Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Informació Legal Renfe Mercancías S.A.

Contingut de la pàgina d’inici

Guia Carta de Port CIM transport combinat (GLV-TC)

A. Aspectes generals

0. Abreviatures - Definicions

 • Acord client: Acord particular conclòs entre l’empresa de transport combinat i el transportista per a un o diversos transports subjectes a les Regles uniformes CIM
 • CGT-CIM: Condicions generals de transport per al transport internacional ferroviari de mercaderies, elaborades i recomanades pel CIT
 • CIM: Conveni Internacional relatiu al Transport de Mercaderies per Ferrocarril
 • CIT: Comitè Internacional de Transports Ferroviaris
 • COTIF: Conveni relatiu als Transports Internacionals Ferroviaris
 • CUV: Regles Uniformes relatives als Contractes d' Ús de Vehicles en trànsit ferroviari internacional
 • GLV-CIM: Guia carta de port CIM; document del CIT que conté les instruccions per a l'ús de la carta de port CIM
 • GLV-TC: Guia carta de port CIM transport combinat
 • GTM-CIT: Guia del trànsit de mercaderies del CIT
 • ICF: Societat Intercontainer-Interfrigo
 • Incoterms: Regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials més utilitzats al comerç exterior, estipulades per la Cambra de Comerç Internacional (CCI)
 • NHM: Nomenclatura Harmonitzada Mercaderies
 • ONU: Organització de Nacions Unides
 • RID: Reglament relatiu al transport internacional ferroviari de mercaderies perilloses
 • Transport combinat: Transport intermodal d'unitats de transport intermodal, la major part del trajecte de les quals es fa per ferrocarril, a través de vies de navegació interior o per mar i els recorreguts inicials i/o terminals de les quals es realitzen en un altre mitjà de transport
 • Transportista: Transportista contractual amb el qual l'expedidor ha subscrit el contracte de transport en virtut de les Regles uniformes CIM, o un transportista successiu, que és responsable en base a aquest contracte
 • Transportista substitut: Transportista que no ha subscrit el contracte de transport amb l'expedidor, però al qual el transportista contractual ha confiat, totalment o parcialment, l' execució del transport ferroviari
 • IVA: Impost sobre el valor afegit
 • UIC: Unió Internacional de Ferrocarrils
 • UIRR: Unió Internacional de societats de transport combinat ferrocarril-carretera
 • UTI: Unitat de transport intermodal

1. Objecte de la guia

La present guia conté les disposicions d'aplicació relatives a la carta de port CIM transport combinat. S’adreça als membres del CIT i a les empreses de transport combinat.

2. Àmbit d'aplicació

La present guia s’aplica a les trameses de transport combinat subjectes a les Regles uniformes CIM i a les CGT-CIM, quan l’acord client entre el transportista i l’empresa de transport combinat hi fa referència.

B. Carta de port CIM transport combinat

3. Model

El model de carta de port CIM transport combinat és objecte de l'annex 1. Constitueix un model de carta de port en el sentit de l'art. 6 § 8 del CIM. Es presenta en un plec de 7 fulls numerats:

Carta de Port
Núm.Full DesignacióDestinatari del full
I Client/Remitent Client remitent de l’empresa de transport combinat
1 Original de la carta de port Destinatari segons el contracte de transport
II Client/Receptor Client receptor de l’empresa de transport combinat
2 Full de ruta Transportista a la destinació
3 Butlletí d'arribada/Duanes Duanes o transportista a la destinació
4 Còpia de la carta de port Expedidor segons el contracte de transport
5 Talonari d'expedició: Transportista de sortida

La carta de port CIM transport combinat formalitza el contracte d’agència de transport conclòs entre l’empresa de transport combinat i el seu client (fulls I i II) i el contracte de transport CIM conclòs entre el transportista i l’empresa de transport combinat (fulls 1 a 5).

Els fulls I i II són facultatius. Al dors d'aquests fulls, l'empresa de transport combinat pot imprimir les seves condicions generals o un extracte d’elles.

Quan una empresa de transport combinat ho vulgui, la carta de port podrà incloure fulls addicionals per a l'empresa de transport combinat a la sortida i/o per a l'empresa de transport combinat en destinació. Aquests fulls es designaran com a full III “Empresa de transport combinat a la sortida” i full IV “Empresa de transport combinat en destinació”. Es col·locaran després del full I i després del full II, respectivament.

4. Elaboració amb una impressora d'ordinador

En cas d'emplenar la carta de port CIM transport combinat amb una impressora d'ordinador, caldrà complir les següents condicions:

a) Color d'impressió: segons model o negre; les caselles ocultes als fulls I, II, 2, 3 i 5 queden en blanc,

b) Contingut: cap derogació respecte al model.

c) Format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model.

d) Paper: adequat per a la impressora utilitzada.^

Si calgués, a la sortida es pot imprimir el dors en un full a part. Si no s'imprimeix el dors i es generen despeses durant la ruta, es farà servir el dors dels fulls 1 a 3 d'una carta de port CIM, i s'adjuntaran a la carta de port d'origen.

5. Fulls addicionals destinats als transportistes

Les cartes de port es podran imprimir amb un full addicional per tal de poder facturar per separat un recorregut de trànsit.

El full addicional:

 • s’ha de lliurar al transportista que factura,
 • s’ha de col·locar després del full 3,
 • ha de rebre la designació “Full addicional per a recorregut de trànsit” i durà el número 2a,
 • a més durà al dors la menció “Full addicional per a la facturació per un altre transportista que no sigui el transportista a la sortida o a l'arribada”.

El model del “Full addicional per a recorregut de trànsit” és objecte de l’annex 2.

En els casos en què un transportista ho demani, la carta de port podrà incloure un full addicional per al transportista a la sortida. Aquest full es designarà com “Full addicional transportista a la sortida”, portarà el número 5a. i es col·locarà després del full 5.

6. Idiomes

Tret de conveni especial entre les parts del contracte de transport, caldrà imprimir i emplenar la carta de port CIM transport combinat en un o més idiomes, un dels quals ha de ser almenys l'alemany, l'anglès o el francès.

7. Contingut

Els comentaris relatius al contingut de la carta de port CIM transport combinat són objecte de l’annex 3.

8. Utilització

8.1 Lliurament per al transport

Tret de conveni especial, l'empresa de transport combinat o el client/remitent haurà de presentar una carta de port CIM transport combinat d’acord amb l’annex 1 de la present guia un cop hagi emplenat les caselles emmarcades en negreta.

8.2 Nombre de cartes de port

Es podrà utilitzar una carta de port per a:

 • cada UTI,
 • cada vagó,
 • diversos vagons.

9. Carta de port electrònica

La carta de port CIM transport combinat es podrà realitzar en forma de registre electrònic de dades. Les disposicions del capítol D de la GLV-CIM són aplicables per analogia.

10. Modificacions

Les peticions de modificació del model de la carta de port CIM transport combinat s'han d’adreçar al CIT, que les sotmetrà als seus membres, a les empreses de transport combinat, així com a la Comissió Europea (DG TAXUD) i a les autoritats duaneres dels Estats membres del COTIF.

C. Relació de vagons

11. Utilització per al transport combinat

En cas que es lliurin 3 o més UTI al transport amb una sola carta de port, l'empresa de transport combinat o el client/remitent haurà d'adjuntar el nombre de còpies requerides de la relació de vagons, és a dir

 • 5 còpies que es faran servir com a fulls addicionals dels fulls 1 a 5 de la carta de port CIM transport combinat,
 • una 6ena còpia utilitzada en cas de cisió,
 • les còpies addicionals a petició dels transportistes afectats o de les autoritats duaneres.

El contingut de la relació de vagons es pot trobar a l’annex 4.

D. Despeses

12. Llista de despeses

La llista de les principals despeses relatives a les prestacions relacionades amb el transport, despeses accessòries, drets de duana i tota altra despesa és objecte de l' annex 3 de la GLV-CIM

13. Mencions relatives al pagament de les despeses

S'aplicaran les disposicions de l'apartat 5.2 de la GLV-CIM.

