simplificat de trànsit, i el seu codi només podrà ser esmentat pel transportista contractual en cas que aquest hagi estat autoritzat a fer-ho. Al final del present annex trobareu exemples de com emplenar la casella 58b).
59 O Data d’arribada: Data d'arribada (any, mes, dia) de la tramesa a l'estació d'arribada. El transportista pot afegir el número d'arribada. Per sota d'aquesta casella, número i designació del full de la carta de port. Aquestes indicacions es troben preimpreses a la carta de port en paper, i ja gravades a la carta de port electrònica.
60 C Posada a disposició: Data (any, mes, dia) de la posada a disposició de la tramesa al destinatari. Aquesta indicació a la carta de port es pot substituir per un altre mitjà.
61 C Rebut del destinatari: Data i signatura del destinatari en el moment del lliurament. El rebut del destinatari a la carta de port es pot substituir per un altre mitjà.
62 O Identificació de la tramesa: Indicació del núm. d'identificació de la tramesa (codis del país i de l'estació, codi del transportista, respectivament, del transportista substitut a la sortida i núm. d'expedició). A la carta de port en paper, cal col·locar l'etiqueta de control als fulls 2 (full de ruta) i 5 (talonari d'expedició). Quan la identificació de les trameses s'efectua per ordinador, es renuncia a l'ús d'etiquetes de control.

Seccions de taxació:

 • a/ Les seccions de taxació A a G tenen una presentació uniforme. Per tal d’evitar qualsevol error, cal indicar en tota correspondència les caselles de les seccions juntament amb el número de la secció afectada (per exemple, A.70).
 • b/ L'ús de les caselles 79 de les seccions de taxació A a C a l'anvers i de les caselles 81 a 90 de les seccions de taxació A a G al dors és facultatiu.
 • c/ Cada transportista que inclogui despeses farà servir una secció de taxació diferent. En cas que no hi hagi un número suficient de seccions de taxació, caldrà utilitzar fulls addicionals (vàlid només per a la carta de port en paper).
Seccions de Taxació
Núm. casellaEstat dadaDada
70 O Codi del recorregut de taxació: Codis internacionals del país i de l'estació o del punt que correspon a l'inici i al final de la secció de taxació o només a l'estació en la qual es van produir les despeses.
71 C Codi itinerari quan ho preveu l'acord client o la tarifa aplicada.
72 F Codi NHM: Indicació del codi NHM determinant per a la taxació (no sempre es correspon amb allò inscrit a la casella 24).
73 O Moneda: Codi que correspon a la moneda de la tarifa.
74 F Massa taxada, desglossada per tarifa i posició NHM. Si escau, superfície en m2 o volum del vagó o de les mercaderies en m3 que s’aplica per a la taxació
75 O Acord client o tarifa aplicada##########
76 F Km/Zona: Distància tarifària, expressada en km o en zona, entre les estacions o punts corresponents al principi i al final de la secció de taxació.
77 F Recàrrecs, cànons, deduccions##########
78 F Preu unitari, inclosos els eventuals recàrrecs o deduccions, desglossat per posició NHM.##########
79 C Despeses: designació de les despeses d’acord amb l'apartat 5.1 de la present guia, amb detall dels imports.
80 C Reemborsament: import del reemborsament indicat a l’anvers.
81 F Franc: Preu de transport a càrrec de l'expedidor, en la moneda de la tarifa, desglossat per tarifa i posició NHM.
82 F Port degut: preu de transport a càrrec del destinatari, en la moneda de la tarifa, desglossat per tarifa i posició NHM.
83 F Tipus franc: indicació del tipus de conversió per als imports a càrrec de l'expedidor que no s'expressin en la moneda de cobrament.
84 F Despeses a càrrec de l’expedidor: total de les despeses a càrrec de l'expedidor, en moneda de la tarifa.
85 F Despeses a càrrec del destinatari: total de les despeses a càrrec del destinatari, en moneda de la tarifa.
86 F Tipus port degut: indicació del tipus de conversió per als imports a càrrec del destinatari que no s'expressen en la moneda de cobrament.
87 F Secció de taxació en moneda de cobrament a càrrec de l'expedidor##########
88 F Secció de taxació en moneda de la tarifa a càrrec de l'expedidor##########
89 F Secció de taxació en moneda de la tarifa a càrrec del destinatari##########
90 F Secció de taxació en moneda de cobrament a càrrec del destinatari##########
91 C Transcripció dels fulls addicionals franc: transcripció del total de les seccions de taxació que s’indiquen en un full addicional, que cal cobrar a la sortida (vàlid només per a la carta de port en paper).
92 C Transcripció dels fulls addicionals port degut: transcripció del total de les seccions de taxació que s’indiquen en un full addicional, que cal cobrar a l’arribada (vàlid només per a la carta de port en paper).
93 F Total general dels imports que calgui cobrar a la sortida##########
94 F Total general dels imports que calgui cobrar a l’arribada##########
99 F Indicacions de duanes: Casella reservada per a les indicacions de duanes o d'algun expedidor homologat per duanes.

