Què t'ofereix?

  • Fins a 10 viatges
  • Ús exclusiu en trajectes zonificats
  • És transferible i multipersonal, pot ser utilitzat per més d'una persona simultàniament
  • No té caducitat, és vàlid fins a exhaurir els 10 viatges
  • Disponible a les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica.