Hem integrat en la nostra estratègia empresarial els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que marca l´Agenda de les Nacions Unides per a aquesta dècada