Renfe-Operadora està estructurada en quatre societats mercantils estatals des de l'1 de gener de 2014, tal com preveu el RD llei 22/2012, de 20 de juliol. Aquest nou model empresarial té com a objectiu preparar l'empresa per competir en un mercat liberalitzat, a través d'aquestes quatre societats estatals de Renfe-Operadora: Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Ingeniería y Mantenimiento, S.A. i Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

L'objectiu d'aquesta reorganització és que Renfe-Operadora disposi d'un marc adequat per abordar i dinamitzar el procés de liberalització i d'obertura a la competència del sector ferroviari, així com proporcionar
a les societats una personalitat jurídica pròpia, de manera que les decisions en matèria comercial i de servei públic es prenguin sobre la base dels balanços i els comptes de resultats.

Aquest model s'organitza sota l'entitat pública empresarial Renfe-Operadora, propietària del 100 % de les accions de les quatre noves societats i que, com a societat matriu, s'encarrega de definir la
política i l'estratègia de negoci del grup, i de cercar una gestió eficient centrada en les funcions corporatives i de serveis.

La informació econòmica d'aquest nou model organitzatiu comença en l'exercici 2013, mantenint la informació d'anys anteriors integrada en la del Grup Renfe-Operadora.

 

Informes econòmics i d'activitat: