Bases del Concurs

 

1.- Podran participar tots els autors/autores majors de 18 anys que ho desitgin i que siguin residents a Espanya.

2.- Les obres hauran d'estar escrites en català o castellà, ser originals i inèdites, tenint una extensió màxima de 200 PARAULES, INCLÒS EL TÍTOL DE L'OBRA.

3.- El tema és “Dones i Viatgeres”.  Caldrà que els relats estiguin ambientats als trens de Rodalies de Catalunya, a les seves estacions, a les línies o trajectes de la xarxa de Rodalies i/o en el seu entorn. El jurat valorarà favorablement els relats que promoguin la igualtat de gènere.

4.- No serà admesa cap obra amb faltes d'ortografia o escrites íntegrament en majúscules. 

5.- No seran admeses aquelles obres que atemptin contra l'honor de les persones o les institucions.

6.- Per a la seva admissió en l'enviament dels relats haurà de constar les dades de l'autor: nom, cognoms, domicili, correu electrònic, Twitter (en cas de tenir-ho) i telèfon.

7.- Tots aquells autors que desitgin participar baix pseudònim podran fer-ho, però deuran a més adjuntar les seves dades reals per a la seva localització en cas de resultar guardonats.

8.- Les obres s'enviaran EXCLUSIVAMENT a través de la pàgina www.renfe.es. El termini de presentació de les obres començarà el dia 8 de març i finalitzarà el dia 8 d'abril de 2022 (tots dos inclusivament), considerant-se com a data de presentació la de recepció de l'obra. No s'admetrà cap obra que sobrepassi les 24.00h. del dia 8 d'abril de 2022.

 

Selecció de Relats

 

D'entre totes les obres rebudes es farà una preselecció de 25 relats d'entre els quals es triaran els tres primers. El jurat premiarà l’originalitat, creativitat, qualitat literària i interès dels relats presentats. El jurat estarà format per tres components de l’Àrea de Comunicació, Relacions amb Mitjans i Internet; i dos components de la Direcció de Rodalies de Catalunya. En aquesta edició el jurat estarà presidit per Pilar Garcia, periodista i directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya.

La decisió del jurat es donarà a conèixer al web www.renfe.com el 22 d’abril de 2022. El lliurament dels premis es realitzarà la setmana posterior a la celebració de la Diada de Sant Jordi. Es tindran en compte les mesures i restriccions vigents en aquella data a Catalunya, pel que fa als aforaments en espais públics i privats.

Si no fos possible la celebració de l’acte de manera presencial, es durà a terme de forma virtual a través d’una plataforma específica.

Els organitzadors avisaran amb antelació als finalistes del Concurs, en qualsevol dels casos, hora i lloc del lliurament de premis.

Acceptació de les bases. La sola participació en el present concurs implica la total acceptació de les Bases. El Comitè Organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes. Les decisions que en aquest sentit es dictin tindran caràcter d'inapel·lables.

 

 

La participació en el present concurs implica la total acceptació de les Bases.

Les obres s'enviaran EXCLUSIVAMENT a través del web de Renfe.

El termini de presentació de les obres començarà el dia 8 de març i finalitzarà el dia 8 d'abril de 2022 (tots dos dies inclosos), considerant-se com a data de presentació la de recepció de l'obra.

No s'admetrà cap obra que sobrepassi les 24:00 h. del dia 8 d'abril de 2022.