Renfe

Informació Legal

Contingut de la pàgina

Condicions Generals d'ús de la Web

1. Informació General

El present avís legal (d'ara en avant, l'"Avís Legal") regula l'ús del servici del portal d'Internet "www.renfe.es" (d'ara en avant, el "Portal") que l'entitat pública empresarial Renfe-Operadora (d'ara en avant, "L'empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'entitat pública empresarial Renfe-Operadora és un organisme públic dels previstos en l'article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, que es troba adscrit al Ministerio de Fomento.

Renfe-Operadora té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins, patrimoni i tresoreria propis, en els termes establits en la disposició addicional tercera de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i en els termes establits en el seu propi Estatut, aprovat pel Reial Decret 2396/2004, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

Dades de contacte de Renfe-Operadora:

  • Direcció: Avda. Pío XII, 110. 28036, Madrid.
  • C.I.F. Q-2801659J
  • Fax de contacte: 91 300 73 36.
  • Contacte: Per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment contacte amb nosaltres a través de la nostra àrea d’ Atenció al Client

2. Condicions Generals d'ús de la web

2. 1. Informació general

La utilització de la Pàgina Web www.renfe.es atribuïx la condició d'usuari (d'ara endavant, l’"Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este Avís Legal en la versió publicada per Renfe-Operadora en el moment mateix en què l'Usuari accedisca a l'esmentada pàgina Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la pàgina Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs servicis oferits als Usuaris a través de la pàgina Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels servicis nomenats més amunt, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Renfe-Operadora l’informa que l'accés i l’ús de la pàgina web www.renfe.es i de tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen (d'ara en avant, conjuntament denominats com el Portal), així com els servicis que a través seu es puguen obtindre, estan subjectes als termes que s'estipulen en este Avís Legal. Per això, si les consideracions que s’hi detallen no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús d'este o dels servicis que s’hi inclouen implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text.

El Portal té com a objecte promocionar les activitats que realitza i els servicis que presta Renfe-Operadora, per la qual cosa la informació que s’hi conté té com a objectiu principal informar l'Usuari sobre eixos servicis oferits, constituint, si és el cas, una mera invitació a contractar, però mai una oferta vinculant. Tots els productes i servicis continguts en el Portal són prestats per Renfe-Operadora de conformitat amb la normativa vigent.

Renfe-Operadora es reserva el dret de realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o el seu disseny. Els continguts del Portal s'actualitzen periòdicament i, pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, vos suggerim que comproveu sempre la vigència i l’exactitud de la informació continguda en el Portal, ja que, en cas d'existir discrepàncies entre documents en paper publicats oficialment per Renfe-Operadora i la versió electrònica publicada en este Portal, prevaldrà la versió en paper publicada oficialment per Renfe-Operadora.

Els continguts, les activitats comercials, els productes i els servicis inclosos en el Portal no estan concebuts ni dirigits a persones que residisquen en jurisdiccions on els seus continguts no es troben autoritzats.

2. 2. Caràcter gratuït i utilització del portal

L'ús del Portal de Renfe-Operadora té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Servicis subministrats per Renfe-Operadora a través del Portal estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determine en les corresponents Condicions Particulars.

2.3. Registre d'Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Servicis no exigix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Renfe-Operadora condiciona la utilització d'alguns dels Servicis a l’ompliment previ del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servici o en les Condicions Particulars que el regulen.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del Portal, dels Servicis i dels Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Servicis i els Continguts posats a disposició dels Usuaris en el Portal de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d’alguns Servicis i la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s’han posat en coneixement seu, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'orde públic. A este efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Servicis i/o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Servicis, dels equips informàtics o dels documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking o pirateria informàtica) de Renfe-Operadora, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Renfe-Operadora es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials pertinents contra els Usuaris que violen o infringisquen el compromís indicat en el paràgraf precedent.

2.5. Links o hiperenllaços

És possible que Renfe-Operadora vos facilite l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interés. L'objectiu d’eixos enllaços és únicament facilitar-vos la recerca dels recursos que vos puguen interessar a través d'Internet. No obstant això, eixes pàgines no pertanyen a Renfe-Operadora, ni Renfe-Operadora en fa una revisió dels continguts i, per això, no se’n pot fer responsable, com tampoc del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o de l’ús.

No se permitirá el enlace de ninguna página web o de una dirección de correo electrónico al Portal, salvo con la autorización expresa por escrito de Renfe-Operadora. Adicionalmente, dichos enlaces deberán respetar las siguientes condiciones:

  • (a) únicamente podrán realizarse enlaces a páginas de Renfe.com respetando la totalidad del contenido de dichas páginas, no pudiéndose enlazar contenidos parciales de las mismas.
  • (b) el mero establecimiento del enlace no supondrá la existencia de ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio ni recomendación por parte de Renfe-Operadora respecto de la página que realiza el enlace.

En qualsevol moment, Renfe-Operadora podrà retirar l'autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En este cas, la pàgina que haja realitzat l'enllaç haurà de procedir a la immediata supressió, tan prompte com reba la notificació de la revocació de l'autorització per part de Renfe-Operadora.

2.6. Frames

Renfe-Operadora prohibix expressament a tercers que apliquen "frames" o l'ús de qualsevol altre mecanisme que altere el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

2.7. Privacitat

Renfe-Operadora complix amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal.


3. Drets de Propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, les marques, els dibuixos, els models i la resta de signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Renfe-Operadora o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de Renfe-Operadora o de tercers. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida, llevat que medie expressa autorització de Renfe-Operadora o que eixe ús es produïsca estrictament en els termes derivats de la contractació dels servicis oferits a través del Portal. Renfe-Operadora es reserva el dret a exercir les accions judicials que corresponguen contra els Usuaris que violen o infringisquen els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

4. Responsabilitats

Ús del Portal: L'accés al Portal i l'ús correcte de la informació continguda són responsabilitat de qui realitze eixes accions, no sent responsable Renfe-Operadora per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que se’n puga fer per part de l'Usuari.

Utilització dels continguts: Renfe-Operadora facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè estiguen permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Renfe-Operadora no assumix cap responsabilitat respecte a l'ús o l’accés que realitzen els Usuaris fora de l'àmbit a què es dirigix el Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l'Usuari. L'Usuari que actue contra la imatge, el bon nom o la reputació de Renfe-Operadora, així com qui utilitze il·lícita o fraudulentament els dissenys, marques, logos o continguts del Portal, serà responsable davant de Renfe-Operadora de la seua actuació. Per tant, l'Usuari haurà d'abstindre's d'obtindre o intentar obtindre informacions, logos, música, imatges, dibuixos, marques, arxius de so i qualsevol altre material sonor i/o gràfic accessible a través del Portal emprant per a això mecanismes diferents dels indicats en el present Avís Legal i en el Portal.

Virus: Renfe-Operadora es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements semblants en el seu Portal. No obstant això, estes mesures no són infal·libles i, per això, Renfe-Operadora no pot assegurar totalment l'absència d’eixos elements nocius. En conseqüència, Renfe-Operadora no serà responsable dels danys que pogueren produir a l'Usuari.

Fallades tecnològiques: Renfe-Operadora realitzarà els seus millors esforços perquè el Portal no patisca interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels servicis que conté i, en conseqüència, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís que puguen generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Renfe-Operadora.

Errors en la contractació: en el cas que l'Usuari cometa algun error en la introducció de les dades necessàries per a dur a terme la contractació, atés que es produïx per mitjà de l'enviament en un missatge d'un codi alfanumèric, l'Usuari no rebrà el servici contractat, sense que això implique cap responsabilitat per a Renfe-Operadora.

5. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present Portal, serà la llei espanyola.

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web