Codi ètic

El grup Renfe disposa d'un codi ètic que, prenent com a referència el Pacte Mundial de Nacions Unides i les principals directrius i principis internacionals sobre transparència i bon govern, estableix les directrius generals per a l'actuació de tots els membres de l'organització en l'acompliment de la seua activitat professional.
 


Comissió del codi ètic

El grup Renfe ha constituït una comissió del codi ètic composta per deu (10) membres designats pel Consell d'administració de Renfe, tots ells vocals, dos dels quals actuaran com a president/a i secretari/a, respectivament.

A les reunions de la comissió del codi ètic i en funció del temes a tractar en elles i sempre que s'entenga que aquesta col·laboració és necessària per a l'acompliment adequat de les seues funcions, els representants dels grups d'interès del grup Renfe podran assistir amb veu, però sense vot.

Entre les principals funcions de la comissió del codi ètic es troben les següents:
 


Canal ètic

El grup Renfe posa a disposició dels seus grups d'interés un canal de comunicació confidencial (codigoetico@renfe.es) que permet comunicar consultes, possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes contingudes en el seu codi ètic.

La comissió de codi ètic del grup Renfe gestiona les consultes i investiga els possibles incompliments del codi ètic, sota el compromís d'estricta confidencialitat.

En el cas que es vulga realitzar una reclamació comercial, el canal ètic no és el canal oficial per a presentar reclamacions. Amb aquesta finalitat, el grup Renfe disposa d'un servei d'atenció al client on es poden presentar les reclamacions o sol·licitar informació a través del formulari i telèfons d'informació habilitats.
 


Model de compliment (compliance)

El grup Renfe presta els seus serveis amb una clara orientació al client i sempre amb criteris de qualitat, eficiència i innovació, així com ètica i compliment, tal com es manifesta expressament en la missió, visió i valors establits en el codi ètic de l'organització.

És per aquest motiu que el Consell d'administració, des de l'any 2013, ha liderat i aprovat una sèrie de fites en el grup Renfe que tenen com a objectiu principal la creació i la transmissió d'una veritable cultura interna de compliment i de gestió de riscos.

A manera d'exemple, indiquem els següents:

  • Creació del departament d'auditoria interna i compliance.
  • Constitució de comissions d'auditoria i control i aprovació de les seues normes de funcionament.
  • Codi ètic: Canal ètic i comissió del codi ètic.
  • Aprovació de la "política de control i gestió de riscos".

Com a continuació de les fites anteriors i d'acord amb els compromisos del nostre codi ètic, el grup Renfe pretén reforçar la seua voluntat de complir amb els valors exigits per la nostra societat en relació amb l'honestedat, la transparència i l'observança estricta de la legalitat amb l'aprovació l'any 2018 d'una "política de compliment normatiu i compliment normatiu penal (compliance)" i un model organitzatiu i de gestió per a la prevenció de delictes penals de les persones jurídiques (compliance).

Aquests treballs es troben dins de l'àmbit del bon govern corporatiu del grup Renfe amb l'objectiu de transmetre tant als seus treballadors com als grups d'interés amb què el grup Renfe es relaciona, el seu rebuig absolut i la seua aversió a la comissió de qualsevol tipus d'irregularitat o incompliment de la normativa interna, la normativa externa o els seus valors ètics. En particular, és voluntat del Consell d'administració que es treballe en la prevenció, detecció i correcció immediata de qualsevol possible il·legalitat, inculcant i transmetent una veritable cultura empresarial de l'ètica, el compliment, la integritat i l'honestedat.

Estem convençuts que l'esforç realitzat per tots per desenvolupar els seus valors l'ajudarà a ser una empresa amb més èxit i a crear més valor, alhora que la farà mereixedora de la màxima confiança dels seus clients, així com de la societat en el seu conjunt.