3. Designació de les monedes i els codis

Designació de les monedes i els codis
CodiMoneda
ALL Lek albanès
IQD Dinar iraquià
SEK Corona sueca
BAD Dinar bosnià
IRR Rial iranià
SIT Tòlar eslovè
BGL Lev búlgar
LBP Lliura libanesa
SKK Corona eslovaca
CHF Franc suís
LTL Litas lituà
SYP Lliura siriana
CZK Corona txeca
LVL Lats letó
TND Dinar tunisià
DKK Corona danesa
MAD Dirham marroquí
TRL Lliura turca
DZD Dinar algerià
MKD Denar macedoni
UAH Hryvnia ucraïnesa
EUR Euro
NOK Corona noruega
USD Dòlar USA
GBP Lliura anglesa
PLN Zloty polonès
XDR Dret de tirada especial
HRK Kuna croat
ROL Leu romanès
YUM Nou Dinar iugoslau
HUF Forint hongarès
RUB Ruble rus

Exemples per a emplenar la casella 58b) de la carta de port CIM:

CAS 1: Transport. Contractual segons casella 58 a):

Seu a la Comunitat europea o en una part contractant del Conveni CE-AELE relatiu a un règim de trànsit comú.

Transport. / transport. substituts:

Tots els transportistes a la CE i/o en una Part contractant del Conveni CE-AELE compleixen les condicions per al procediment simplificat de trànsit ferroviari.

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b):

Sí, sol·licitud pel transportista contractual.

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b):

Codi del transportista contractual o, si escau, codi d'una EF que participi en el transport, en cas que el transportista contractual no gaudeixi d’autorització per a aplicar el procediment simplificat.

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples)########## ----

Observac.:

També vàlid si el transport s'inicia fora de la CE. També vàlid per als transports amb butlletí de lliurament TR: el principal obligat és encara el transportista contractual / la primera EF de la UE.

CAS 2:

Transport. Contractual segons casella 58 a):

Com el cas 1.

Transport. / transport. substituts:

Els transportistes a la CE i/o en una Part contractant del Conveni CEAELE no compleixen totes les condicions per al procediment simplificat de trànsit ferroviari.

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b):

No és possible.

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b):

Cap inscripció en la casella 58 b) : "open access" Inici d'un procediment de trànsit normal (NSTI).

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples)########## ----

Observac.: ----

CAS 3:

Transport. Contractual segons casella 58 a):

Seu fora de la Comunitat europea o en una part contractant del Conveni CE-AELE relatiu a un règim de trànsit comú.

Transport. / transport. substituts:

Tots els transportistes a la CE i/o en una Part contractant del Conveni CE-AELE compleixen les condicions per al procediment simplificat de trànsit ferroviari.

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b):

Sí, sol·licitud per part del transportista contractual en nom i per compte del transportista que s'encarrega en primer lloc de les mercaderies a la CE.

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b):

Codi del transportista que s'encarrega primer de les mercaderies en un Estat de la CE. Exemple: MÁV.

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples) ----

Observac.:

També vàlid si el transport s'inicia a la CE o en una part contractant del Conveni CE-AELE. També vàlid per als transports amb butlletí de lliurament TR.

CAS 4:

Transport. Contractual segons casella 58 a):

Com el cas 3.

Transport. / transport. substituts:

Els transportistes a la CE i/o en una Part contractant del Conveni CE-AELE no compleixen totes les condicions per al procediment simplificat de trànsit ferroviari.

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b):

No és possible.

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b):

Cap inscripció en la casella 58 b) : "open access" Inici d'un procediment de trànsit normal (NSTI).

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples) ; ----##########

Observac.: ----

CAS 5:

Transport. Contractual segons casella 58 a):

Reenviament. Cal considerar cada recorregut de transport per separat, d’acord amb els criteris dels casos 1 a 4.

