Les següents condicions Generals de Transport es poden consultar en: castellano, català, euskara, galego, english.

Títol Preliminar

RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S. A. (d'ara endavant, Renfe Viajeros) té per objecte social la prestació de serveis de transport de viatgers per ferrocarril, tant nacionals com internacionals, la mediació en la prestació de qualsevol servei turístic, organització, oferta i/o comercialització de viatges combinats o productes turístics, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementàries o vinculades al transport ferroviari.

Renfe Viajeros ofereix el servei de transport de viatgers per ferrocarril, davall el principi de seguretat, desenvolupant la seua activitat amb una clara orientació al client, amb criteris de qualitat, eficiència, rendibilitat i innovació, perseguint l'increment de la quota de mercat del ferrocarril, sobre la base del compromís amb la societat i el desenvolupament dels seus empleats.

El present document recull les condicions per les quals es regeixen els serveis de transport en trens de Renfe Viajeros d'àmbit nacional, i les d'altres serveis o activitats complementàries o vinculades al transport que es presten, quan així s'establisca expressament, així com els drets i les obligacions dels viatgers.

Els serveis sotmesos a obligacions de servei públic, en els quals l'Administració competent ostenta la potestat tarifària, poden tindre condicions d'ús específiques aprovades per esta. En conseqüència, estes condicions no poden tindre un efecte derogatori sobre les aprovades per l'Administració competent, que seran aplicables als esmentats serveis.

Per a viatges internacionals es tindran en compte les particularitats comercials aplicables a estos viatges, les quals es troben a disposició dels clients al web de Renfe, als punts de venda autoritzats i a les dependències dedicades a l'atenció al client.

Pel que fa als trens turístics de Renfe Viajeros, seran d'aplicació les seues pròpies Condicions Generals de Contractació i per a allò que no estiga previst en les mateixes, les presents Condicions Generals, en allò que puga ser aplicable.
 

Títol I. Condicions Generals del Transport

Les presents Condicions Generals estableixen les regles generals aplicables en les relacions contractuals entre el viatger i Renfe Viajeros.

Estes Condicions Generals s'estableixen sense perjudici de les particularitats comercials aplicables a cadascun dels serveis, productes, opcions de preu, tarifes i ofertes que Renfe Viajeros ofereix en cada moment, les que es poden consultar al web de Renfe, així com a les dependències dedicades a atenció al client, i als diferents canals de venda autoritzats.

Renfe Viajeros està compromesa amb els seus clients en la millora contínua de la qualitat dels seus serveis, per tal d'aconseguir la plena satisfacció dels usuaris. Per això, té com a objectiu establir, quan siga possible, condicions específiques de prestació dels serveis més favorables per al client que les previstes com a mínims en la normativa d'aplicació.

Estes particularitats comercials es poden consultar al web de Renfe, així com a les dependències dedicades a atenció al client, i als diferents canals de venda autoritzats, formant així, juntament amb les Condicions Generals, part del contracte de transport a tots els efectes.

 

Títol II. Serveis de Transport Ferroviari

Renfe Viajeros ofereix diferents productes per a donar el millor servei i facilitar la mobilitat.

Per això, defineix els horaris i serveis de la seua oferta en funció de la demanda, i anuncia amb l'antelació suficient els canvis d'horaris i serveis que es puguen produir.

D'altra banda, posa a disposició dels seus clients una gran varietat d'ofertes amb diferents particularitats comercials, que es poden consultar al web de Renfe i als diferents canals de venda autoritzats, així com a les dependències dedicades a atenció al client.

Cada títol de transport adquirit pel client comporta, en funció del tipus de producte, una sèrie de prestacions definides tant a terra com a bord, juntament amb les inherents al tren amb el qual es realitza el transport.

Renfe Viajeros té subscrites pòlisses d'assegurança o fiançaments que cobreixen la seua responsabilitat civil, tenint també satisfetes les cobertures de l'assegurança obligatòria de viatgers. Esta informació està disponible a les dependències dedicades a l'atenció al client, al web de Renfe i als diferents canals de venda autoritzats.
 

Capítol 1: Mitjans per al transport

Renfe Viajeros agrupa els seus serveis de transport de viatgers en productes, en funció dels seus atributs i característiques comercials.

Els vehicles destinats al transport de viatgers oferiran les prestacions associades a les particularitats comercials del títol de transport adquirit. Els trens, segons el tipus de servei que presten, es poden compondre de cotxes amb places assegudes i drets, amb places gitades o amb places sense garantia de seient.

Per a la seguretat dels seus clients, tots els vehicles disposen de les certificacions i homologacions requerides. Renfe Viajeros disposa d'un certificat de seguretat com a empresa ferroviària i d'un sistema de gestió de la seguretat en la circulació, així com d'un pla d'assistència en cas d'accident ferroviari. El personal de Renfe Viajeros amb funcions relacionades amb la seguretat en la circulació està en possessió de les habilitacions corresponents per a desenvolupar les seues funcions.
 

Capítol 2: Classes d'acomodació o tipus de seients

Renfe Viajeros disposa de diverses classes d'acomodació o tipus de seients a bord dels seus trens en funció de les quals determina el producte comercial que ofereix en els diferents serveis. Els clients seran informats mitjançant els canals abans descrits o d'altres de les prestacions que inclou cada classe i tipus de seient.
 

Capítol 3: Serveis ferroviaris

Renfe Viajeros presta serveis ferroviaris en règim de lliure competència (anomenats Serveis Comercials) i d'altres subjectes a obligacions de servei públic amb submissió a la normativa legal i reglamentària d'aplicació i a les instruccions, si s'escau, de l'Administració competent.

Prestació dels Serveis Comercials

Els Serveis Comercials són aquells que atenen les necessitats de demanda de mobilitat del mercat i es presten en règim de lliure competència i pluralitat d'oferta.

Els serveis considerats com comercials són:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia
 • Larga Distancia
 • Trens turístics, les Condicions Generals de contractació dels quals es troben a disposició dels clients al web de Renfe.

Prestació de serveis subjectes a obligacions de servei públic

Els serveis subjectes a obligacions de servei públic per l'Administració General de l'Estat, que ha de prestar Renfe Viajeros a la xarxa ferroviària d'interès general, són els definits en l'Acord del Consell de Ministres, de conformitat amb el Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, i el que disposa l'article 59.1 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari.

