Renfe Operadora s'ha estructurat en quatre societats mercantils estatals des de l'1 de gener de 2014, tal com preveu el RD-llei 22/2012, de 20 de juliol. Aquest nou model de negoci té com a objectiu preparar l'empresa per competir en un mercat liberalitzat, a través d'aquestes quatre empreses estatals en què queda configurada Renfe Operadora: Renfe Viajeros, SA, Renfe Mercancías, SA, Renfe Fabricación y Mantenimiento, SA i Renfe Alquiler de Material Ferroviario, SA

  • L'objectiu de la reorganització és que Renfe Operadora dispose del marc adequat per abordar i dinamitzar el procés de liberalització i obertura a la competència del sector ferroviari, i dotar de personalitat jurídica pròpia a les societats, de manera que els balanços i els comptes de resultats constituïsquen la base de la presa de decisions i de servei públic.
  • El model s'organitza sota l'entitat pública empresarial Renfe Operadora com a titular del 100% de les accions de les quatre noves societats i que, com a matriu, s'encarrega de definir la política i estratègia de negoci del grup, i de buscar una gestió eficient centrada en funcions corporatives i de serveis.
  • El sistema de govern corporatiu mostra l'estructura i el funcionament dels òrgans de govern i de gestió del grup Renfe per al coneixement dels seus grups d'interés, inspirant-se en el compromís amb els principis ètics, la transparència i el lideratge en la implementació de bones pràctiques en matèria de bon govern.