Transport. / transport. substituts: ---

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b): ---

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b): ---

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples) ---

Observac.: ---

CAS 6:

Transport. Contractual segons casella 58 a):

Transports directes de mercaderies comunitàries T2 entre dos punts situats a la CE però que travessen el territori d'un país tercer (per ex. Suïssa)

Transport. / transport. substituts:

Com els casos 1 a 4.

Sol·licitud d'aplic. del procedim. simplific. de trànsit ferroviari en casella 58b):

Com els casos 1 a 4.

Inscripc. del codi del principal obligat en casella 58 b):

Com els casos 1 a 4.

Inscripc. a les caselles 58 a) i 58 b) de la carta de port CIM (exemples)

Com els casos 1 a 4.

Observac.:

(Sols) Els transports entre els Països Baixos, Alemanya i Itàlia que transiten per Suïssa poden ser objecte d'una sol·licitud simplificada ";SWISS corridor T2" d'aplicació del procediment.

Annex 3 - Apartat 5.1

Llista de Despeses

1. Aspectes generals

Les despeses inclouen el preu del transport, les despeses accessòries, els drets de duana i la resta de despeses (vegeu apartat 8.1 de les CGT-CIM).

La present llista conté les principals despeses relatives a les prestacions en matèria de transport (part A) així com les principals despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa (part B).

2. Part A: Despeses relatives a les prestacions directament relacionades amb el transport

Aquestes despeses estan cobertes per la menció “a ports pagats”.

Llista de Despeses
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
10 104024 Despeses d'ús de contenidors x
11 104063 Despeses portuàries x
12 104071 Despeses de canvi d’eixos
13 104102 Despeses de pas per transbordador
14 104109 Despeses d’aturada de vagons en ruta x
15 104135 Despeses d'ús d’accessoris de càrrega x
16 104144 Despeses d'ús de palets
17 104187 Despeses de transbordament o transvasament
18 105006 Despeses de camionatge a la sortida
19 106006 Despeses de lliurament a domicili
20 108003 Despeses d’ús de vagó especial, per exemple, vagó plataforma rebaixat x
21 108004 Despeses d’encaminament per tren especial
22 108005 Despeses d'ús de trucks/bogies transportadors
23 108006 Despeses de transports excepcionals
24 110007 Despeses frigorífiques que no siguin Interfrigo
25 110008 Despeses frigorífiques Interfrigo
26 104201 Despeses per travessada del túnel del canal de la Mànega
27 104159 Altres despeses relatives a les prestacions directament relacionades amb el transport x

3. Part B: Despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa

Capítol 1 - Despeses de manipulació de les mercaderies

Capítol 1 - Despeses de manipulació de les mercaderies
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
30 203133 Despeses de càrrega
31 204178 Despeses de descàrrega
32 206001 Despeses de rectificació de càrrega
33 210041 Despeses d'emmagatzemament
34 215005 Despeses de pesatge
35 216023 Despeses d’apartador particular a l’estació d’arribada
36 216024 Despeses d’apartador particular a l’estació de sortida
37 216031 Despeses de maniobra a l’estació de sortida x
38 216045 Despeses de maniobra a l’estació d’arribada x
39 216046 Despeses d'ús de dispositius d’elevació

Capítol 2 - Despeses de documentació

Capítol 2 - Despeses de documentació
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
40 301074 Despeses de tràmits de duana en relació amb els tràmits per compte del client al país de sortida (per exemple: prestacions logístiques de duanes, com ara la presentació d'una declaració de duanes)
41 301075 Despeses de tràmits de duana en relació amb els tràmits per compte del client en un país de trànsit (per exemple: prestacions logístiques de duanes, com ara la presentació d'una declaració de duanes)
42 301076 Despeses de tràmits de duana en relació amb els tràmits per compte del client al país d’arribada (per exemple: prestacions logístiques de duanes, com ara la presentació d'una declaració de duanes)
43 302002 Despeses d’avís d’arribada x
44 302003 Despeses d’atestació de lliurament x
45 301001 Despeses d’altres tràmits administratius
46 Despeses de tràmits de duana que corresponguin al transportista

Capítol 3 - Despeses d'ús de màquines de transport

Capítol 3 - Despeses d'ús de màquines de transport
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
50 401015 Despeses d’estacionament de vagons
51 401016 Despeses d'immobilització de materials que no siguin vagons
52 401017 Despeses d'ús de remolc portavagons a la sortida
53 401018 Despeses d'ús de remolc portavagons a l’arribada
54 402003 Despeses d'ús de tendals x
55 402006 Despeses d'ús de dispositius de calefacció

