Codi ètic

El Grup Renfe disposa d'un codi ètic que, prenent com a referència el Pacte Mundial de les Nacions Unides i les principals directrius i principis internacionals sobre transparència i bon govern, estableix les regles generals d'actuació de tots els membres de l'Organització en l'exercici de la seva activitat professional.
 


Comissió de Codi ètic

El Grup Renfe ha constituït una Comissió de Codi ètic format per deu (10) membres nomenats pel Consell d'administració de Renfe, tots ells vocals, dos dels quals actuaran respectivament com a president o presidenta i secretari o secretària.

Els representants dels grups d'interès del Grup Renfe poden assistir amb veu, però sense vot, a les reunions de la Comissió de Codi ètic, en funció dels temes de l'ordre del dia i sempre que aquesta col·laboració es consideri necessària per a l'exercici adequat de les funcions de la Comissió.

Entre les principals funcions de la Comissió de Codi ètic hi ha, entre d'altres, les següents:
 


Canal ètic

El Grup Renfe posa a la disposició dels seus grups d'interès un canal de comunicació confidencial (codigoetico@renfe.es), la funció del qual és la consulta, així com la comunicació de comportaments irregulars o la infracció de les regles del Codi ètic.

La Comissió del Codi ètic del Grup Renfe gestiona les consultes i investiga les possibles infraccions del Codi ètic en la més estricta confidencialitat.

El canal ètic no és el canal oficial per a la presentació de reclamacions comercials. A aquest efecte, el Grup Renfe disposa d'un servei d'atenció al client on és possible presentar les reclamacions o sol·licitar informació a través del formulari i els telèfons d'informació habilitats.
 


Model de compliment

El Grup Renfe presta els seus serveis amb una clara orientació al client i sempre amb criteris de qualitat, eficiència i innovació, però també d'ètica i compliment, tal com es manifesta expressament en la missió, la visió i els valors establerts en el Codi ètic de l'organització.

Per aquest motiu, des del 2013, el Consell d'administració ha dirigit i aprovat diverses fites en el Grup Renfe l'objectiu principal de les quals és la creació i la transmissió d'una veritable cultura interna de compliment i de la gestió de riscos.

A tall d'exemple, n'indiquem algunes:

  • Creació del Departament d'auditoria interna i compliment.
  • Constitució de comissions d'auditoria i control i aprovació de les seves normes de funcionament.
  • Codi ètic: Canal ètic i Comissió del codi ètic.
  • Aprovació de la "Política de control i gestió de riscos".

Com a continuació de les fites anteriors i de conformitat amb els compromisos del nostre Codi ètic, el Grup Renfe vol enfortir la seva voluntat de fer complir els valors exigits per la nostra societat en matèria d'honestedat, transparència i respecte de la legalitat amb l'aprovació, el 2018, d'una "Política de compliment normatiu i de compliment penal (Conformitat)" i d'un Model d'organització i de gestió per a la prevenció de delictes penals de les persones jurídiques (conformitat).

Aquests treballs s'inscriuen dins de l'àmbit del Bon govern corporatiu del Grup Renfe, l'objectiu del qual és transmetre tant als seus treballadors com als grups d'interès, el seu rebuig absolut i la seva aversió a la comissió de qualsevol tipus d'irregularitat o infracció de la normativa interna, la normativa externa, o els seus valors ètics. En concret, el Consell d'administració desitja contribuir en la prevenció, la detecció i la correcció immediata de qualsevol possible il·legalitat, i inculcar i transmetre una veritable cultura empresarial basada en l'ètica, el compliment, la integritat i l'honestedat.

Estem convençuts que l'esforç realitzat per tots per difondre aquests valors contribuirà a l'èxit com a companyia i a crear més valor, alhora que permetrà guanyar la confiança dels clients i de la societat en general.