Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Informació Legal Renfe-Operadora

Contingut de la pàgina d’inici

Condicions Generals d'ús de la Web

1. Informació General

El present avís legal (d'ara en endavant, l'"Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet "www.renfe.es" (d'ara en endavant, el "Portal") que l'entitat pública empresarial Renfe-Operadora (d'ara en endavant, "L'empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'entitat pública empresarial Renfe-Operadora és un organisme públic dels previstos en l'article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, que es troba adscrit al Ministerio de Fomento.

Renfe-Operadora té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins, patrimoni i tresoreria propis, en els termes establerts en la disposició addicional tercera de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i en els termes establerts en el seu propi Estatut, aprovat pel Reial Decret 2396/2004, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

Dades de contacte de Renfe-Operadora:

Direcció: Avda. Pío XII, 110. 28036, Madrid.
C.I.F. Q-2801659J.
Fax de contacte: 91 300 73 36.
Contacto: Para cualquier duda, queja o sugerencia contacte con nosotros a través de nuestro área de Atención al Cliente

2. Condicions Generals d'ús de la web

2. 1. Informació general.

L'ús de la pàgina web www.renfe.es atribueix la condició d'usuari de la pàgina (en endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Renfe-Operadora en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a l'esmentada pàgina web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina Web, ja que aquell pot patir modificacions.

L'ús de certs serveis oferts als Usuaris a través de la pàgina web està sotmès a condicions particulars pròpies (en endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis nomenats més amunt, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Renfe-Operadora l’informa que l'accés i l’ús de la pàgina web www.renfe.es i de tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen (d'ara en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis que a través seu es puguin obtindre, estan subjectes als termes que s'estipulen en aquest Avís Legal. Per això, si les consideracions que s’hi detallen no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús d'aquest o dels serveis que s’hi inclouen implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té com a objecte promocionar les activitats que realitza i els serveis que presta Renfe-Operadora, per la qual cosa la informació que s’hi conté té com a objectiu principal informar l'Usuari sobre aquests serveis oferts, constituint, si és el cas, una mera invitació a contractar, però mai una oferta vinculant. Tots els productes i serveis continguts en el Portal són prestats per Renfe-Operadora de conformitat amb la normativa vigent.

Renfe-Operadora es reserva el dret de realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o el seu disseny. Els continguts del Portal s'actualitzen periòdicament i, pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i l’exactitud de la informació continguda en el Portal, ja que, en cas d'existir discrepàncies entre documents en paper publicats oficialment per Renfe-Operadora i la versió electrònica publicada en aquest Portal, prevaldrà la versió en paper publicada oficialment per Renfe-Operadora.

Els continguts, les activitats comercials, els productes i els serveis inclosos en el Portal no estan concebuts ni dirigits a persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es troben autoritzats.

2. 2. Caràcter gratuït i utilització del portal.

L'ús del Portal de Renfe-Operadora té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per Renfe-Operadora a través del Portal estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

2.3. Registre d'Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Renfe-Operadora condiciona la utilització d'alguns dels Serveis a l’emplenament previ del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions Particulars que el regulen./p>

2.4. Obligació de fer un ús correcte del Portal, dels Serveis i dels Continguts.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts posats a disposició dels Usuaris en el Portal de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d’alguns Serveis i la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s’han posat en coneixement seu, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis i/o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, dels equips informàtics o dels documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking o pirateria informàtica) de Renfe-Operadora, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Renfe-Operadora es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials pertinents contra els Usuaris que violin o infringeixin el compromís indicat en el paràgraf precedent.

2.5. Links o hiperenllaços.

És possible que Renfe-Operadora us faciliti l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L'objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Renfe-Operadora, ni Renfe-Operadora en fa una revisió dels continguts i, per això, no se’n pot fer responsable, com tampoc del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o de l’ús.

No se permitirá el enlace de ninguna página web o de una dirección de correo electrónico al Portal, salvo con la autorización expresa por escrito de Renfe-Operadora. Adicionalmente, dichos enlaces deberán respetar las siguientes condiciones:

  • (a) únicamente podrán realizarse enlaces a páginas de Renfe.com respetando la totalidad del contenido de dichas páginas, no pudiéndose enlazar contenidos parciales de las mismas.
  • (b) el mero establecimiento del enlace no supondrá la existencia de ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio ni recomendación por parte de Renfe-Operadora respecto de la página que realiza el enlace.

En qualsevol moment, Renfe-Operadora podrà retirar l'autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de Renfe-Operadora.

2.6. Marcs.

Renfe-Operadora prohibeix expressament a tercers que apliquin marcs o la utilització de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

2.7. Privacitat.

Renfe-Operadora compleix amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal.

3. Drets de Propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, les marques, els dibuixos, els models i la resta de signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Renfe-Operadora o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de Renfe-Operadora o de tercers. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida, llevat que mediï expressa autorització de Renfe-Operadora o que aquest ús es produeixi estrictament en els termes derivats de la contractació dels serveis oferts a través del Portal. Renfe-Operadora es reserva el dret a exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

4. Responsabilitats

Ús del Portal: L'accés al Portal i l'ús correcte de la informació continguda són responsabilitat de qui realitzi aquestes accions, no sent responsable Renfe-Operadora per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que se’n pugui fer per part de l'Usuari.

Utilització dels continguts: Renfe-Operadora facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Renfe-Operadora no assumeix cap responsabilitat respecte a l'ús o l’accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit a què es dirigeix el Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l'Usuari. L'Usuari que actuï contra la imatge, el bon nom o la reputació de Renfe-Operadora, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, marques, logos o continguts del Portal, serà responsable davant de Renfe-Operadora de la seva actuació. Per tant, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir o intentar obtenir informacions, logos, música, imatges, dibuixos, marques, arxius de so i qualsevol altre material sonor i/o gràfic accessible a través del Portal emprant per a això mecanismes diferents dels indicats en el present Avís Legal i en el Portal.

Virus: Renfe-Operadora es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements semblants en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Renfe-Operadora no pot assegurar totalment l'absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, Renfe-Operadora no serà responsable dels danys que poguessin produir a l'Usuari.

Fallades tecnològiques: Renfe-Operadora realitzarà els seus millors esforços perquè el Portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Renfe-Operadora.

Errors en la contractació: en el cas que l'Usuari cometi algun error en la introducció de les dades necessàries per a dur a terme la contractació, atès que es produeix per mitjà de l'enviament en un missatge d'un codi alfanumèric, l'Usuari no rebrà el servei contractat, sense que això impliqui cap responsabilitat per a Renfe-Operadora.

5. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.