Bases del Concurs

1.- Hi podran participar tots els autors/autores a partir de 18 anys que ho desitgin i que siguin residents a Espanya.  

2.- Les obres s’hauran d’escriure en català o castellà, ser originals i inèdites, tenint una extensió màxima de 200 PARAULES, inclòs el títol de l’obra.  

3.- Amb motiu de la celebració del 175è aniversari de l’arribada del primer tren a la península, el tema del concurs és ‘El primer viatge en tren’. Caldrà que els relats estiguin ambientats als trens de Rodalies de Catalunya, a les seves estacions, a les línies o trajectes de la xarxa de Rodalies i/o en el seu entorn.  

4.- El jurat valorarà l’adequació a la temàtica del concurs, la qualitat literària, l’originalitat i la creativitat dels textos. 

5.- No serà admesa cap obra amb faltes d’ortografia o escrites íntegrament en majúscules.  

6.- No serà admesa cap obra que atempti contra l’honor de les persones o institucions. 

7.- Per a la seva admissió, a l’enviament dels relats caldrà constar les dades de l’autor: nom, cognoms, adreça, correu electrònic, compte de Twitter (en cas de disposar-ne) i telèfon. 

8.- Els autors o autores que desitgin participar-hi sota pseudònim podran fer-ho, però caldrà que hi adjuntin les seves dades reals per a la seva localització en cas que resultin premiats. 

9.- Les obres s’enviaran EXCLUSIVAMENT a través de la pàgina www.renfe.com. El termini de presentació de les obres començarà el 23 de març i finalitzarà el 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos), considerant-se com a data de presentació el dia de recepció de l’obra. No s’admetrà cap obra que es presenti després de les 24:00 del dia 16 d’abril de 2023. 

10.- Els noms i cognoms dels guanyadors (o el pseudònim en el seu cas),  així com els títols dels relats premiats, es publicaran a la pàgina web de Renfe www.renfe.com i a les xarxes socials de Rodalies. 

11.- Renfe – Rodalies de Catalunya es reserva el dret de publicar els relats presentats, tant als seus mitjans i xarxes socials com en publicacions físiques. 

 

Selecció de Relats

De totes les obres rebudes, el jurat farà una preselecció de 25 relats dels quals se’n triaran els tres primers. El jurat estarà format per tres components de l’Àrea de Comunicació, Relacions amb Mitjans i Internet; i dos components de la Direcció de Rodalies de Catalunya. En aquesta edició el jurat estarà presidit per Mayte Castillo, directora de Rodalies de Catalunya. 

La decisió del jurat es donarà a conèixer al web www.renfe.com el dilluns 24 d’abril de 2023. El lliurament dels premis es realitzarà durant la quinzena posterior a la data de publicació.  

Els organitzadors avisaran amb antelació als finalistes del Concurs, en qualsevol dels casos, hora i lloc del lliurament de premis. 

Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total de les Bases. El Comitè Organitzador queda facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes. Les decisions que en aquest sentit es dictin tindran caràcter d’inapel·lable.  

Informació en matèria de protecció de dades  

1.- Responsable del tractament: Renfe Viajeros, SME, S.A., amb CIF A86868189 i adreça a aquests efectes a Avda. Ciudad de Barcelona, 8- 28007, Madrid. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@renfe.es.   

2.- Finalitat del tractament:  Gestionar la teva participació en el III Concurs de relats curts ‘Sant Jordi 2023’ i, en cas que resultis guanyador, lliurar-te el premi corresponent segons el qual s’ha exposat en aquestes Bases.  

3.- Categories de dades: 1) Dades identificatives (nom, cognoms, pseudònim i en el seu cas, nom del teu usuari a Twitter); 2) Dades de contacte (adreça postal, correu electrònic, telèfon).  

4.- Legitimació: Art.6.1.b) RGPD: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat n’és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.   

5.- Destinataris: Les dades personals podran ser comunicades a les entitats que formen part del Grupo Renfe i, en cas de ser necessari, a les diferents Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals quan ho sol·licitin a tal efecte.  

6.- Terminis de conservació: Les dades es conservaran durant els terminis legalment establerts i mentre que siguin necessaris per a l’exercici, formulació o defensa d’accions legals.    

7.- Drets: Com a interessat, podrà exercir els seus drets: accés, rectificació, limitació del tractament, oposició i portabilitat en els termes establerts a la normativa a l’adreça següent: derechos.viajeros@renfe.es.   

A més, si no està conforme en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

 

La participació en el present concurs implica la total acceptació de les Bases.

Les obres s'enviaran EXCLUSIVAMENT a través del web de Renfe.

El termini de presentació de les obres començarà el dia 23 de març i finalitzarà el dia 16 d'abril de 2023 (tots dos dies inclosos), considerant-se com a data de presentació la de recepció de l'obra.

No s'admetrà cap obra que sobrepassi les 24:00 h. del dia 16 d'abril de 2023.