Renfe-Operadora està estructurada en quatre societats mercantils estatals des de l'1 de gener de 2014, tal com preveu el RD llei 22/2012, de 20 de juliol. Aquest nou model empresarial té com a objectiu preparar l'empresa per competir en un mercat liberalitzat, a través d'aquestes quatre societats estatals de Renfe-Operadora: Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. i Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

  • L'objectiu d'aquesta reorganització és que Renfe-Operadora disposi d'un marc adequat per abordar i dinamitzar el procés de liberalització i d'obertura a la competència del sector ferroviari, així com proporcionar a les societats una personalitat jurídica pròpia, de manera que les decisions en matèria comercial i de servei públic es prenguin sobre la base dels balanços i els comptes de resultats.
  • El model que s'organitza sota l'entitat pública empresarial Renfe-Operadora, propietària del 100 % de les accions de les quatre noves societats i que, com a societat matriu, s'encarrega de definir la política i l'estratègia de negoci del grup, i de cercar una gestió eficient centrada en les funcions corporatives i de serveis.
  • El sistema de govern corporatiu, que posa en coneixement dels seus grups d'interès l'estructura i el funcionament dels òrgans de govern i de la gestió del Grup Renfe, inspirats en el compromís amb els principis ètics, la transparència i el lideratge en la implementació de bones pràctiques en matèria de bon govern.