A més de l'Administració General de l'Estat, Renfe Viajeros presta en l'actualitat altres serveis sotmesos a obligacions de servei públic per altres Administracions competents.

Els tipus de serveis sotmesos a obligacions de servei públic són:

 • Alta Velocidad-Mitjana Distància 
 • Serveis de Mitjana Distància que circulen per vies d'ample mètric o ibèric/xarxa d'ample convencional.
 • Serveis de Cercanías que discorren per vies d'ample mètric o ibèric/xarxa d'ample convencional.
   

Títol III. Contracte de Transport

El títol de transport és el document que formalitza el contracte de transport, tant onerós com gratuït, entre Renfe Viajeros i la persona que viatja, per a la prestació d'un o més serveis de transport, i que faculta el viatger per a fer ús del servei.

Existeixen diferents formats de títols de transport, en funció del sistema de venda utilitzat. Tots els títols de transport estan proveïts d'un sistema de seguretat, amb l'objectiu d'evitar el frau.

El client ha de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que haurà de conservar des de l'entrada a l'estació d'origen fins a l'eixida de l'estació de destinació. En cas de ser sol·licitat pel personal de Renfe Viajeros o pel personal autoritzat, l'haurà de presentar, juntament amb els documents acreditatius corresponents.

El client haurà de comprovar, en el moment d'obtindre el títol de transport, que les dades s'ajusten a la seua petició i podrà desistir en el moment de la contractació.
 

Capítol 1: Contingut del títol de transport

Serveis amb assignació de plaça

El títol de transport dels serveis amb assignació de plaça haurà d'incloure la informació següent:

 • La determinació de l'empresa ferroviària que realitzarà el transport.
 • L'origen del viatge i l'hora d'eixida.
 • La destinació del viatge i l'hora d'arribada.
 • Identificar número de tren.
 • Els transbordaments que puguen produir-se amb canvi de tren, especificant lloc i hora, en el seu cas.
 • El cotxe, la classe o tipus de seient i el número de plaça.
 • Si s'escau, el tipus de prestació de restauració a la plaça.
 • El pes i el volum de l'equipatge admès, o la indicació d'on es pot consultar esta informació.
 • El preu total del transport, inclosos els complements addicionals al transport, les despeses de gestió si n'hi hagués, així com la forma de pagament.
 • El preu de facturació de l'equipatge, si s'escau.
 • La informació sobre les assegurances o altres fiançaments mercantils que el servei tinga coberts.
 • L'hora límit de presentació en els controls de seguretat per a l'accés al tren, si n'hi haguera, si l'administrador d'infraestructures ho establira.
 • Indicació de que el transport queda sotmès a les Regles Uniformes relatives al contracte de transport internacional de viatgers i equipatges per ferrocarril (CIV).

Aquells títols de transport que siguen nominatius seran intransferibles i comptaran amb les dades necessàries per a acreditar la identitat de la persona que viatja.

Per als denominats Bitllets Personalitzats es requereixen dades personals que no apareixen impreses en el bitllet, amb la única finalitat de poder-se comunicar amb el viatger. En els títols de transport, tant d'adult com de xiquet, amb tarifa Bitllet gratuït de xiquet, sí que apareix imprès el nom de l'adult.

Servei sense assignació de plaça

Per als serveis sense assignació de plaça s'ajustarà la informació en funció del tipus de servei, tarificació i format del suport del títol de transport, podent substituir alguns continguts per la indicació del lloc on està disponible la informació.
 

Capítol 2: Preu i estructura del sistema tarifari.

Des del punt de vista tarifari, Renfe Viajeros estructura el servei que ofereix als viatgers en: serveis comercials i serveis subjectes a obligacions de servei públic.

A tots els preus caldrà afegir-hi les despeses d'emissió dels títols de transport que, en funció del canal de venda, pogueren existir, o altres derivats de serveis addicionals que el client poguera contractar.

Serveis Comercials

Els preus oferits per als viatges en els trens de Serveis Comercials dependran de: tren-data, origen-destinació, canal de venda, les condicions comercials que trie el client i els tributs que legalment existisquen en cada moment. Estes quanties són dinàmiques i poden variar durant el període de venda de cada viatge o servei, en funció de l'oferta i la demanda. Addicionalment, es podrà oferir en cada viatge una sèrie de complements o serveis addicionals, que permeten millorar la comoditat i la satisfacció del client.

Així mateix, Renfe Viajeros, podrà complementar l'estructura anterior amb altres productes, promocions o ofertes, de manera que es modifiquen els preus o les condicions comercials. Es pot accedir a estos productes, amb informació sobre les seues condicions i preus, a través de la pàgina web de Renfe, així com a la resta dels canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client, i la seua contractació implica l'acceptació de les seues condicions.

Serveis subjectes a Obligacions de Servei Públic

Els preus dels serveis sotmesos a estes obligacions són aprovats i autoritzats pels òrgans competents de l'Administració.

El conjunt de preus (Tarifa General o Tarifa Base) és l'autoritzat per l'Administració i el que s'aplicarà per a cada tren, classe de comoditat, origen-destinació i prestacions, incloent-hi els tributs que legalment siguen aplicables en cada moment. Estos preus es poden consultar a través de qualsevol canal d'informació i venda autoritzat per Renfe Viajeros.

L'estructura del sistema tarifari del servei de Rodalies permet establir els preus autoritzats per Nucli de Rodalies (àrea geogràfica on presta servei els trens de Rodalies) i per zones recorregudes.

Les estructures dels sistemes tarifaris, dels quals deriven els preus autoritzats dels serveis de Mitjana Distància, són úniques i s'apliquen a cada oferta de servei.

Promocions o descomptes

Renfe Viajeros posa a disposició dels clients una sèrie de productes comercials dirigits al públic en general o grups/usuaris en particular.

Per a poder accedir-hi, caldrà, d'una banda, complir els requisits establerts per a cadascun d'ells, i de l'altra, acceptar les condicions comercials d'ús.

Per als serveis subjectes a obligacions de servei públic, els preus autoritzats per l'Administració són els únics valors de partida per al càlcul de preus promocionals o amb descompte.

