Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Tarjeta Dorada

Contido da páxina

Tarxeta que poden adquirir os maiores de 60 anos, pensionistas e persoas con discapacidades importantes que dá dereito a obter descontos segundo as condicións establecidas.

Dirixido aDocumentación
Dirixido a persoas maiores de 60 anos. DNI, NIE ou pasaporte.
Pensionistas maiores de 18 anos da Seguridade Social Española que estean en situación de incapacidade física ou psíquica permanente total, absoluta o gran invalidez. Documento acreditativo da condición de pensionista nunha das devanditas situacións.
Pensionistas maiores de 18 anos das clases pasivas civís e retirados militares que estean en situación de incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %. Poden ser acompañadas por outra que terá as mesmas condicións económicas de viaxe que o titular. Certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo que expida o organismo autonómico ou estatal español que o lexitime.

A Tarjeta Dorada é nominativa e intransferible, ten un prezo para o cliente de 6 euros e debe ir acompañada do correspondente título de transporte.

É válida para todos os días da semana durante un período dun ano a partir da data de emisión. As emitidas por entidades financeiras poderán ter un período de validez maior.

Os descontos da Tarjeta Dorada aplícanse sobre o prezo da tarifa Xeral/Base en todas as clases e prazas dos servizos AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve.

Descontos

Día da semana
Servizo L M M X V S D
Ave e Larga Distancia 40 % 25 %
Avant 25 % 40 %
Media Distancia Convencional 40 %
Cercanías 40 %
Feve 50 %

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

A Tarjeta Dorada poderase adquirir nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta e axencias de viaxes presenciais.

Segundo o tipo de servizo, os títulos de transporte asociados a este desconto pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de ceuta, renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica, Renfe Ticket, máquinas de autovenda multiproduto, máquinas de autovenda de Cercanías e de Feve.

Cambios dos billetes

  • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
  • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1€ por billete.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

O cambio do billete do titular, implica o cambio do billete do acompañante.

Anulacións dos billetes

Admítense as anulacións dos billetes cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete.

A anulación do billete do titular, implica a anulación do billete do acompañante, podendo este ser anulado de forma independente.

Perda do tren

En caso de perda dos trens AVE e Larga Distancia por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.

O cliente terá que aboar un 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral/Base, se este viaxase en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

Deterioración, roubo ou extravío da Tarjeta Dorada

Facilitarase duplicado sempre que se emitise ou rexistrase nos despachos de billetes das estacións con sistema de venda con reserva, agás a cargada na TSC “Renfe&Tú” personalizada, en cuxo caso deberá ser adquirida outra TSC e incorporar sen custo a Tarjeta Dorada co seu propio prazo de validez. En Feve, as Tarjetas Doradas deterioradas substitúense sen custo para o cliente.

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional