Traballos para os medios de comunicación

Para contactar coa nosa Oficina de prensa podes dirixirte a prensa@renfe.es 

Se queres solicitar Autorización para gravar imaxes ou facer fotografías nas instalacións de Renfe (estacións suburbanas, talleres e trens) para traballos informativos, pode enviarnos un correo electrónico completando a seguinte información:

 • Medio de comunicación.
 • Nome e DNI das persoas que van realizar o traballo.  
 • Data e hora prevista para a súa realización.
 • Obxecto ou finalidade do traballo.
 • Teléfono e persoa de contacto.

a autorización terá validez unicamente polo período no que se vai realizar o labor profesional nas instalacións ferroviarias correspondentes.

Solicitude de autorización para particulares, afeccionados ou empresas para a realización de traballos englobados dentro do ámbito audiovisual (filmacións cinematográficas ou televisivas, anuncios publicitarios, etc.) que precisen gravacións ou toma de fotografías en instalacións ou trens de Renfe.

 • Tanto para os profesionais coma para o caso de particulares, solicítase unha póliza de responsabilidade civil de filmación, así como a asunción dos custos que Renfe ten establecidos para este tipo de accións, xa se trate de rodar nun tren coma en calquera instalación ou estación de Cercanías.
 • O desenvolvemento de calquera clase de traballo externo, incluídos os relativos á gravación, reportaxes fotográficas, etc., implica necesariamente a colaboración do persoal de Renfe, para garantir o cumprimento das Normas internas establecidas a tal efecto, así como a participación de profesionais das diferentes áreas de negocio implicadas, así como persoal de seguridade.
 • A solicitude debe chegar cun mínimo de 15 días de antelación, cando se trate dunha filmación profesional que precise de relación contractual entre ambas as dúas partes e cun mínimo de 10 días para o resto dos casos.
 • Renfe en todo momento se reserva o dereito a autorizar ou denegar as mencionadas gravacións despois dun estudo previo das propostas ou guións.
   

Fotografías de carácter persoal de afeccionados ao ferrocarril

Os particulares ou afeccionados que desexen realizar fotografías nas zonas privadas de uso público das estacións e instalacións ferroviarias xestionadas por Renfe, así como dos trens non terán necesidade de dispor de permiso previo.

Non obstante, mantéñense as seguintes limitacións e excepcións para a realización das mencionadas fotografías:

 • Nas zonas privadas de uso restrinxido das estacións ou instalacións nas que é necesario a posesión do correspondente título de transporte para o seu acceso a elas (Salas club ou de embarque, plataformas restrinxidas, etc.).
 • Naquelas zonas nas que se puidese producir afectación aos servizos e ao normal desenvolvemento da actividade ferroviaria (centros de traballo, oficinas de venda de billetes, etc.); así como aqueloutras de acceso exclusivo que determina a Lei do Sector Ferroviario por estaren vinculadas á seguridade na explotación ferroviaria (talleres, postos de mando, dependencias ferroviarias, etc.).
 • Está prohibido tomar imaxes de persoal de seguridade, persoal comercial, así como de calquera persoa traballadora relacionada coa operación ferroviaria normal sen o seu consentimento previo por escrito.
 • Aínda que as fotografías sexan realizadas por afeccionados, aquelas reportaxes cuxa temática principal non sexa de índole ferroviaria ou relacionada co ferrocarril necesitarán dun permiso específico para iso.
 • Está estritamente prohibida a utilización de imaxes tomadas sen permiso para un posterior uso comercial ou con ánimo de lucro.
 • Lembra que calquera persoa ten dereito a preservar a súa imaxe e a súa intimidade, polo que non se poderán capturar imaxes delas sen o seu consentimento previo.
 • Por último, o uso do trípode está permitido sempre que non se incumpran as limitacións xa expresadas, especialmente as relativas á seguridade das persoas e á afectación ao tránsito e o desenvolvemento normal da actividade ferroviaria.