Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Equipatges

Contingut de la pàgina d’inici

En tots els serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve, es considera equipatge tot embalum de mà que contingui peces i objectes d'ús personal o professional que el viatger porti amb ell i la natura dels quals no contravingui les disposicions de seguretat establertes en les lleis i reglaments i no representi perill o molèsties per a la resta de viatgers, altres equipatges o al material ferroviari.

La vigilància de l'equipatge serà responsabilitat exclusiva del viatger i aquest garantirà durant tot el viatge que no es desplaci de la ubicació establerta.

Renfe Viajeros no es farà responsable de cap incidència, robatori, pèrdua o danys que l'equipatge pugui sofrir pel seu contingut o la seva deficient col·locació, tret que li fossin imputables.

Equipatge de mà

És l'equipatge que per les seves dimensions i característiques pot ser transportat per cada viatger.

Es podran portar 3 embalums que no superin la suma dels tres els 25 kg. Igualment, la suma de les seves dimensions no haurà de superar els 290 cm i el més gran d'ells no excedirà de 85 x 55 x 35 cm (alçària-ample-fons).

Tenen aquesta consideració:

 • Les maletes, les bosses de mà, motxilla, maletins portaordinadors i similars.
 • Les cadires i cotxes portabebès, sempre que vagin plegats.
 • Els instruments musicals que, transportats en la seva funda, no superin les dimensions 30 x 120 x 38 cm (ample-llarg-fons).
 • En AVE, Larga Distancia i Avant les bicicletes plegades o desmuntades hauran d'anar dins d'una funda les dimensions de la qual no sumin entre les tres més de 180 cm. En els trens de Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve no serà imprescindible que les bicicletes plegades viatgin dins d'una funda.

Equipatge especial

És l'equipatge que per les seves dimensions o altres limitacions no es considera “equipatge de mà” i, per tant, estarà sotmès a condicions concretes per a cadascuna de les seves tipologies.

Només es podrà transportar un equipatge especial per viatger.

El portador d'un equipatge especial només podrà transportar com a "equipatge de mà" un embalum que no superi les dimensions de 55 x 35 x 25 cm (ample-alçària-fons).

Es podrà transportar com a equipatge especial una bossa de pals de golf o un equip d'esquí per viatger. A més, aquest haurà de tenir en compte els condicionants següents:

 • Tant les bosses de golf com les d'esquí hauran de estar perfectament tancades de manera que impedeixi el moviment o desplaçament dels elements que continguin.
 • Els equips d'esquí hauran de viatjar dins de la bossa corresponent.
 • Bicicletes.

Transport d'armes de foc i objectes perillosos

Condicions generals

Objectes no permesos:

 • Armes de foc si no s'acompanyen de llicència i guia de pertinença.
 • Cartutxeria, llevat de la que portin els carregadors de les armes els membres de Forces i Cossos de Seguretat, Forces Armades, CNI i posseïdors de llicència B.
 • Bastons-estoc, punyals, navalles automàtiques i qualsevol navalla, ganivet o arma blanca.
 • Objectes punxants o amb arestes, contundents o aquells que resultin especialment perillosos per a la integritat física de les persones.
 • Substàncies explosives, inflamables, químiques o tòxiques.
 • Pistoles de boles de pintura.

Normes per al control d'accessos d'objectes perillosos

 • Armes de foc portades per particulars. Ha de portar-se llicència i guia de pertinença.
 • Armes de foc reglamentàries portades per personal habilitat. S'acrediten com a personal mitjançant la seva placa o carnet professional.
 • Armes blanques, històriques i altres. Els sabres, matxets, armes històriques o altres que formin part de l'equip reglamentari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades, seran admeses en el control de seguretat.
 • Armes esportives. La persona amb armes utilitzades en esports podrà passar-les pel control de seguretat sempre que estiguin degudament embalades i acrediti documentalment estar federat en aquest esport.
 • Instruments de treball. Els instruments de treball que siguin tallants, punxants o contundents, podran transportar-se degudament embalats pel personal que acrediti documentalment la seva professió.
 • Munició. No podrà transportar-se munició, segons estableix el RD 230/1998 art. 239-3, excepte:
  • Armes curtes, munició en el carregador, personal posseïdor de llicència tipus B.
  • Armes de foc, munició en els carregadors, personal habilitat. Aquest personal haurà d'identificar-se com a tal.

Transport de municions

Segons Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, per la qual cosa s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, en l'article 167.2, els viatgers particulars no poden transportar municions en els transports col·lectius (tren, bus, ...)

Rodalies de Catalunya

En aquests trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya, per tant les normes descrites en aquesta pàgina no són aplicables a aquests.

Informació addicional