E. Altres documents

14. Ordres ulteriors - Impediment per al transport - Impediment per a l’entrega

Les dades útils i els documents que calgui utilitzar són objecte dels annexos 7 a 9 de la GLV-CIM.

15. Document de transport per als mitjans de retenció buits no netejats segons el RID.

Les següents disposicions són aplicables a la restitució dels mitjans de retenció buits no netejats que continguin residus de mercaderies perilloses i no siguin objecte d'un contracte de transport CIM: D’acord amb el RID 5.4.1.1.6.1, els següents mitjans de retenció es consideren embalatge: “Embalatge buit”, “Recipient buit”, “GRV buit”, “Gran embalatge buit”. D’acord amb el RID 5.4.1.1.6.2 es consideraran mitjans de retenció que no siguin embalatges els següents mitjans: “Vehicle cisterna buit”, “Vagó cisterna buit”, “Cisterna amovible buida”, “Cisterna desmuntable buida”, “Contenidor cisterna buit”, “Cisterna mòbil buida”, “Vehicle bateria buit”, “Vagó bateria buit”, “CGEM buit”, “Vehicle buit”, “Vagó buit”, “Contenidor buit”, “Recipient buit”.

El destinatari del transport responsable lliurarà al transportista una declaració escrita en dos exemplars per a cada mitjà de retenció. A aquest efecte, es faran servir dos fulls d'una carta de port CIM /carta vagó CUV, als quals caldrà seleccionar totes les mencions de la casella 30. Caldrà inscriure les següents indicacions als corresponents espais de la declaració escrita:

 • expedidor (destinatari del transport responsable),
 • número del vagó o designació del mitjà de retenció,
 • indicacions prescrites pel RID per als mitjans de retenció buits no netejats.

També el destinatari del transport responsable haurà de respectar la resta de disposicions del RID aplicables als embalatges i als mitjans de retenció buits no netejats que continguin residus de mercaderies perilloses.

16. Idiomes

Tret de conveni especial amb el transportista, caldrà imprimir i emplenar en un o més idiomes, un dels quals ha de ser l'alemany, l'anglès o el francès, els documents d'acord amb els apartats anteriors 14 i 15.

F. Disposicions finals i transitòries

17. Reclamacions

Tret de conveni especial entre les parts del contracte de transport, es podrà presentar individualment una reclamació relativa al contracte de transport per a cada UTI.

18. Entrada en vigor

La present Guia entrarà en vigor el...

19. Disposicions transitòries

Els contractes de transport subscrits en virtut de les Regles uniformes CIM 1980 abans del... restaran subjectes a les Regles uniformes i a les seves disposicions d'execució en vigor en el moment de la signatura del contracte.

Annex 1 - Apartat 3

Model de la carta de port CIM transport combinat

Recomanacions per al paper i el color

Paper

 • autocopiador (procés químic).
 • blanc, escriptura per calc color negre
 • 1er full = CB 56 g.
 • 2n – 6è fulls = CFB 53 g.
 • 7è full = CF 57 g.

Per a aquelles cartes de port que incorporen paper carbó, es farà servir paper amb un gra comprès entre els 50 i els 60 g/m2.

Color:

 • Pantone 348U (verd)

Cas particular: En cas d'emplenar la carta de port CIM transport combinat amb una impressora d'ordinador, caldrà complir les següents condicions:

 • color d’impressió: segons model o negre; les caselles ocultes als fulls I, II, 2, 3 i 5 queden en blanc,
 • contingut: cap derogació respecte al model,
 • format i presentació: derogar el mínim possible respecte del model.
 • paper: adequat per a la impressora utilitzada.

Si calgués, a la sortida es pot imprimir el dors en un full a part. Si no s'imprimeix el dors i es generen despeses durant la ruta, es farà servir el dors dels fulls 1 a 3 d'una carta de port CIM, i s'adjuntaran a la carta de port d'origen.

