Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Equipatges

Contingut de la pàgina d’inici

En tots els serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve, es considera equipatge tot embalum de mà que continga peces i objectes d'ús personal o professional que el viatger porte amb ell i la natura dels quals no contravinga les disposicions de seguretat establides en les lleis i reglaments i no represente perill o molèsties per a la resta de viatgers, altres equipatges o al material ferroviari.

La vigilància de l'equipatge serà responsabilitat exclusiva del viatger i aquest garantirà durant tot el viatge que no es desplace de la ubicació establida.

Renfe Viajeros no es farà responsable de cap incidència, robatori, pèrdua o danys que l'equipatge puga sofrir pel seu contingut o la seua deficient col·locació, tret que li foren imputables.

Equipatge de mà

És l'equipatge que per les seues dimensions i característiques pot ser transportat per cada viatger.

Es podran portar 3 embalums que no superen la suma dels tres els 25 kg. Igualment, la suma de les seues dimensions no haurà de superar els 290 cm i el més gran d'ells no excedirà de 85 x 55 x 35 cm (alçària-ample-fons).

Tenen aquesta consideració:

 • Les maletes, les bosses de mà, motxilla, maletins portaordinadors i similars.
 • Les cadires i cotxes portabebés, sempre que vagen plegats.
 • Els instruments musicals que, transportats en la seua funda, no superen les dimensions 30 x 120 x 38 cm (ample-llarg-fons).
 • En AVE, Larga Distancia i Avant les bicicletes plegades o desmuntades hauran d'anar dins d'una funda les dimensions de la qual no sumen entre les tres més de 180 cm. En els trens de Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve no serà imprescindible que les bicicletes plegades viatgen dins d'una funda.

Equipatge especial

És l'equipatge que per les seues dimensions o altres limitacions no es considera “equipatge de mà” i, per tant, estarà sotmés a condicions concretes per a cadascuna de les seues tipologies.

Només es podrà transportar un equipatge especial per viatger.

El portador d'un equipatge especial només podrà transportar com a "equipatge de mà" un embalum que no supere les dimensions de 55 x 35 x 25 cm (ample-alçària-fons).

Es podrà transportar com a equipatge especial una bossa de pals de golf o un equip d'esquí per viatger. A més, aquest haurà de tenir en compte els condicionants següents:

 • Tant les bosses de golf com les d'esquí hauran de estar perfectament tancades de manera que impedisca el moviment o desplaçament dels elements que continguen.
 • Els equips d'esquí hauran de viatjar dins de la bossa corresponent.
 • Bicicletes.

Transport d'armes de foc i objectes perillosos

Condicions generals

Objectes no permesos:

 • Armes de foc si no s'acompanyen de llicència i guia de pertinença.
 • Cartutxeria, llevat de la que porten els carregadors de les armes els membres de Forces i Cossos de Seguretat, Forces Armades, CNI i posseïdors de llicència B.
 • Bastons-estoc, punyals, navalles automàtiques i qualsevol navalla, ganivet o arma blanca.
 • Objectes punxants o amb arestes, contundents o aquells que resulten especialment perillosos per a la integritat física de les persones.
 • Substàncies explosives, inflamables, químiques o tòxiques.
 • Pistoles de boles de pintura.

Normes per al control d'accessos d'objectes perillosos

 • Armes de foc portades per particulars. Ha de portar-se llicència i guia de pertinença.
 • Armes de foc reglamentàries portades per personal habilitat. S'acrediten com a personal mitjançant la seua placa o carnet professional.
 • Armes blanques, històriques i altres. Els sabres, matxets, armes històriques o altres que formen part de l'equip reglamentari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades, seran admeses en el control de seguretat.
 • Armes esportives. La persona amb armes utilitzades en esports podrà passar-les pel control de seguretat sempre que estiguen degudament embalades i acredite documentalment estar federat en aquest esport.
 • Instruments de treball. Els instruments de treball que siguen tallants, punxants o contundents, podran transportar-se degudament embalats pel personal que acredite documentalment la seua professió.
 • Munició. No podrà transportar-se munició, segons estableix el RD 230/1998 art. 239-3, excepte:
  • Armes curtes, munició en el carregador, personal posseïdor de llicència tipus B.
  • Armes de foc, munició en els carregadors, personal habilitat. Aquest personal haurà d'identificar-se com a tal.

Transport de municions

Segons Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, per la qual cosa s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, en l'article 167.2, els viatgers particulars no poden transportar municions en els transports col·lectius (tren, bus, ...)

Rodalies de Catalunya

En aquests trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya, per tant les normes descrites en aquesta pàgina no són aplicables a aquests.

Informació addicional