En general, per als Serveis subjectes a Obligacions de Servei Públic els descomptes no seran acumulables a altres ofertes comercials, llevat que expressament així s'especifique, cas en el qual l'acumulació de descomptes o ofertes només serà admesa en els termes establerts en les condicions d'adquisició del producte comercial.

Les reduccions aplicables a «Família nombrosa» seran acumulables a qualsevol altre descompte sobre la tarifa aplicable, excepte en els productes, serveis o ofertes establerts en virtut d'un acord o conveni, o en els que s'utilitzen o abonen de forma no individualitzada.

En els Serveis Comercials, els descomptes per «Família nombrosa» seran aplicables únicament als preus i contraprestacions relacionats específicament amb els serveis de transport, en els termes previstos en la normativa en la qual s'estableix el procediment de bonificació, als membres de famílies nombroses i la seua posterior compensació a les empreses ferroviàries.
 

Capítol 3: Modalitats de títols de transport.

Renfe Viajeros posa a disposició dels clients les modalitats següents:

 • Títols de transport SENZILL:

Són aquells l'adquisició dels quals dona dret a viatjar a una sola persona en un únic trajecte i data, en tren o encaminament complementari.

Quan estos títols de transport siguen nominatius, seran personals i intransferibles.

 • Títols de transport COL·LECTIU:

Són aquells l'adquisició dels quals dona dret a viatjar a més d'una persona en un mateix trajecte i data amb un únic títol, en tren o, si s'escau, encaminament complementari. Estos títols de transport són pluripersonals.

 • Títols de transport COMBINAT:

Són aquells que formalitzen diferents contractes de transport i que donen dret a viatjar en diferents modes de transport, incloent, si s'escau, altres serveis associats, en un únic títol.

Quan estos títols de transport siguen nominatius, seran personals i intransferibles.

 • Títols de transport MULTIVIATGE:

Són els que permeten fer diversos viatges, limitats o il·limitats, durant el seu període de validesa.

Estos títols de transport poden ser de caràcter unipersonal o bé de caràcter pluripersonal.

Quan siguen unipersonals i nominatius, seran personals i intransferibles.
 

Capítol 4: Venda de títols de transport.

Renfe Viajeros distribueix i ven els seus productes a través dels canals de venda autoritzats, dels quals seran informats puntualment els usuaris.

4.1.- Formes i mitjans de pagament

Les formes de pagament admeses per Renfe Viajeros són:

I. metàl·lic, en la moneda de curs legal a Espanya
II. targetes de crèdit/dèbit acceptades per Renfe Viajeros
III. punts de les targetes del programa de fidelització de Renfe Viajeros
IV. qualsevol altra regulada a tal efecte

Es podran utilitzar les plataformes i passarel·les de pagament que Renfe Viajeros autoritze.

El preu del bitllet haurà de ser abonat en el moment de la seua adquisició, llevat quan es regule expressament el contrari.

4.2.- Desglossament de l'IVA

Els títols de transport exhibiran el desglossament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent, quan siga preceptiu.

4.3.- Despeses de gestió

La venda de títols de transport per als serveis comercials pot comportar despeses de gestió, que es calculen com un percentatge sobre el preu del transport o un import fix.

Les despeses de gestió poden variar segons cada canal de venda específic. La informació disponible sobre les despeses de gestió pròpies de Renfe figura en les particularitats comercials aplicables, i es poden consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

En la compra de títols de transport a intermediaris autoritzats per Renfe Viajeros, estos podran establir i cobrar les seues pròpies comissions o despeses de gestió, que no figuraran en el títol de transport, sinó en la factura del distribuïdor.
 

Capítol 5: Validesa del títol de transport

5.1- Els títols de transport només són vàlids des de la seua adquisició i fins a la finalització del viatge (o viatges, en el cas de títols combinats o multiviatges). En alguns serveis seran vàlids durant un termini determinat, per a les dates, trens, trajectes, zones i tipus de seients o classes figurats en els mateixos. Els viatgers hauran de conservar el títol de transport fins a la finalització dels serveis contractats. En cas de bitllets nominatius únicament són vàlids per al seu titular.

S'haurà de portar durant el viatge el títol de transport, en un suport autoritzat per Renfe Viajeros, formalitzat o validat en el seu cas, amb els documents originals en vigor que acrediten la identitat del viatger, quan siga necessari, i les credencials justificatives per a l'obtenció dels descomptes als quals tinga dret.

Els títols Multiviatge indicaran el seu període de validesa. Estos títols no són vàlids per si mateixos per a poder viatjar fins que es formalitzen o validen per a cada viatge a les màquines validadores disposades a les estacions o a bord dels trens. La formalització és l'obtenció d'una plaça per a una data i tren determinats. La validació d'un títol de transport és l'acció de reflectir la realització del viatge, de forma mecanitzada o electrònica, en els equips o sistemes destinats per a això. Tant la compra, la reserva i la posterior adquisició del títol de transport, com la formalització dels títols Multiviatge, s'hauran de fer en els canals de venda habilitats a este efecte.

Qualsevol títol de transport adquirit abans d'una revisió de preus a l'alça o a la baixa serà vàlid per a la seua data o període d'ús sense que el viatger haja d'abonar cap quantitat o li siga abonada cap diferència.

En els serveis de Cercanías, on no existeix una assignació específica de plaça, perquè els títols de transport es consideren vàlids, s'hauran de validar abans d'iniciar i en acabar el viatge.

5.2- El títol de transport es considera no vàlid si no s'ha efectuat la seua formalització o validació, obligatòria per part del viatger, o quan s'haja manipulat o falsificat. També es considera invàlid: si presenta qualsevol deteriorament que impedisca comprovar les seues dades, si conté qualsevol esmena, si està plastificat, si no s'acompanya de la documentació necessària habilitant per a la naturalesa del títol de transport adquirit, si ha sigut anul·lat, si està caducat, esgotat, o si no es correspon amb les condicions pròpies del viatger o del trajecte.

5.3- Per als serveis subjectes a Obligacions de Servei Públic, l'obtenció simultània o consecutiva de més d'un títol de transport no serà vàlida per a fer un mateix viatge a un preu més reduït.
 

Capítol 6: Canvi dels títols de transport

En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional, els títols de transport per a una data i hora determinats podran ser canviats per altres dates o horaris, en funció de les condicions comercials de cada producte, excepte quan estes condicions advertisquen expressament que no s'admeten canvis. En alguns casos, que seran advertits amb anterioritat al client, l'opció per un títol que permeta canvis podrà suposar un increment del preu, en forma de suplement o complement.

El canvi es podrà fer des de la seua adquisició i fins al moment establert segons cada canal de venda, sempre amb la necessària anticipació per a poder dur a terme els procediments interns corresponents en el sistema de venda, abans que expire el termini establert. Estos terminis es podran consultar al web de Renfe, als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

El canvi pot comportar despeses, aplicables sobre el preu del títol de transport, un cop deduïdes les despeses de gestió, excepte en aquelles ofertes en què s'especifique que este canvi es farà de forma gratuïta.

 • Els títols de transport dels serveis de Cercanías no admeten canvis.
 • Els títols Multiviatge i les seues formalitzacions en els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional tampoc admeten canvis.

El reintegrament o l'abonament generat en el seu cas es produirà mitjançant el mateix mitjà de pagament prèviament utilitzat.
 

Capítol 7: Anul·lació dels títols de transport

 • En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional, els títols de transport podran ser anul·lats, en general, dins del seu període de validesa, excepte els corresponents a aquelles opcions de preus i tarifes que expressament indiquen que no admeten anul·lacions. Per a optar per l'anul·lació en alguns serveis s'haurà d'abonar una quantitat addicional.

L'anul·lació es podrà fer des de la seua adquisició i fins al moment establert per cada canal de venda, sempre amb la necessària anticipació per a poder dur a terme els procediments interns corresponents en el sistema de venda abans que expire el termini establert. Estos terminis es podran consultar al web de Renfe, als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

El tràmit d'anul·lació pot comportar despeses, aplicables sobre el preu del títol de transport, un cop deduïdes les despeses de gestió, excepte en aquelles ofertes en què s'especifique que este canvi es fa de forma gratuïta.

Els títols Multiviatge d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional es podran anul·lar segons el règim comercial específic aplicable a cada títol Multiviatge, que es podrà consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

 • En els serveis de Cercanías només s'admeten les anul·lacions dels títols de transport en el moment de la compra i sempre que no s'haja fet la validació en els equips destinats a este efecte. Esta anul·lació no generarà cap cost per al client.

El reintegrament es produirà mitjançant el mateix mitjà o forma de pagament prèviament utilitzat per a la compra del títol de transport.
 

Títol IV. Ocupació de la plaça

Capítol 1: Generalitats

Es considera ocupació de plaça l'exercici del dret que té el client d'ocupar un espai assegut, amb o sense garantia de plaça, en un tren i trajecte concret, mitjançant l'adquisició d'un títol de transport vàlid, en funció del servei ofert en cada cas.

El client que haja abonat una plaça podrà compartir el seu ús amb un menor que hi tinga dret, quan així estiga previst en règim comercial específic aplicable, que es podrà consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

En tot cas, cada seient o llit únicament podran ser ocupats com a màxim per dues persones: una persona amb títol de transport vàlid i dret a ocupar una plaça i un menor que complisca els requisits per a viatjar sense ocupar plaça.

També es podran establir requisits comercials perquè una persona puga adquirir i ocupar dues places contigües.

En Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional amb places assignades, la gestió de les places lliures serà a càrrec del personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta. Qualsevol modificació de plaça al llarg del viatge s’haurà de sol·licitar prèviament a este personal.

A Cercanías i Mitjana Distància Convencional sense places assignades, el client podrà ocupar un seient, si està lliure, o viatjar dret.
 

Capítol 2: Accés al tren

El client haurà de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que estarà obligat a conservar des de l'entrada a l'estació d'origen fins a l'eixida de l'estació de destinació. En cas de ser demanat pel personal autoritzat, l'haurà de presentar, juntament amb els documents acreditatius corresponents.

L'accés al tren s'ha de fer a l'estació d'origen del viatge que figure en el títol de transport. En cas de no ser ocupada la plaça a la qual es tinga dret, en funció del títol adquirit en l'esmentada estació d'origen, en els serveis Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional amb assignació de plaça, Renfe Viajeros podrà fer ús de la plaça disponible, sense que el client tinga dret a cap reintegrament.

Per a determinats productes o serveis, i només en els casos en què en un mateix municipi existisquen diverses estacions per les quals concórrega el recorregut o trajecte del viatge contractat, s'admetrà que el client inicie el seu viatge en qualsevol d'elles, sense obligació que siga l'estació que figura en el seu títol de transport com a origen sempre que el tren en el qual vaja a viatjar tinga una parada programada en l'esmentada estació. En este cas, el client no haurà d'abonar cap suplement, ni tindrà dret a cap reintegrament sobre el trajecte no utilitzat. Estos productes o serveis es podran consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.
 

Capítol 3: Control d'accés o en ruta

El personal encarregat de la supervisió, o altre personal autoritzat per Renfe Viajeros, podrà requerir al viatger el document que acredite la seua identitat, en relació amb el títol de transport, en el control d'accés, en accedir al tren, durant el seu recorregut o abans d'abandonar l'estació de destinació. El client també haurà de presentar, quan així se li sol·licite, el títol de transport en qualsevol mitjà autoritzat, juntament amb els documents que justifiquen el dret a obtindre els descomptes aplicats.

El viatger a bord sense títol de transport que haguera accedit al tren en una estació sense possibilitat de venda de títols de transport, haurà de regularitzar la seua situació davant del personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta o qualsevol altre agent que Renfe Viajeros haja autoritzat. En este supòsit s'entregarà al viatger el justificant del pagament realitzat. En qualsevol altre cas, serà aplicable allò que s'ha indicat en estes Condicions Generals per a viatgers sense títol de transport.

El personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta podrà fer el bescanvi de qualsevol bitllet quan hi haja una causa justificada.
 

Capítol 4: Interrupció del viatge per part del client

Si el viatger decideix voluntàriament interrompre el viatge en una estació intermèdia, no tindrà dret a cap reemborsament sobre el trajecte no utilitzat i el títol per a viatjar quedarà invalidat.
 