Annex 3 - Apartat 7

Comentaris relatius al contingut de la carta de port CIM transport combinat

1. Caselles de la carta de port CIM transport combinat i contingut

Observacions:

 • Tret de conveni especial entre l'expedidor i el transportista, l’empresa de transport combinat o el client/remitent haurà d’emplenar les caselles 1 a 30.
 • Les línies de punts que delimiten algunes caselles indiquen que es poden ultrapassar en cas que l'espai disponible en una casella no sigui suficient, sense que la claredat de les indicacions que figuren a les caselles sobre les quals se sobreescriu es vegi afectada. En cas que, tot i fer ús d'aquesta possibilitat, encara manqués espai, caldrà utilitzar fulls addicionals que formaran part integrant de la carta de port. Aquests fulls complementaris hauran de tenir el mateix format que la carta de port i se n’hauran d’afegir tants exemplars com fulls inclogui la carta de port. Caldrà afegir a la carta de port una referència a aquests fulls complementaris.
 • Les indicacions a les caselles 7, 13, 14, 55, 56 i 57 s'assenyalaran amb codis i parcialment en lletres. Per tal d’evitar qualsevol ambigüitat, cal indicar els codis a tota correspondència, juntament amb el número de la casella (per exemple, el codi 1 a la casella 7 s’indicarà com a “Codi 7.1”).
 • Estat:
  • O = dada obligatòria.
  • C = dada condicional (obligatòria si es compleix la condició)
  • = dada facultativa

1.1. Caselles relatives al contracte de transport CIM

Contracte de Transport CIM
Núm. casellaEstat dadaDada
1 O Expedidor: Nom, adreça postal, signatura i, si és possible, núm. de telèfon o fax (amb prefix internacional) o adreça de correu electrònic de l'expedidor. La signatura es pot substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adient.

Per als intercanvis de béns entre els Estats membres de la Unió Europea, l'expedidor haurà d’indicar a més el seu núm. d'IVA, sempre que en tingui un d’assignat.
2 F Codi client de l'expedidor. Si el codi de client no hi fos, el pot introduir el transportista.
3 F Codi de client del pagador de les despeses franquejades si aquest no fos l'expedidor. Si el codi de client no hi estigués, el pot introduir el transportista en cas que el pugui deduir d'una indicació a les caselles 13 o 14.
4 O Destinatari:Nom, adreça postal, i si possible núm. de telèfon o fax o adreça de correu electrònic del destinatari. Als intercanvis de béns entre els Estats membres de la Unió Europea, l'expedidor haurà d’indicar a més el núm. d'IVA del destinatari, sempre que en tingui un d’assignat i l’expedidor el conegui.
5 F Codi client del destinatari. Si el codi de client no hi fos, el pot introduir el transportista.
6 F Codi de client del pagador de les despeses franquejades en cas que aquest no fos el destinatari. Si el codi client no hi fos, el pot introduir el transportista en cas que el pugui deduir d'una indicació a les caselles 13 o 14.
7 F Declaracions de l’expedidorper al transportista. En cas de fer servir els codis 1, 2, 6, 7 i 8, cal indicar el codi i el seu significat. En cas de fer servir altres codis, n'hi ha prou a indicar el codi i afegir-hi la informació corresponent.

Codi Declaració 1. Destinatari no autoritzat per a disposar de la mercaderia 2. Destinatari homologat (segons el dret de duanes) 3. Acompanyant(s) … [cognom(s), nom(s)]. 4. Massa carregada… [per als vagons cisterna omplerts sense haver estat netejats – Vegeu subsecció 5.4.1.2.2 c) RID] 5. Número de telèfon d'emergència en cas d'irregularitat o accident amb mercaderies perilloses 6. Utilització d'un subcontractista prohibit 7. Càrrega pel transportista 8. Descàrrega pel transportista 9. Termini d'entrega acordat: … 10. Compliment dels tràmits administratius: … (vegeu art. 15 CIM) 11. Transport excepcional: … (número d'acarrerament de tots els transportistes ferroviaris/administradors d'infraestructura participants) 12. Nombre de paletes planes marcades “EUR” intercanviables en el Pool Europeu de Paletas 13. Nombre de paletes-caixes planes marcades “EUR” intercanviables en el Pool Europeu de Paletes-caixes 14. En cas d'utilitzar tendals del transportista: Nombre de tendals, abreviatura del transportista i número(s)15. En cas d'utilitzar corretges de subjecció: Número i abreviatura del transportista 16. Altres declaracions: … (designació d'un mandatari, designació d'un subcontractista, petició d'algun tipus d'atenció que hagi que prestar a l'enviament durant el transport, etc.) 17. Enllaç barco en tràfic portuari: …
8 F Referència expedidor, núm.
9 C Annexos: Enumeració de tots els papers d'acompanyament necessaris per a la realització del transport, adjunts a la carta de port. Per a la carta de port en paper, indicació dels possibles fulls complementaris. Quan l'expedidor fa servir una declaració de mercaderia perillosa d’acord amb la secció 5.4.4 del RID, aquest document es fa servir com a full complementari. Els annexos s'indiquen amb codis i en lletres a la carta de port en paper, i només amb codis a la carta de port electrònica. Es poden afegir indicacions addicionals en un camp lliure que hi ha enfront de cada codi. Es pot aplicar la llista dels codis UN/EDIFACT 1001 a la codificació dels annexos.
10 O Lloc de lliurament, juntament amb la indicació de l'estació d'arribada i del país.
11 F Codi del lloc de lliurament. Si el codi no hi estigués, el pot introduir el transportista.
12 O Codi de l’estació del lloc de lliurament. Codi internacional de l'estació del lloc d'entrega de la mercaderia. Si el codi no hi fos, l’ha d’introduir el transportista.
13 C Condicions comercials
Codi Condició
1. Itinerari... 2. Corrent de trànsit... 3. Transportistes encarregats d'efectuar el transport, recorregut, qualitat 4. Estacions frontereres definides... (per a transports excepcionals) 5. Altres condicions demandades...
14 C Número de l'acord client o de la tarifa Indicació del número de l'acord client o de la tarifa, precedida pel codi 1 per als acords client i pel 2 per a les tarifes.
15 F Informació per al destinatari: Comunicacions de l'expedidor al destinatari sobre la tramesa. Aquestes comunicacions no són vinculants per al transportista.
16 O Recollida: Lloc (inclosos estació i país) i data (mes, dia i hora) de recollida de la mercaderia. Observació: en cas que les dades relatives a la recollida efectiva siguin diferents de les indicacions de l'expedidor, el transportista que recull la mercaderia ho indicarà a la casella 56 “Declaracions del transportista”.
17 F Codi del lloc de recollida: El transportista comunica el codi a l'expedidor mitjançant l'acord client. Si el codi no hi estigués, el pot introduir el transportista.
18 C Vagó núm.: Indicació del número del vagó en el cas de transport per vagó complet. El número del vagó designa també el tipus de vagó. Vegeu també el comentari sobre la casella 30.
19 C Facturació trànsit: En cas que la facturació per a un recorregut de trànsit es faça per separat, cal indicar el codi del recorregut a la columna de l'esquerra, utilitzant el codi d’empresa del transportista o el codi del país, i el codi d'empresa del transportista que factura el corresponent import a la columna de la dreta.
20 C Pagament de les despeses: Menció relativa al pagament de les despeses d’acord amb l'apartat 5.2 de la present guia. L'absència de tota menció vol dir que les despeses són a càrrec de l'expedidor.
21 Núm. UTI / Tipus UTI / Llargària UTI / Massa neta UTI / Tara UTI / Designació de la mercaderia: O - núm. UTI, O - tipus UTI, O - longitud UTI, O - massa neta del contingut de la UTI, O - tara UTI, O - designació de la mercaderia; per a les mercaderies perilloses, denominació prevista en el RID, C - indicació del codi de mercaderia segons el Sistema Harmonitzat (SH) en el cas que ho requereixi el dret de duanes (p. ex. per a les mercaderies sensibles), C - núm. del vagó, quan aquest últim s'entrega per al transport en qualitat de mercaderia O - núm. del vagó, quan aquest últim s'entrega per al transport en qualitat de mercaderia F - designació dels precintes col·locats per l'expedidor en la UTI, C - designació dels precintes col·locats per l'expedidor en la UTI, C - estat UTI, utilitzant els codis que figuren en la taula “Ajudes per a eventuals constatacions” en el revers dels fulls I i II. Col·locació d'una etiqueta o un segell amb un pictograma per a les trameses realitzades segons el procediment simplificat de trànsit ferroviari, si escau.
22 C Transport excepcional: Marqueu amb una creu en cas que les disposicions aplicables en trànsit internacional per a transports excepcionals prevegin aquesta indicació.
23 C RID: Marqueu amb una creu en cas que la mercaderia estigui subjecta al RID.
24 C Codi NHM de 6 posicions per al contingut de la UTI
25 O Massa: Indiqueu
 • massa bruta UTI 1
 • massa bruta UTI 1
 • massa total de la tramesa.
29 O Lloc i data d’emissió: Lloc i data (any, mes, dia) d’emissió de la carta de port.
30 O Designació del document:

