Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Targeta +Renfe Joven 50

Contingut de la pàgina d’inici

Targeta +Renfe Joven 50

És una targeta unipersonal, nominativa i intransferible que aporta als seus titulars un descompte sobre la tarifa general/base en funció de l'antelació de la compra dels bitllets i/o dels trens utilitzats. Aquest descompte no serà acumulable a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquin específicament a les condicions.

La poden adquirir els joves que tinguin entre els 14 i 25 anys en el moment de la compra o renovació d'aquesta. El seu preu és de 50€.

La validesa de la targeta és d'un any comptat des de la data de la compra i pot ser renovada per anys complets.

 • AVE i Larga Distancia:
  • Descompte del 50 % amb una anticipació de compra superior o igual a 30 dies.
  • Descompte del 40 % amb una anticipació de compra superior o igual a 15 dies.
  • Descompte del 30 % per a una anticipació inferior a 15 dies.
 • Avant, Media Distancia Convencional i Rodalies:
  • Descompte del 25 %.

Canals de venda

La targeta es compra a través de www.renfe.com i en abonar l'import corresponent, es rep un “número de client” que serveix per identificar-se i accedir a les seves prestacions. Pot ser anul·lada sense cost fins a dues hores després de l'adquisició, sempre que no s'hagi fet servir.

Els bitllets s'han d'adquirir facilitant el “número de client” a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials i virtuals, a través de la venda telefònica Renfe Contigo 912 320 320, a Renfe Ticket, a les màquines de venda automàtica multiproducte i a les màquines de venda automàtica de Rodalies i de Media Distancia.

Canvis

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1€ per bitllet.

En cas que el nou bitllet sigui d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi sigui a un bitllet de menor quantia, de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi, si n'hi hagués, es descomptarà un 15 %.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presentin a l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de sortida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determini.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Programa de fidelització

Els clients que adquireixin la targeta +Renfe Joven 50 seran donats d'alta automàticament en el programa de fidelització +Renfe i gaudiran dels seus beneficis.

Podrà obtenir punts +Renfe per la compra de bitllets de tren o per la contractació dels serveis de les empreses associades al programa. Els punts acumulats es podran bescanviar per nous bitllets de tren, nits d'hotel o fins i tot en la renovació de la targeta.

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, inclosa la Targeta +Renfe Joven 50 en qualsevol dels seus suports, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acrediti la identitat del titular.

Informació addicional