Renfe

Buscar en Irene de Renfe

La história de les Imatges

Contingut de la pàgina d’inici

Estació d'arribada: Girona

Des de les ombres xineses fi ns a la càmera de cinema dels germans Lumière, el Museu del Cinema proposa un viatge fascinant a través de 500 anys d’història de les imatges. Coneixerem els espectacles visuals anteriors a l’aparició del cinema i tota una pila d’invents increïbles, divertits i poètics, que conformen una de les col·leccions dedicades al setè art més importants d’Europa.


Museu del Cinema
Col·lecció Tomàs Mallol
Web Museu del Cinema
Teléfono: 972 412 777

Objetiud Didàctics

 • Fer un recorregut científi c, tècnic i artístic per la història del precinema i del cinema dels primers temps.
 • Estudiar el naixement i l’evolució del llenguatge audiovisual.

Què podem fer abans d’anar-hi

Visitem el museu amb uns coneixements previs compartits pel grup, per exemple:

 • La relació del cinema amb la fotografi a: si no s’hagués arribat a captar la imatge, no hauria nascut el cinema.
 • La relació del cinema amb el teatre: el cinema primitiu recorda molt el llenguatge teatral però de mica en mica adquireix i desenvolupa un llenguatge propi.
 • La relació del cinema amb la tecnologia: l’evolució espectacular de la tecnologia, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX, ha possibilitat fer un cinema amb uns recursos inimaginables en el moment del seu naixement.
 • La relació entre la lectura i l’escriptura i el llenguatge audiovisual.

Què podem fer després d’anar-hi

La visita al museu dóna peu a treballs molt diversos:

 • Mites cinematogràfi cs que han passat a formar part de l’imaginari col·lectiu (Superman, Batman, Frankenstein…), obres literàries que s’han difós gràcies a versions cinematogràfi ques (Verne, Wells, Shakespeare…), biografi es cinematogràfi ques (pel·lícules que ens han impactat, gèneres preferits, pel·lícules de la infància…).
 • Continuar treballant amb els ginys precinematogràfi cs, la tècnica de l’animació de la imatge, el teatre d’ombres, la captació i projecció d’imatges...
 • Analitzar i refl exionar sobre el poder de la imatge i del llenguatge audiovisual, treballant fi lms a l’aula.
 • Realitzar treballs audiovisuals, com per exemple la realització de petits curtmetratges, anuncis, reportatges ... relacionats amb el currículum escolar.

Cicles Escolars

 • Ed. Primària (Cicles Mitjà i Superior)
 • Ed. Secundària Obligatòria
 • Ed. Secundària Postobligatòria

Informació addicional

Ciencias Sociales Lengua Plástica