Capítol 4 - Drets, taxes i cànons

p>

Capítol 4 - Drets, taxes i cànons
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
60 501005 Drets de duana i la resta d'imports percebuts per duanes tret de la taxa segons el codi 61
61 502002 IVA cobrat per duanes
62 502009 IVA corresponent a les despeses percebudes pel transportista als intercanvis entre Estats membres de la Unió Europea (UE) x

Capítol 5 - Despeses diverses

Capítol 5 - Despeses diverses
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
70 600018 Despeses de càrrega o emplenament de gel
71 600926 Despeses de neteja o desinfecció
72 601003' Despeses de declaració de valor o d'interès al lliurament x x
73 608001 Despeses de bestreta
74 608003 Despeses de reemborsament
75 609008 Despeses per a la cura d'animals
76 609018 Despeses derivades de l'espera de peces de l'expedidor que siguin necessàries per a realitzar els tràmits exigits per duanes o per altres autoritats administratives (vegeu article 15, § 2, CIM) x
77 609019 Despeses derivades del fet que l'expedidor hagi inclòs a la carta de port inscripcions irregulars, inexactes, incompletes o en un lloc que no els correspon (vegeu article 8 CIM). x
78 609028 Despeses d’acompanyament x
79 609031 Despeses de recompte o examen de les mercaderies x
80 609085 Despeses d’estació
81 609126 Despeses per a la reexpedició de vagons complets procedents o amb destinació a l'estranger
82 609128 Altres despeses accessòries
83 609129 Altres despeses [segons l’apartat 8.1 d) CGT-CIM]
84 609130 Altres despeses que el destinatari hagi de percebre x
85 609103 Imports percebuts per altres autoritats administratives
86 Despeses de transport anteriors x

Capítol 6 - Codis col·lectius

Capítol 6 - Codis col·lectius
Codi UIC (docum. paper)Codi ONU (documents electrònics)DesignacióSignificatParticularitats
2 200999 Totes les despeses de manipulació (capítol 1)
3 300999 Totes les despeses de documentació (capítol 2)
4 400999 Totes les despeses d'ús de màquines de transport (capítol 3)
5 500999 Tots els drets, taxes i cànons (capítol 4)
6 600999 Totes les despeses diverses (capítol 5)

Significat d'algunes designacions:

Significat de Designacions
Codi UICCodi ONUSignificat
11 104063 Despeses portuàries. Aquestes despeses es perceben en determinats ports marítims per tal de compensar les diferents operacions particulars (que no siguin de maniobra) que calgui fer per traslladar els vagons o les mercaderies des de les instal·lacions portuàries fins als vaixells i a l’inrevés.
14 104109 Despeses d’aturada de vagons en ruta. Aquestes despeses es destinen a la compensació de les prestacions particulars del transportista per causa d’una parada en ruta, per exemple per a completar la càrrega o per a una descàrrega parcial, o per realitzar tasques de cura dels animals.
27 104159 Altres despeses relatives a les prestacions directament relacionades amb el transport. Aquestes despeses són percebudes per certs transportistes, per exemple per a la posada a disposició d'un vagó cobert o d’un vagó de xoc.
37 216031 Despeses de maniobra a l’estació de sortida. Aquestes despeses es perceben quan calguin prestacions especials de maniobra, per exemple en cas de posada a disposició, trasllat o retirada d'un vagó fins a un determinat lloc d'una estació o un port o des d’aquest lloc. També pot donar-se el cas per a determinades demandes (més sovint en correlació amb altres prestacions), per exemple durant una sol·licitud tardana de pesatge en correlació amb les despeses de pesatge.
38 216045 Despeses de maniobra a l’estació d’arribada. Mateix significat que el subcodi 37.
45 301001 Despeses d’altres tràmits administratius. Aquestes despeses es perceben per a la realització de diversos tràmits administratius per part del transportista en comptes de l'expedidor (tret dels tràmits de duana per als quals hi ha prevista una posició especial) com ara els tràmits relatius al canvi, les prescripcions sanitàries, veterinàries, fiscals, estadístiques o policials.
72 601003 Despeses de declaració de valor o d'interès al lliurament.Aquestes despeses representen la prima de declaració de valor o d'interès al lliurament.
78 609028 Despeses d’acompanyament. Aquestes despeses es preveuen per als casos en què la tarifa no inclou el cobrament del preu del transport en funció de les tarifes de viatgers que corresponguin a la naturalesa del tren i a la classe utilitzada per part de les persones que acompanyen les mercaderies o els animals.
79 609031 Despeses de recompte o examen de les mercaderies. A banda del recompte pròpiament dit, cal tenir en compte les prestacions del transportista per a comprovar si les indicacions incloses a la carta de port es corresponen amb les característiques de la tramesa i per a constatar si l’expedidor ha respectat les prescripcions de seguretat per a determinades mercaderies, i finalment les prestacions que deriven d'un control de la descàrrega que l’expedidor o el destinatari de la tramesa hagin sol·licitat.