Capítol 5: Canvi de plaça o tipus de seient un cop iniciat el viatge

Es podrà fer un canvi de plaça dins del mateix tipus de seient o classe o a una inferior, prèvia sol·licitud al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta i sempre que hi haja places disponibles. Si es realitza el canvi de plaça a una d'inferior tipus de seient o classe, el client no tindrà dret a cap reintegrament.

Quan el canvi de plaça fos decidit pel personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, com a conseqüència d'una incidència relacionada amb la prestació del servei, el viatger no abonarà cap diferència de cap preu per l'acomodació en plaça més cara. Si el canvi es fa a una plaça de menor cost, es retornarà al client la diferència de preu.
 

Capítol 6: Millora de tipus de seient, opció de preu o classe un cop iniciat el viatge

El client que ostente un títol vàlid podrà demanar la millora de tipus de seient, tarifa, opció de preu o de classe, prèvia sol·licitud al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, i s'ha d'autoritzar sempre que ho permeten les condicions del tren, les places, l'opció de preu, o la tarifa aplicada en el títol de transport. En este cas, el client haurà d'abonar en l'acte la diferència de preu, conforme a les condicions establertes i les tarifes vigents per al títol de transport amb el qual viatjava en el moment de la sol·licitud.

Encara que no es produïsca la sol·licitud prèvia de millora, el personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta podrà oferir al client la regularització del seu bitllet, abonant la diferència de la millora, o continuar el viatge en les condicions figurades en el bitllet.

En el cas que la millora demanada comporte restauració en la plaça o una altra prestació que requerisca un subministrament previ, i no es disposara de les provisions necessàries, s'informarà el client sobre la impossibilitat de prestar este servei. Si el client accepta el canvi en estes condicions, s'entendrà que està conforme i que renuncia a la restauració o prestació, no efectuant-se cap reemborsament posterior per este motiu.
 

Capítol 7: Prolongació del recorregut un cop iniciat el viatge

En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional, el viatger que desitge prolongar el recorregut, ho haurà de comunicar prèviament al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, i s'ha d'autoritzar sempre que ho permeten les condicions del tren, la disponibilitat de places i l'opció de preu o tarifa aplicada en el títol de transport. En este cas, el client haurà d'abonar en l'acte el preu addicional del nou trajecte:

 • d'acord amb les condicions establertes per al títol de transport amb el qual viatjava en el moment de la sol·licitud, o bé
 • d'acord amb les condicions i tarifes aplicables, en cas que el client opte per la millora del tipus de seient, de tarifa, d'opció de preu o de classe.

Si no es fera esta sol·licitud prèvia i l'abonament de la tarifa en les condicions triades al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, es considerarà el client desproveït de títol de transport vàlid per al recorregut de prolongació.

En els serveis de Cercanías, el client proveït de títol vàlid podrà prolongar el seu viatge dins i fora del Nucli, prèvia comunicació i regularització del seu pagament a l'estació d'origen. Únicament en el cas que l'estació d'origen no tinga venda assistida, la regularització del pagament es farà en ruta.

Dins del Nucli de Cercanías, el client haurà d'abonar un títol de transport complementari del nou trajecte i conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts. Els clients amb títols carregats a la Targeta sense contacte de Renfe Viajeros podran prolongar el seu viatge només dins del Nucli de Cercanías i, en este cas, hauran d'abonar un títol de transport complementari i conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts.

Fora del Nucli de Cercanías, el client haurà d'adquirir un nou títol de transport amb la tarifa que corresponga de Mitjana Distància Convencional des de l'origen fins a l'estació que desitge prolongar el seu viatge, descomptant l'import del bitllet Senzill de Cercanías que el client va adquirir anteriorment, havent de conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts.

Els títols Multiviatge i els emesos pels Consorcis de Transport o assimilats no admeten prolongació del recorregut fora del nucli.
 

Títol V. Condicions de viatge per a menors

Amb independència de l'edat dels menors, tots han de disposar d'un títol de transport vàlid en Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, i Alta Velocidad-Mitjana Distància. En estos serveis, els menors de 14 anys hauran de viatjar amb la companyia d'una persona adulta.

Renfe Viajeros podrà aplicar descomptes i avantatges comercials per al viatge dels menors d'edat, atenent al servei utilitzat i a la seua edat. Les particularitats comercials aplicables a cada servei podran consultar-se en la informació disponible en la pàgina web de Renfe i en els diferents canals de venda autoritzats, així com en les dependències dedicades a atenció al client.

L'edat dels menors que tenen dret a viatjar de forma gratuïta sense ocupació de plaça s'estableix en les especialitats comercials aplicables abans referides.

En determinats trens, Renfe ofereix un servei perquè els menors d'edat puguen viatjar sols sense la companyia d'un adult i sota la supervisió del personal de bord. Les condicions d'este servei podran consultar-se en la informació disponible en la pàgina web de Renfe i en els diferents canals de venda autoritzats, així com en les dependències dedicades a atenció al client.

Per a tots els serveis, els menors de 18 anys que viatgen sense la seua mare, pare o tutor legal, ho faran sempre sota la responsabilitat d'estes persones.
 

Títol VI. Condicions de viatge per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda

Les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda podran fer reserves o obtindre títols de transport sense necessitat de viatjar acompanyats per una altra persona, llevat que siga estrictament necessari per a garantir que el viatge es desenvolupe en condicions adequades de seguretat, atenent la normativa aplicable.

Renfe Viajeros disposa de material accessible, especialment dissenyat per a possibilitar el viatge a estes persones. Per a determinats trens, serveis i estacions està disponible l'anomenat «Servei d'assistència», prestat per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, que és un servei especialitzat per a facilitar-los el transport en ferrocarril a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les condicions comercials específiques aplicables a este servei podran consultar-se en la informació disponible al web de Renfe, així com en els diferents canals de venda i en les dependències dedicades a atenció al client.
 

