Renfe

Viatjar amb Animals

Contingut de la pàgina

En AVE i Larga Distancia

Se'n permet el transport sempre que no s'hi oposin la resta dels viatgers.

L'amo es fa responsable de les molèsties i danys que pugui ocasionar l'animal.

Han d'anar la "guia de sanitat". El transport es limitarà a petits animals domèstics, entenent com a tals gossos, gats, furons i aus (no de corral), el pes dels quals no superi els 10 kg.

S'admetrà com a màxim un animal per viatger, i sempre a dins d'una gàbia transportí o un altre tipus de contenidor les dimensions de la qual no superin els 60 x 35 x 35 cm i disposi d’un dispositiu que permeti contenir i retirar els residus.

En places amb llit només serà possible el transport en departaments/cabines completes (modalitat familiar).

El transport és gratuït quan el viatger que els dugui a càrrec tingui un bitllet en classes Preferent asseguda, Club, llit Preferent, llit Gran Classe i Butaca Gran Confort.

Para el resto de clases se establece un precio correspondiente al 25% del asiento de clase Turista según el trayecto y tipo de tren correspondientes.

En Media Distancia i Avant

S'admetran per al seu transport animals domèstics menuts, sempre sota la custòdia del viatger que els porti, si no s'oposen els altres viatgers o se'ls produeixen molèsties, sent responsable aquell dels danys que poguessin ocasionar. Els animals hauran d'anar, quan procedeixi, amb la guia de sanitat, en les condicions higienicosanitàries i de seguretat previstes en la legislació vigent.

El transport es limitarà a animals petits com ara gossos, gats, furons i aus, el pes màxim dels quals no excedeixi els 10 kg. S'admetrà com a màxim un animal per viatger, sempre dins d'una gàbia que disposi d’un dispositiu que permeti contenir i retirar els residus. Les dimensions de la gàbia no han de superar 60x 35x 35 cm.

Aquest transport es podrà realitzar en tots els trens de Mitjana Distància, tot i que podrà limitar-se en trens amb saturació de viatgers. Es podrà establir màxims per tren i cotxe per a aquest transport. Aquest transport no ocuparà seient ni podrà disposar de reserva de plaça. El preu serà l'establert en la tarifa vigent.

D'acord amb la legislació vigent, els gossos guia podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

En Rodalies

S'admet el transport de petits animals domèstics, sempre sota la custòdia del viatger que els dugui i si els altres viatgers no s’hi oposen i no se’ls produeix cap molèstia.

No s'emetrà cap bitllet ni s'abonarà cap quantitat pel seu transport.

D'acord amb la legislació vigent, els gossos guia podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

Rodalies en podrà limitar el transport als trens, els horaris i les estacions que s'autoritzin a cada Nucli.

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web