Renfe Operadora s'ha estructurat en quatre societats mercantils estatals des de l'1 de gener de 2014, tal com preveu el RD-llei 22/2012, de 20 de juliol. Aquest nou model empresarial té com a objectiu preparar l'empresa per competir en un mercat liberalitzat, a través d'aquestes quatre societats estatals en les que queda configurada Renfe Operadora: Renfe Viajeros, SA, Renfe Mercancías, SA, Renfe Fabricación y Mantenimiento, SA i Renfe Alquiler de Material Ferroviario, SA

L'objectiu de la reorganització és que Renfe Operadora dispose del marc adequat per abordar i dinamitzar el procés de liberalització i obertura a la competència del sector ferroviari, i dotar de
personalitat jurídica pròpia a les societats, de manera que els balanços i els comptes de resultats constituïsquen la base de la presa de decisions i de servei públic.

Aquest model s'organitza sota l'entitat pública empresarial Renfe Operadora com a titular del 100% de les accions de les quatre noves societats i que, com a matriu, s'encarrega de definir la
política i estratègia de negoci del grup, i de buscar una gestió eficient centrada en funcions corporatives i de serveis.

La informació econòmica d'aquest nou model organitzatiu comença en l'exercici 2013, mantenint la informació d'exercicis anteriors de manera integrada en la del grup Renfe Operadora.

 

Informes econòmics i d'activitat:


 

Comptes anuals i informes de gestió de les societats