Somos a empresa líder do modo de transporte que menos contamina. Iso é unha sorte e unha responsabilidade e traballamos cada día para multiplicar esa vantaxe ata o máximo, desde todos os ámbitos do Grupo Renfe. O resultado dese traballo chámase sustentabilidade e para nós é un compromiso prioritario.

En liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 de Nacións Unidas, propoñémonos avanzar neste compromiso mediante a realización de auditorías enerxéticas e a medición da pegada de carbono da nosa actividade e, como consecuencia, o desenvolvemento e aplicación dun plan de mobilidade que favoreza a descarbonización.

 

 

A través do noso código ético, comprometémonos activa e responsablemente coa conservación do medio, respectando as esixencias legais, seguindo as recomendacións e procedementos establecidos para reducir o impacto ambiental das nosas actividades e contribuíndo a mellorar os obxectivos de sustentabilidade asumidos polo Grupo.

 • Observar o máis estrito cumprimento da lexislación ambiental que sexa de aplicación e seguir os procedementos internos e recomendacións para mellorar o comportamento ambiental do
 • Grupo, colaborando cos organismos e autoridades encargadas da súa supervisión.
 • Previr os efectos da nosa actividade e servizo sobre o medio ambiente, colaborando para alcanzar un desenvolvemento sustentable do Grupo.
 • Asegurar unha eficaz protección do medio ambiente tendo en conta a mellor tecnoloxía dispoñible e economicamente viable, así como a natureza dos nosos aspectos ambientais.
 • Desenvolver, coa participación de todo o persoal, directrices e metas ambientais encamiñadas á protección do contorno.
 • Valorar os riscos ambientais que poidan ter as nosas actividades e procesos, establecendo en que medida poden supoñer un dano para a reputación do Grupo ou un incumprimento grave da lexislación medioambiental, normas internas e procedementos ao respecto.
 • Mellorar o contorno de traballo para reducir ao máximo o impacto sobre o medio ambiente, axudando o conxunto da organización a mellorar o seu impacto sobre o contorno natural, ofrecendo ideas para a optimización e, en calquera caso, cumprindo escrupulosamente os sistemas de protección ambiental dos que se dispón.
 • Reducir o emprego de materiais ou produtos tóxicos, contaminantes ou perigosos para, se é posible, substituílos por outros menos agresivos co medio natural.
  Conservar os recursos enerxéticos e naturais, evitando gastalos inutilmente e empregando só os necesarios para desenvolver o traballo.
 • Minimizar no posible a xeración de residuos e de augas residuais mediante o emprego de sistemas de redución, reutilización e reciclaxe.

Ademais de ser un provedor fundamental de sustentabilidade no conxunto do sector, a nosa política ambiental céntrase en reducir e incluso eliminar os efectos ambientais ligados aos nosos servizos. Para iso, baseámonos en tres eixes fundamentais:

 • A adecuación ambiental. A nosa actividade cumpre a lexislación ambiental e os compromisos ambientais adquiridos de forma voluntaria.
 • A difusión e posta en valor das vantaxes ambientais do ferrocarril como modo de transporte.
 • A xestión dos aspectos ambientais existentes na relación entre infraestrutura e operación.

Decálogo ambiental

 • Cumprir a normativa ambiental e os compromisos voluntarios adquiridos.
 • Esixirlles ás súas filiais, aos seus contratistas e ás súas provedoras o mesmo grao de cumprimento.
 • Establecer sistemas de vixilancia ambiental.
 • Establecer programas de mellora continua da eficiencia enerxética.
 • Utilizar de forma eficiente o resto dos recursos.
 • Minimizar os residuos e a contaminación, mediante a redución do ruído e das emisións atmosféricas, incluídas as relativas ao Protocolo de Kioto.
 • Desenvolver obxectivos e programas periódicos de actuación ambiental baseados na mellora continua.
 • Desenvolver sistemas de xestión ambiental e sistemas integrados.
 • Sensibilizar, formar e motivar ambientalmente os seus empregados.
 • Fomentar a mobilidade sustentable e o diálogo cos grupos de interese.