Marqueu amb una creu la casella CIM (el document es fa servir com a carta vagó CUV només en aquells casos en què un vagó buit se sotmet a un contracte d'utilització CUV). Quan la tramesa només inclou la mercaderia, el nombre del vagó només s'inscriu a la casella 18. En aquest cas, el vagó se sotmet a un contracte d'utilització CUV. Quan la tramesa inclou la mercaderia i el vagó o quan un vagó buit es lliura al transport com a mercaderia, caldrà indicar el número del vagó a les caselles 18 i 21. En aquest cas, el vagó no estarà subjecte a un contracte d'ús CUV. Clàusules de reenviament (a l'esquerra de la casella 30): aquestes indicacions es troben ja impreses a la carta de port en paper, i gravades a la carta de port electrònica.

Observació: aquelles empreses que utilitzin el document exclusivament per a trameses subjectes a les Regles uniformes CIM podran deixar d’imprimir a la carta de port la casella “Carta vagó CUV transport combinat” així com la clàusula de reexpedició relativa a les Regles uniformes CUV.
40 F Codificació 1: Casella de codificació de 6 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida. Si calgués, aquest espai es pot fer servir per indicar el número d’un tren.
41 F Codificació 2: Casella codificació de 4 posicions reservada per al transportista en el moment de la sortida.
42 F Codificació 3: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida.
43 F Codificació 4: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de la sortida.
44 F Codificació 5: Casella de codificació de 6 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada. Si calgués, aquest espai es pot fer servir per indicar el número d’un tren.
45 F Codificació 6: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
46 F Codificació 7: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
47 F Codificació 8: Casella de codificació de 4 posicions, reservada per al transportista en el moment de l’arribada.
48 C Comprovació: Indicació del resultat de la comprovació i del transportista (abreviatura o codi) que la porta a terme (vegeu l’art. 11, § 2 i 3 del CIM).
49 O Codi de franquícia: Codificació de la menció relativa al pagament de les despeses (2 posicions per al codi de la menció, 5 x 2 posicions per als codis de les despeses a càrrec de l'expedidor, 2 posicions per al codi del país + 6 posicions per al codi de l'estació (menció fins a...)
50 O Itineraris: Indicació de l'itinerari efectiu fent servir els codis de frontera. Pot completar-se amb la indicació en lletres. En cas d'impediment per al transport, cal indicar, si escau, el nou itinerari i la menció "Desviat per motiu de..."-
51 C Operacions amb duanes: Nom i codi de l'estació on s'han de realitzar els tràmits exigits per les duanes o qualssevol altres autoritats administratives.
54 C Acta: Indicació del número i de la data d'emissió de l'acta (mes, dia) i del codi del transportista que la redacta.
55 C Prolongació del termini de lliurament: En cas de prolongació del termini de lliurament d’acord amb l'art. 16, § 4 CIM, cal indicar el codi de la causa, l'inici i el final (mes, dia, hora) així com el lloc de la prolongació:

