Somos o primeiro consumidor de enerxía renovable de España

En 2019 compramos 2,5 Twh de enerxía eléctrica verde (con certificados de garantía de orixe) para a enerxía de tracción de todos os nosos vehículos eléctricos, o que supón un 80 % dos nosos tráficos. Isto converteu a Renfe no primeiro consumidor final de enerxía renovable de España (con máis dun 2,6 % do total da enerxía renovable eléctrica consumida no noso país) e permitirá a redución de máis de 7 millóns de toneladas de CO2 ata 2030 no conxunto da rede ferroviaria sobre a que operamos.

Buscamos enerxías alternativas

Algúns dos nosos trens consomen combustible diésel (arredor do 20 % dos nosos tráficos). Buscamos unha alternativa traballando na súa progresiva substitución por enerxías máis limpas (gas natural licuado) ou libres de contaminación local e efecto invernadoiro (pila de hidróxeno).

Ademais de nos nosos trens, promovemos a compra de enerxía “verde” e a produción de enerxías renovables nas nosas instalacións.

Programa de promoción de enerxías renovables

A xeración de enerxía eléctrica con base en renovables encóntrase entre o 35 e 45 %, segundo o ano, polo que dispoñer para usos ferroviarios dunha parte desa cota situaría o ferrocarril nun 73,6 % de descarbonización total.

 

Trens con gas natural licuado (GNL)

 

 • Levamos anos traballando en proxectos para converter o gas natural licuado nun combustible de tracción alternativo para os nosos trens. 
 • Como resultado, en xaneiro de 2018 puxemos en marcha a primeira experiencia de ámbito mundial dun tren de viaxeiros impulsado con GNL, coa transformación dun tren serie 2600 de ancho métrico que xa circula (en fase de probas/prototipo) na liña Caudal-Aller/Figaredo.
 • Das probas realizadas ata agora, extráese que, mantendo velocidades similares ás dos vehículos diésel, as emisións se reducen un 45 % (kgCO2/km) e que o custo €/km é un 25 % menor. 
 • Con base nesta experiencia, estamos analizando a conveniencia de poñer en servizo unha liña de Cercanías cen por cento gas natural licuado, que actualmente é diésel cen por cento, no que sería a primeira liña en Europa que poría en práctica a transición enerxética do diésel ao GNL.


 

Hidróxeno

 

 • O hidróxeno (H2) conta coas características idóneas para substituír os combustibles fósiles empregados actualmente: ten un elevadísimo poder calorífico, é moi abundante na terra e a contaminación é nula no ámbito local e susceptible de levarse a cero emisións nalgunhas formas de xeración.
 • Durante os anos 2009 a 2011, pilotamos un proxecto pioneiro no mundo dun vehículo ferroviario/tranviario cun sistema de tracción baseado en pila de combustible de hidróxeno, baterías e supercondensadores. 
 • No novo plan de compra de trens incluímos o hidróxeno como unha das opcións máis versátiles para hibridar a tracción ferroviaria.
 • Trátase de coches técnicos incluídos dentro das distintas ramas, que permiten complementar a tracción principal en modo eléctrico con outras enerxías.

 

Traballamos pola eficiencia enerxética.

A condución eficiente é unha máxima na actividade diaria dos nosos 5200 maquinistas, cun aforro nos consumos que alcanza o 30 %.
A utilización do freo rexenerativo, tecnoloxía de xeración de enerxía polo motor no proceso de freada, permite que algúns trens volvan á rede entre un 6 e un 10% da enerxía en Alta Velocidad e ata un 40% en Cercanías.

A outra clave son os trens. A renovación da frota fíxose primando maximizar o rendemento co mínimo consumo enerxético. Os trens incorporan sistemas de condución eficiente integrados nos modos de condución automática.

 

Novos trens, máis eficientes
 

Trens e economía circular

 

 • Os nosos vehículos ferroviarios caracterízanse tradicionalmente por ter unha vida útil prolongada (ata 40 anos) e por chegar ao 98 % de materiais reutilizables usados na súa construción.
 • O proceso de fabricación dos vehículos ferroviarios por parte dos nosos provedores, así como o seu mantemento, realízase do xeito máis sustentable posible, buscando a redución da achega de enerxía e de materiais nos procesos de produción e ao longo do amplo ciclo de vida dos propios vehículos.
 • Conséguense así vehículos duradeiros e facilmente reparables, co obxecto de aumentar a vida do tren nas mellores condicións técnicas, de seguridade e de confort.

 

Climatización, illamento e iluminación

 

 • Os trens que incorporaremos á nosa frota nos próximos anos contarán con sistemas de xestión intelixente dos caudais de aire de renovación, co que se consome a metade de enerxía.
 • Tamén inclúen a utilización de fluídos refrixerantes de nova concepción de menor GWP (“global warning potential”), aptos para o seu uso ferroviario e respectuosos co medio ambiente, adiantando o cumprimento do Regulamento (UE) núm. 517/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadoiro.
 • As ventás dos trens teñen tratamentos específicos e láminas de control solar, que minimizan o impacto das ondas calóricas no interior do tren.
 • A cuberta exterior dos trens é de cor branca e con tratamento anticalórico, de modo que se reduza a transmisión de calor cara ao interior a valores mínimos.
 • Ademais, os trens incorporarán iluminación interior tipo LED regulable e intelixente con previsións de aforro enerxético superiores ao 75 % nestes sistemas.
   

As vantaxes en materia de sustentabilidade do ferrocarril para actuar contra o cambio climático poden ser aínda maiores, polo que en Renfe nos unimos a Adif e Adif Alta Velocidad para impulsar o Plan director de loita contra o cambio climático. Este plan estrutúrase en 4 liñas estratéxicas: xestión da enerxía, eficiencia enerxética, descarbonización e cultura. Podemos resumilo nun gran compromiso: reducir 9,9 millóns de toneladas de CO2 en 2030 e un aforro de máis de 250 millóns de euros en custos externos.