Particularitats:

Particularitats
Codi UICCodi ONUDescripció
10 104024 No s’admet el franqueig parcial d'aquestes despeses.
15 104135
54 402003
20 108003 En cas que les despeses d'utilització d'un vagó especial i les despeses de declaració de valor siguin indivisibles per a tot el recorregut, no se n’admetrà el franqueig parcial. No s’admetrà el franqueig parcial per a les despeses d'interès al lliurament.
72 601003
43 302002 Aquestes despeses no poden ser a càrrec de l'expedidor.
84 609130
62 502009 Tret que les regles fiscals dispensin el transportista de percebre'l, l'IVA relatiu a les despeses cobrades pel transportista en els intercanvis entre Estats membres de la Unió Europea (UE) s'ha d’afegir a les despeses sense IVA facturades a cada deutor, d’acord amb la menció relativa al pagament de les despeses a les quals s'aplica.
76 609018 Aquestes despeses han de ser a càrrec de l'expedidor. L'estació on s'apliquen aquestes despeses les ha d’incloure al butlletí de franqueig (en cas que se n’adjunti algun a la carta de port) o bé repercutir-les al transportista contractual.
77 609019
86 El destinatari haurà de pagar les dades de transport anteriors.

Annex 4 - Apartat 6

Model de la carta de port CIM

Recomanacions per al paper i el color

Paper

 • autocopiador (procés químic)
 • blanc, escriptura per calc color negre
 • 1er full = CB 56 g.
 • 2n – 4t fulls = CFB 53 g.
 • 5è full = CF 57 g.

Per a aquelles cartes de port que incorporen paper carbó, es farà servir paper amb un gra comprès entre els 50 i els 60 g/m2.

Color

 • Pantone 348U (verd)

Cas particular: En cas d'emplenar la carta de port amb una impressora d'ordinador, s’han de complir les següents condicions:

 • color d’impressió: segons model o negre,
 • contingut: cap derogació respecte del model,
 • format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model,
 • paper: adequat per a la impressora utilitzada.

Si calgués, a la sortida es pot imprimir el dors en un full a part. Si no s'imprimeix el dors i es generen despeses durant la ruta, es farà servir el dors dels fulls 1 a 3 d'una carta de port CIM com a fulls addicionals, que s'adjuntaran a la carta de port d'origen.

Annex 7- Apartat 13 a)

Ordres ulteriors

1. Aspectes generals

L'expedidor i el destinatari poden modificar el contracte de transport mitjançant ordres ulteriors d’acord amb els articles 18 i 19 del CIM.

2. Procediment

Les ordres ulteriors es lliuraran al transportista en la forma escrita adequada (carta, fax, correu electrònic, etc.) El seu contingut s’ha d’adequar al model següent. Pel que fa a la presentació del document, es recomana fer servir la de l’esmentat model. Si dóna una ordre mitjançant un document que no estigui preimprès, caldrà indicar la modificació sol·licitada amb codis i en lletres. La signatura es podrà substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adequat.

A més, es lliurarà al transportista la còpia de la carta de port on s'hagin de realitzar les modificacions. Carta de port electrònica: transmissió del missatge "Ordres ulteriors o instruccions" i lliurament de la impressió de sortida amb la funció "Còpia de la carta de port" en cas que aquesta impressió s'hagués editat.

3. Particularitats

Parar una atenció especial a les següents disposicions:

 • les ordres ulteriors no han de tenir com a efecte la divisió de la tramesa;
 • en cas d'una modificació del contracte de transport que tingui com a efecte donar per finalitzat, dins d'un territori duaner (p. ex. la Unió Europea), un transport que havia de finalitzar fora d'aquest territori, o a l’inrevés, se sol·licitarà l’acord de l'oficina de duanes de sortida;
 • les ordres ulteriors de l'expedidor només s'admetran si l'expedidor ha indicat a la casella 7 de la carta de port la menció “Destinatari no autoritzat per a disposar de la mercaderia”; es podran concertar altres mencions a la carta de port, en particular a l'acord client;
 • si el destinatari ha ordenat que la mercaderia es lliuri a un tercer, aquest no gaudirà d’autorització per a modificar el contracte de transport.