1. Compliment dels tràmits exigits per duanes o altres autoritats administratives (art. 15 CIM)2. Comprovació de la tramesa (art. 11 CIM) 3. Modificació del contracte de transport (art. 18 CIM) 4. Impediment per al transport (art. 20 CIM) 5. Impediment per a l'entrega (art. 21 CIM) 6. Precaucions per al enviament 7. Precaucions per al enviament 8. Transbordament arran d'una càrrega defectuosa de l'expedidor 9. Altres motius: …
56 C

Declaracions del transportista o transportista substitut: Segons el cas, indicacions com ara el núm. de l'autorització de càrrega, el límit de càrrega, la reserva motivada, el lloc i la data de recollida de la mercaderia en cas que fossin diferents d’allò indicat per l’expedidor a la casella 16, el termini de lliurament acordat en cas que la indicació de l'expedidor a la casella 7 no fos exacta, el nom i l'adreça del transportista al qual es fa el lliurament efectiu de la mercaderia, en cas que no fos el transportista contractual.

Cal inscriure les reserves motivades amb codis (vegeu la taula següent) segons el següent exemple: “Reserva motivada núm....”. En cas de fer servir els codis 2, 3, 4, 11 i 12, cal indicar el motiu de la reserva. Codi Significat 1 Sense embalatge 2 Embalatge defectuós: … (indicar) 3 Embalatge insuficient: … (indicar) Mercaderia 4.1 en mal estat aparent: … (indicar) 4.2 danyada: … (indicar) 4.3 mullada: … (indicar) 4.4 gelada: … (indicar) 5 Cargamento realizado por el expedidor 6 Cargamento realizado por el transportista en condiciones atmosféricas desfavorables, a petición del expedidor 7 Descarga realizada por el destinatario 8 Descarga realizada por el transportista en condiciones atmosféricas desfavorables, a petición del destinatario 9.1 Imposibilidad de proceder a la comprobación según el art. 11, § 3 CIM debido a condiciones atmosféricas 9.2 precintado del vagón o de la UTI 9.3 imposibilidad de acceder a la carga del vagón o de la UTI 10 Petición de comprobación según el art. 11, § 3 CIM presentada demasiado tarde por el expedidor 11 Comprobación no efectuada debido a la ausencia de medios para hacerlo: … (indicar) 12 Altres reserves: … (completar).

57 C Altres transportistes: Codi empresa i si és el cas nom i adreça de correu en lletres dels transportistes que no siguin el transportista contractual; recorregut realitzat, amb codi i si és el cas en lletres; qualitat dels transportistes (1 = transportista successiu, 2 = transportista substitut).Aquesta casella només s'emplena si altres transportistes que no sigui el transportista contractual participen en l'execució del transport. 58 O Ca) Transportista contractual:
58 O C a) Transportista contractual: Codi empresa i, si escau, nom i adreça de correu en lletres del transportista contractual, i signatura. La signatura es pot substituir per un segell, una indicació de la màquina comptable o qualsevol altre mitjà adient.b) Procediment simplificat de trànsit ferroviari: En posar la seva firma, en activar la casella i en indicar el seu codi, el transportista contractual que té la seu a la Comunitat europea o en un altre Estat membre del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú sol·licita l'aplicació del procediment simplificat de trànsit ferroviari segons els articles 414 a 425, 441 i 442 de les disposicions d'aplicació del codi de duanes comunitari (Reglament CEE Núm. 2454/93) o segons les disposicions corresponents del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú. D’aquesta manera, el transportista contractual certifica que tots els transportistes participants, inclosos, si escau, els transportistes substituts, gaudeixen d’autorització per a aplicar el procediment simplificat de trànsit ferroviari. El transportista contractual esdevé llavors el principal obligat en el marc del procediment de trànsit. En cas que el transportista contractual no tingui la seva seu a la Comunitat Europea o en un altre Estat membre del Conveni CE-AELE relatiu al trànsit comú, haurà de sol·licitar l'aplicació del procediment simplificat de trànsit ferroviari en nom i per compte del transportista que reculli en primer lloc les mercaderies en un Estat membre de la Unió Europea. D’aquesta manera, es certifica que aquest i tots els transportistes successius, inclosos, si escau, els transportistes substituts, gaudeixen d’autorització per a aplicar el procediment simplificat de trànsit ferroviari. Aquest transportista esdevé llavors el principal obligat en el marc del procediment simplificat de trànsit, i el seu codi només podrà ser esmentat pel transportista contractual en cas que aquest hagi estat autoritzat a fer-ho. Al final del present annex trobareu exemples de com emplenar la casella 58b).
59 O Data d’arribada: Data d'arribada (any, mes, dia) de la tramesa a l'estació d'arribada. El transportista pot afegir el número d'arribada. Per sota d'aquesta casella, número i designació del full de la carta de port. Aquestes indicacions es troben preimpreses a la carta de port en paper, i ja gravades a la carta de port electrònica.
60 C Posada a disposició: Data (any, mes, dia) de la posada a disposició de la tramesa al destinatari. Aquesta indicació a la carta de port es pot substituir per un altre mitjà.
61 C Rebut del destinatari: Data i signatura del destinatari en el moment del lliurament. El rebut del destinatari a la carta de port es pot substituir per un altre mitjà.
62 O Identificació de la tramesa: Indicació del núm. d'identificació de la tramesa (codis del país i de l'estació, codi del transportista, respectivament, del transportista substitut a la sortida i núm. d'expedició). A la carta de port en paper, cal col·locar l'etiqueta de control als fulls 2 (full de ruta) i 5 (talonari d'expedició). Quan la identificació de les trameses s'efectua per ordinador, es renuncia a l'ús d'etiquetes de control.

