Renfe

Avant-Cambios e anulacións

Contido da páxina

Cambios

Todo billete emitido por un sistema centralizado de prazas (con ou sen reserva) poderá ser obxecto de cambio, agás que exista algunha limitación polas condicións especiais ás que estea suxeito o título de transporte.

O billete que se vai cambiar debe estar dentro do seu período de validez, e o cambio deberase solicitar nun punto con sistema de venda centralizada de prazas, coa necesaria anticipación para poder efectuar as operacións que correspondan e como máximo

 • ata cinco minutos antes da hora de saída da estación que figure no billete.
 • Que a venda anticipada estea dispoñible para a data do novo billete solicitado.
 • Que se o título que se vai cambiar ten un período de validez, o novo billete deberá estar dentro do devandito prazo.
 • Que satisfaga as seguintes condicións económicas establecidas para estas operacións.
  • O cambio será gratuíto para o mesmo día. Se se trata dun día distinto os gastos serán do 10% do importe do billete que se vai cambiar (cun mínimo dun euro).
  • Cando o cambio de billete sexa por un de maior prezo, percibirase a diferenza entre ambos, ademais da percepción establecida se o cambio fose para outro día.
  • Cando o cambio sexa por un billete de menor contía, devolveráselle a diferenza ao viaxeiro, sen prexuízo da recarga que corresponda.

Anulacións

Todo billete emitido poderá ser anulado nas condicións que a continuación se recollen, en función da natureza do título.

 1. En xeral, todo billete poderase anular dentro do seu período de validez, debendo solicitarse coa necesaria anticipación para poder efectuar as operacións que correspondan, e como máximo ata cinco minutos antes da hora da saída do tren da estación de orixe do billete do que se solicita a anulación.
 2. Cando o billete sexa emitido por un sistema de venda centralizada de prazas (con ou sen reserva), e se presente para a súa anulación nun punto onde non exista conexión ao devandito sistema, o prazo para realizar a operación finalizará unha hora antes da hora de saída do tren da estación de orixe do billete.
 3. A anulación de títulos Multiviaje ou abonos deberá realizarse, con carácter xeral, antes do comezo do seu período de validez e como máximo ata cinco minutos antes da hora de saída do tren da estación de orixe do billete, nos termos que se establezan para cada produto comercial.

A solicitude de reintegro do billete, título Multiviaje ou abono por parte do viaxeiro deberase realizar no prazo de un mes desde a data de anulación.

Na anulación dun billete, título Multiviaje ou abono, independentemente da data en que esta se produza, deducirase o 15% do importe do título de transporte anulado en concepto de gastos de anulación.

Información adicional

© Renfe. Todos os dereitos reservados.
Información legal | Accesibilidade Web