Renfe

Buscar en Irene de Renfe

El valor de la Informaciò

Contingut de la pàgina d’inici

Estació d'arribada: Girona

El diari El Punt va néixer l’any 1979 a les comarques gironines, i actualment publica set edicions diferents que es distribueixen per tot Catalunya. La seu central del grup és a Girona, concretament a l’antiga Farinera Teixidor, un edifici modernista d’un gran valor arquitectònic, obra de Rafael Masó.

El Punt
Web de El Punt
Teléfono: 972 186 400

Objetiud Didàctics

 • Conèixer quin és el procés d’edició d’un diari, una publicació que cada dia és substituïda per una altra amb continguts diferents.
 • Identifi car els professionals que intervenen en l’equip de redacció: periodistes – reporters, periodistes – redactors, corresponsals a l’estranger, documentalistes, consell de redacció i infografi stes.
 • Visitar una obra modernista del 1910, La Farinera, de l’arquitecte Rafael Masó, i descobrir la importància del modernisme com a moviment arquitectònic i cultural.

¿Què podem fer abans d’anar-hi?

Visitem El Punt amb uns coneixements previs compartits pel grup, per exemple:

 • Una aproximació a la història de la premsa escrita a partir de l’aparició de la impremta.
 • Les especialitzacions dels periodistes (esports, internacional, economia…) i les diverses seccions d’un diari (cultura, política, societat…).
 • Buscar informació sobre la seu actual del diari i el seu arquitecte, i posar en comú els coneixements sobre el modernisme.

¿Què podem fer després d’anar-hi?

La visita a El Punt dóna peu a treballs molt diversos:

 • Comparar una mateixa notícia en El Punt i en d’altres diaris. Veure si a partir d’aquesta comparació podem veure la tendència del diari.
 • Comparar una versió digital d’un diari i una versió en paper.
 • Analitzar el procés lector mateix a partir de la lectura d’un diari i veure que és una lectura diferent de la d’una novel·la: el mostreig, la notícia principal de laportada, la lectura de titulars, la recerca d’un espai concret…
 • Refl exionar sobre l’edifi ci, el seu color i el destí original, el complex que allotjava habitatge, fàbrica, ofi cines… com a forma de vida.

Cicles Escolars

 • Ed. Secundària Obligatòria
 • Ed. SecundàriaPostobligatòria

Informació addicional

Ciencias Sociales Lengua