Seccions de taxació

 • a) Les seccions de taxació de A a F tenen una presentació uniforme. Per tal d’evitar qualsevol error, cal indicar en tota correspondència les caselles de les seccions juntament amb el número de la secció afectada (per exemple, A.70).
 • b) L'ús de les caselles 79 de les seccions de taxació A a B a l'anvers i les de les caselles 81 a 90 de les seccions de taxació A a F al dors és facultatiu.
 • c) Cada transportista que inclou despeses utilitza una secció de taxació distinta. En cas que no hi hagi un nombre suficient de seccions de taxació, caldrà utilitzar fulls addicionals (vàlid només per a la carta de port en paper).

1.2. Caselles relatives al contracte de comissionista de transport

Annex 4 - Apartat 11

Relació de vagons

L'acord client regula les modalitats d’ús de la relació de vagons i el seu contingut.

La relació de vagons ha de contenir almenys les següents indicacions (els números de les caselles de la carta de port on es troben les dades que cal recollir en la relació de vagons s'indiquen entre parèntesis):

1. Designació del document

 • Relació de vagons

2. Indicacions relatives a la carta de port corresponent

 • Identificació de la tramesa (casella 62)
 • Data de recollida (casella 16)
 • Estació de sortida (casella 16)
 • Estació d’arribada (casella 10)
 • Itinerari (casella 50)
 • Expedidor (casella 1)
 • Destinatari (casella 4)
 • Operacions de duanes (casella 51)

3. Indicacions relatives als vagons, les UTI i les mercaderies

 • Número del vagó (casella 18)
 • Núm. UTI (casella 21)
 • Tipus UTI (casella 21)
 • Llargària UTI (casella 21)
 • Massa neta contingut UTI (casella 21)
 • Tara UTI (casella 21)
 • Números dels precintes col·locats a les UTI (casella 21)
 • Número de referència, respectivament, número del butlletí de lliurament (casella 21)
 • Estat UTI (casella 21)
 • Document de duanes (casella 9)
 • Designació de la mercaderia (casella 21)
 • Codi NHM (casella 24)
 • Indicacions que cal afegir a la carta de port d’acord amb el RID en cas que es transportessin mercaderies perilloses (casella 21)
 • Massa bruta de la UTI (casella 25)

4. Indicacions relatives al (als) acompanyant(s)

 • Cognom(s) i nom(s) (casella 7)

5. Elaboració de la relació de vagons

 • Adreça de l'empresa
 • Lloc i data
 • Signatura