Annex 8 - Apartat 13 b)

Avís d'impediment per al transport - Instruccions del drethavent

1. Aspectes generals

En cas d'impediment per al transport en el sentit de l'article 20 del CIM, el transportista haurà d’adoptar d'ofici mesures per tal d’eliminar l'impediment o sol·licitar instruccions al drethavent.

2. Procediment

2.1 Sol·licitud d'instruccions

El transportista haurà de sol·licitar instruccions en la forma escrita adequada (carta, fax, correu electrònic, etc.) al drethavent (que és el destinatari, tret que l'expedidor hagi indicat a la casella 7 de la carta de port la menció "Destinatari no autoritzat a disposar de la mercaderia"; en aquest cas el drethavent és l'expedidor, o una altra menció inclosa a l'acord client, per exemple). Vegeu el model següent. Pel que fa a la presentació del document, es recomana fer servir la de l’esmentat model. La signatura es podrà substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adequat.

2.2 Transmissió de les instruccions

El drethavent haurà de remetre les seves instruccions al transportista en la forma escrita adequada (carta, fax, correu electrònic, etc.) El seu contingut s’ha d’adequar al model següent. Pel que fa a la presentació del document, es recomana fer servir la de l’esmentat model. Si es dóna una ordre mitjançant un document que no estigui preimprès, caldrà indicar la instrucció amb un codi i en lletres. La signatura es podrà substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adequat.

En cas que un drethavent sol·liciti una modificació del destinatari o del lloc de destinació, caldrà lliurar simultàniament al transportista una còpia de la carta de port on s’hauran d’indicar les modificacions. Carta de port electrònica: transmissió del missatge "Ordres ulteriors o instruccions" i lliurament de la impressió de sortida amb la funció "Còpia de la carta de port" en cas que aquesta impressió s'hagués editat.

En cas de modificació del contracte de transport que tingui com a efecte donar per finalitzat, dins d'un territori duaner (p. ex. la Unió Europea), un transport que havia de finalitzar fora d'aquest territori, o a l’inrevés, caldrà sol·licitar l’acord de l'oficina de duanes de sortida.

Annex 9 - Apartat 13 c)

Avís d'impediment per a l'entrega - Instruccions de l'expedidor

1. Aspectes generals

En cas d'impediment per al lliurament en el sentit de l’article 21 del CIM, el transportista ha de sol·licitar instruccions a l’expedidor, tret que hi hagués alguna inscripció a la carta de port de l’expedidor que sol·licités que la mercaderia li fos tramesa d'ofici.

En cas que l'impediment per al lliurament es produís després que el destinatari hagi modificat el contracte transport, el transportista haurà de notificar-ho al destinatari.

2. Procediment

2.1 Sol·licitud d'instruccions

El transportista haurà de sol·licitar instruccions a l’expedidor o, si escau, al destinatari, en una forma escrita adequada (carta, fax, correu electrònic, etc.) Vegeu el model següent. Pel que fa a la presentació del document, es recomana fer servir la de l’esmentat model. La signatura es podrà substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adequat.

2.2 Transmissió de les instruccions

L’expedidor haurà de remetre les seves instruccions al transportista en la forma escrita adequada (carta, fax, correu electrònic, etc.) El seu contingut s’ha d’adequar al model següent. Pel que fa a la presentació del document, es recomana fer servir la de l’esmentat model. Si es dóna una ordre mitjançant un document que no estigui preimprès, caldrà indicar la instrucció amb un codi i en lletres. La signatura es podrà substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adequat.

Simultàniament, caldrà lliurar al transportista una còpia de la carta de port on s'hagin de realitzar les modificacions. Carta de port electrònica: transmissió del missatge "Ordres ulteriors o instruccions" i lliurament de la impressió de sortida amb la funció "Còpia de la carta de port" en cas que aquesta impressió s'hagués editat. En cas que el destinatari rebutgi la mercaderia, l'expedidor tindrà dret a donar les seves instruccions, fins i tot si no pot produir una còpia de la carta de port ni transmetre el missatge "Ordres ulteriors o instruccions", respectivament, lliurar la impressió de sortida.

En cas de modificació del contracte de transport que tingui com a efecte donar per finalitzat, dins d'un territori duaner (p. ex. la Unió Europea), un transport que havia de finalitzar fora d'aquest territori, o a l’inrevés, caldrà sol·licitar l’acord de l'oficina de duanes de sortida.