Abans de fer una sol·licitud, heu de tenir en compte que:

  • Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar l'accés a la informació pública, en compliment del seu dret a la informació pública recollit a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Per informació pública del Grup Renfe s'entén la informació el coneixement de la qual pot ser rellevant per garantir la transparència de l'activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública. Una part d'aquesta informació ja està publicada en aquest apartat de Transparència i/o al Portal de la transparència en compliment de l'esmentada Llei, motiu pel qual et recomanem que abans de realitzar una sol·licitud, visitis el Portal per comprovar que la informació no estigui publicada.
  • La sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de: la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, una adreça de contacte, preferentment electrònica, amb finalitats de comunicació i, si escau, la modalitat preferida per accedir a la informació sol·licitada (a través del Portal de la transparència o per correu postal).
  • Si vols sol·licitar informació de diferents materials, utilitza una sol·licitud per matèria per facilitar la remissió de la sol·licitud a la unitat competent per a la seva resposta.
  • Consulta la "Guia ciutadana per exercir el teu dret d'accedir a la informació pública":