Títol VII. Servicis Complementaris

Es consideren serveis complementaris el transport de: equipatge, animals de companyia, elements de mobilitat individual i qualsevol bulto que el viatger puga portar. El viatger haurà de col·locar-los adequadament en els llocs destinats per a este efecte, respectant els límits de pes, volum i dimensions establerts en les condicions comercials específiques. A més, haurà de custodiar-los degudament, evitant qualsevol dany, molèstia o perill, i serà responsable dels danys i perjudicis causats que siguen imputables a l'incompliment d'estos deures.

També Renfe Viajeros podrà oferir la possibilitat de triar serveis de valor afegit, tant prestats per Renfe Viajeros com per altres empreses, i afegir-los com a complement addicional al preu del transport en el procés de compra.

Les condicions comercials aplicables a tots estos serveis podran consultar-se en la Normativa Comercial, disponible en la pàgina web de Renfe, així com en els diferents canals de venda i en les dependències dedicades a atenció al client.
 

Capítol 1: Viatge amb animals de companyia (mascotes)

Renfe Viajeros ofereix la possibilitat de fer el viatge amb animals de companyia als trens, segons les condicions comercials específiques de cada servei ferroviari. En alguns casos, Renfe Viajeros podrà limitar o excloure el transport de mascotes, informant el client abans de la compra d'esta circumstància.

Estos animals estaran sempre sota el control de la persona que els porte en totes les fases del viatge. Si altres viatgers mostren objeccions per viatjar amb animals o si les mascotes produeixen molèsties, el personal d'a bord buscarà l'alternativa més favorable per a poder continuar el viatge en un altre lloc del tren.

La persona que viatge amb la mascota serà responsable que esta complisca les condicions higienicosanitàries i de seguretat, i de disposar durant el viatge de la documentació preceptiva, d'acord amb la legislació vigent.
 

Capítol 2: Equipatges

Es considera equipatge admissible qualsevol bulto de mà que continga peces i objectes d'ús personal o professional que el client porte amb ell, la naturalesa del qual no contravinga les disposicions de seguretat establertes en la legislació vigent, i no supose perill per a la seguretat del transport, ni obstaculitze l'explotació ferroviària, ni represente perill o molèstia per a altres viatgers.

Tots els viatgers podran portar, sota la seua custòdia i responsabilitat, en els llocs destinats a este efecte, i en el seu cas previ pagament, el nombre de bultos de mà i amb les dimensions que s'estableixin en les condicions comercials relatives a l'admissibilitat i regulació de l'equipatge aplicables a cada servei que estan disponibles a la pàgina web de Renfe, així com en els diferents canals de venda i en les dependències dedicades a atenció al client.

El viatger no podrà portar damunt:

 • materials susceptibles d'explosió o inflamació,
 • bultos que, per la seua naturalesa, mida, tipologia, volum, olor o contingut puguen:
  • ser considerats perillosos
  • danyar, molestar o tacar els altres viatgers i els seus equipatges
  • danyar el material ferroviari, obstaculitzar l'explotació ferroviària o posar en perill la seguretat del transport.

Renfe Viajeros respondrà per la pèrdua, deteriorament o danys als equipatges en els supòsits i en els termes previstos en el Títol IX «Responsabilitat de Renfe Viajeros» de les presents Condicions Generals.

L'equipatge que per les seues dimensions o característiques no complisca els requisits per a ser considerat equipatge de mà es considerarà «equipatge especial». El client només podrà portar-lo damunt quan complisca l'establert en la normativa comercial específica.

2.1.- Bicicletes i altres elements de mobilitat individual

Només estarà permès l'accés als trens amb bicicletes i altres elements de mobilitat individual, si s'escau, previ pagament, quan així s'establisca expressament per a determinats serveis o trens, en els termes indicats en les condicions comercials específiques, i sempre que siguen fàcilment manejables, no afectin de manera adversa el servei ferroviari, i es complisquen els requisits establerts en les esmentades condicions.
 

Capítol 3: Viatge amb armes

Renfe Viajeros només admetrà viatgers que porten armes als trens, únicament quan complisquen els requisits següents:

 • Que es tracte d'armes d'esportistes o armes reglamentàries, segons la seua definició legal.
 • Que vagen desmuntades o dins de les seues caixes o fundes.
 • Que vagen acompanyades de les corresponents guies, llicències i tota altra documentació exigida legalment.

Quan es tracte de personal de les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, del Servici de Vigilància Duanera o de personal d'empreses de seguretat que realitzen funcions de custòdia o vigilància, només caldrà l'exhibició de la guia de pertinença o de la seua Targeta d'Identitat Militar o, si és el cas, del carnet professional. En cas de viatjar fora de servei hauran de portar l'arma desmuntada i dins de la seua caixa o funda.

En tot moment, els portadors d'armes hauran d'actuar amb la diligència i precaució necessàries i comportar-se de manera que no posen en perill o causen alarma, danys o molèsties als altres viatgers o als seus béns, i no posen en perill la seguretat del transport ni obstaculitzen l'explotació ferroviària.
 

Capítol 4: Objectes oblidats, perduts o abandonats

Els objectes oblidats, perduts o abandonats pels clients, que siguen trobats als trens, andanes o altres dependències de l'estació, seran lliurats al responsable de l'àmbit corresponent per a la seua custòdia, durant un període de temps determinat i durant el qual estaran a disposició dels clients per al seu lliurament, prèvia justificació de la seua propietat.
 

Títol VIII. Drets i Obligacions dels Viatgers

Capítol 1: Drets

Els viatgers de Renfe Viajeros tenen, entre d'altres, els drets següents:

1. A ser informats de l'existència d'estes Condicions Generals, que estaran a la seua disposició a la pàgina web de Renfe, així com als canals i punts de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

2. A l'accés, amb la suficient antelació, als horaris dels serveis i als preus corresponents, així com a la resta d'informació disponible sobre el servei ferroviari. En especial a ser informats en cas de retard de l'eixida o l'arribada, de la situació i de l'hora estimada d'eixida i arribada, quan esta informació estiga disponible.

3. A rebre abans del viatge, quan així ho demanen, la següent informació:

 • Horaris i condicions del viatge més ràpid i de les opcions de preu i tarifes més econòmiques.
 • Accessibilitat, condicions d'accés i disponibilitat d'instal·lacions per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
 • Seients o places disponibles.
 • Activitats que puguen pertorbar o retardar els serveis.
 • Disponibilitat de serveis complementaris.
 • Condicions per a l'admissió d'equipatge i accessibilitat i condicions d'accés per a bicicletes.
 • Procediments per a recuperar l'equipatge oblidat o perdut.
 • Procediments per a presentar reclamacions i queixes.

4. A rebre durant el viatge informació sobre:

 • Serveis a bord.
 • Estació següent amb parada.
 • Possibles retards i incidències.
 • Principals serveis d'enllaç.
 • Qüestions de seguretat.

5. A celebrar amb Renfe Viajeros un contracte de transport ajustat al que disposa la legislació vigent, mitjançant l'adquisició d'un títol vàlid per al viatge des de o fins a qualsevol de les estacions en les quals es reben o baixen viatgers en el viatge contractat, sense perjudici de l'establert en el Títol IV, Capítol 2 «Accés al tren» de les presents Condicions Generals. A estos efectes, els trens només efectuaran parada a les estacions o baixadors prèviament determinats per Renfe Viajeros.

6. A rebre el servei contractat en les condicions adequades de qualitat i seguretat.

7. A ser informats dels procediments establits per a resoldre les controvèrsies que puguen sorgir en relació amb el transport ferroviari, que són els següents:

a) Els viatgers, sense perjudici de poder instar la defensa de les seues pretensions davant la jurisdicció ordinària, estan facultats per a dirigir reclamacions i queixes relacionades amb la prestació del servei directament a Renfe Viajeros, que podran realitzar en els termes previstos en el Títol IX Capítol I «Garanties per al viatger» de les presents Condicions Generals.

b) Renfe Viajeros tindrà, a disposició dels usuaris, un formulari o llibre de reclamacions, amb el format, edició o model que es determine reglamentàriament.

c) Igualment, els clients estan facultats per a dirigir les seues reclamacions relacionades amb la prestació del servei de transport ferroviari i per a instar la defensa de les seues pretensions davant dels organismes arbitrals competents.

8. A ser rescabalats dels perjudicis que se'ls causen, en cas d'incompliment de les obligacions que corresponen a Renfe Viajeros.

9. A ser informats de les pòlisses d'assegurança o fiançaments que Renfe Viajeros tinga contractades per a garantir la seua responsabilitat. Esta informació estarà disponible a les dependències dedicades a l'atenció al client, així com als diferents canals de venda i al web de Renfe.

10. A canviar i anul·lar els seus títols de transport en els termes previstos en estes Condicions Generals i en les condicions comercials específiques d'aplicació.
 

Capítol 2: Obligacions dels viatgers

Els viatgers hauran de complir les obligacions següents:

1. Adquirir el títol de transport corresponent al trajecte desitjat; comprovar que les dades incloses en el mateix es corresponen amb el sol·licitat; anar-ne proveïts durant el temps que dure el viatge i fins a l'eixida de l'estació de destinació, així com presentar-lo, juntament amb la documentació original i en vigor que acredite la identitat del viatger, el personal de Renfe Viajeros o el personal autoritzat per esta quantes vegades siga requerit per a això, abstenint-se de viatjar sense títol de transport vàlid i suficient o amb títol que no acompanye els documents acreditatius, en funció de les característiques del viatge i condicions d'ús segons el descompte o la tarifa aplicable.

2. Atendre les indicacions que els formule el personal de Renfe Viajeros o el personal autoritzat per esta en relació amb la correcta prestació del servei, així com l'indicat en els cartells col·locats a la vista en instal·lacions i trens, i romandre únicament en les instal·lacions ferroviàries en l'horari en què estiga prevista el seu ús per als clients.

3. Complir les normes vigents en matèria de seguretat i ordre públic, i de protecció civil, i sotmetre's als controls de seguretat disposats per a l'accés als vehicles i zones d'embarcament, no permetent-se la seua entrada en cas contrari. Els viatgers hauran d'abstenir-se de qualsevol activitat o acció que per la seua naturalesa puga alterar l'ordre públic, pertorbar els altres clients o considerar-se molesta o ofensiva per a estos o per al personal de Renfe Viajeros o els seus autoritzats, o que implique perill per a la seua integritat o pose en perill la seguretat del transport per ferrocarril.

4. Abstenir-se de fumar, distribuir publicitat, enganxar cartells, mendigar, organitzar rifes o jocs d'atzar amb ànim de lucre i vendre béns o serveis als trens, instal·lacions i dependències de Renfe, sense autorització expressa prèvia i per escrit de Renfe Viajeros, així com realitzar qualsevol altra acció prohibida per la legislació vigent.

5. Accedir o abandonar el tren quan es trobe plenament aturat únicament a les parades establertes a este efecte; viatjar en els llocs habilitats per als viatgers, procurant no dificultar el pas en els llocs destinats al trànsit de persones; i abstenint-se d'entrar a les cabines de conducció o altres llocs dels trens o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal ferroviari o de persones autoritzades.

6. Respectar els vehicles i instal·lacions, així com abstenir-se de qualsevol acció que puga presentar un perill per a la seguretat del ferrocarril, els seus mitjans i instal·lacions de tot tipus, o supose deteriorament o brutícia en el material, els vehicles o les instal·lacions ferroviàries.

7. Abstenir-se de manipular els mecanismes d'obertura o tancament de les portes o qualsevol altre mecanisme o dispositiu d'ús exclusiu del personal de Renfe Viajeros; de fer ús, sense causa justificada dels mecanismes d'alarma, parada dels trens, o de qualsevol altre dispositiu del tren; d'impedir o forçar l'obertura o tancament de les portes d'accés als trens, així com de llançar o dipositar objectes o materials o fer abocaments de qualsevol naturalesa en els trens o instal·lacions ferroviàries.

8. Complir amb el que preveu el Títol VII de les presents Condicions Generals respecte a l'admissió i transport d'animals domèstics, bicicletes, armes, bultos i equipatges.
 

Capítol 3: Conseqüències de l'incompliment de les obligacions dels viatgers

L'incompliment d'alguna de les obligacions pel viatger, indicades en el Capítol 2 del Títol VIII, podrà determinar el cessament de l'obligació per a Renfe Viajeros de transport del viatger i els objectes que porte, sense dret a devolució de cap import i l'exigència de la indemnització de danys i perjudicis pertinent, sense perjudici de la sanció administrativa o d'un altre ordre que, si s'escau, poguera ser imposada per l'Administració o Autoritat judicial competent.

1. Persones que viatgen sense títol de transport vàlid i regularització d'este en ruta

El client ha de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que s'ha de presentar, juntament amb els documents acreditatius, al personal de Renfe Viajeros, o al seu personal autoritzat, quan siga requerit havent-se de conservar fins a la finalització dels serveis contractats.

Si el client, en ruta, no presenta el títol de transport o algun dels documents acreditatius, se'l considerarà viatger desproveït de títol de transport vàlid per a viatjar, i el personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta procedirà a regularitzar esta situació.

Esta regularització s'ha de dur a terme de la manera següent:

1.1. Quan el client procedisca d'una estació sense venda de bitllets o d'una estació amb venda de bitllets en la qual no siga possible temporalment la venda d'estos, el client abonarà l'import del bitllet del trajecte que corresponga.

En el cas que el client tinga dret a algun descompte, haurà d'acreditar-ho en ruta per a la seua aplicació i, en cas contrari, haurà d'abonar el títol de transport a Tarifa General/Base o preu de referència. En el supòsit que Renfe Viajeros no puga aplicar la tarifa demanada en ruta, el client haurà d'abonar el títol de transport a Tarifa General/ Base o preu de referència, podent posteriorment reclamar el reintegrament de la diferència.

De forma excepcional, els viatgers amb discapacitat visual, els usuaris de cadires de rodes, els viatgers d'avançada edat o amb discapacitat intel·lectual o cognitiva abonaran només l'import de títol del transport del trajecte que corresponga, encara que puguen adquirir el bitllet a través d'una màquina autovenda de l'estació o per altres canals.

1.2. En altres supòsits diferents als recollits en l'apartat 1.1 anterior, al viatger sense títol de transport vàlid se li aplicaran les penalitzacions que puguen correspondre. Els títols de transport que no siguen vàlids, o siguen utilitzats fraudulentament, seran retirats pel personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, sense dret a cap reintegrament, i sense perjudici de les actuacions o penalitzacions previstes a continuació.

2. Penalitzacions per viatjar sense títol de transport vàlid

Si el client està desproveït de títol de transport vàlid o manca de cap dret per a les bonificacions o reduccions obtingudes i accedeix al tren sense que concorren les circumstàncies descrites en el paràgraf 1.1 anterior, haurà d'abonar l'import del títol de transport del trajecte corresponent al preu de referència o a la Tarifa General/Base, incloent les despeses de gestió establertes per Renfe Viajeros, a més de les següents penalitzacions per accedir al tren de forma indeguda:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia i Larga Distancia - 300 euros.
 • Alta Velocidad-Mitjana Distància - 200 euros.
 • Mitjana Distància Convencional -200 euros.
 • Cercanías - 100 euros.

Si l'abonament es fa en un termini inferior a 30 dies naturals, s'aplicarà una reducció del 50% de la quantitat a pagar per estes penalitzacions, conforme a les normes, procediments particulars i en els canals de venda que s'estableixen per a cada servei ferroviari.

3. Inadmissió de viatgers

Renfe Viajeros podrà obligar a abandonar els seus vehicles de transport als viatgers sense un títol de transport vàlid que s'hagen negat a regularitzar esta situació o als viatgers que, amb la seva conducta o portant algun objecte, equipatge o vehicle, alteren l'ordre o representen un perill per a la seguretat i el bon funcionament de l'explotació del transport, o per a la seguretat dels altres viatgers, o que els incomoden greument.

Queda prohibit l'accés als vehicles amb patinets, monocicles o qualsevol altre dispositiu de mobilitat personal elèctrics o dotats de bateries, perquè es considera que constitueix un perill per a la seguretat i el bon funcionament de l'explotació del transport i dels viatgers.

En tot cas, queden exclosos d'esta prohibició els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes elèctriques.

En estos supòsits, estos viatgers hauran d'abandonar el tren a l'estació en la qual estiga estacionat, o si es trobara en trànsit, a la següent estació en la qual efectue parada, sense dret a reemborsament del preu pagat, i sense perjudici de les sancions que pogueren correspondre per les infraccions que hagueren comés i de l'aplicació, si s'escau, de les penalitzacions previstes en les presents Condicions Generals.

També es pot denegar l'accés als vehicles de transport i a les sales d'embarcament o d'espera a les persones que no se sotmeten als controls de seguretat establerts.

 

Títol IX. Responsabilitat de Renfe Viajeros

Renfe Viajeros està obligada a prestar el servei contractat en les condicions recollides en el títol de transport, en el present document i en les condicions comercials específiques aplicables, i respondrà davant del viatger en cas d'incompliment de conformitat amb la legislació vigent i dins dels límits indicats en el present Títol.
 

Capítol 1: Garanties per al viatger

Renfe Viajeros té garantida la cobertura de la responsabilitat civil en la qual puga incórrer, en particular, la derivada dels danys causats als viatgers i a l'equipatge.

De manera general, els viatgers podran ser indemnitzats, d'acord amb la legislació vigent i la Normativa Comercial, quan quede provat un incompliment del contracte de transport per causa imputable a Renfe Viajeros.

Sense perjudici d'altres condicions comercials específiques més favorables previstes expressament per a determinats serveis en la Normativa Comercial de Renfe Viajeros, que s'aplicaran de forma preferent, el viatger serà indemnitzat en els casos de cancel·lació, interrupció i retard de la forma establerta en el present Títol IX.

Renfe Viajeros tindrà a disposició dels viatgers un llibre o fulls de reclamacions en els termes previstos en la normativa sectorial ferroviària, així com un telèfon gratuït específic per a atenció de reclamacions i una bústies d'Atenció al Client del web de Renfe.

Els viatgers podran presentar les seues reclamacions o queixes en este llibre o fulls de reclamacions, sense perjudici de poder utilitzar els mitjans de comunicació esmentats en el paràgraf anterior.

El termini de presentació de la reclamació serà l'establert en la legislació aplicable vigent.
 

Capítol 2: Responsabilitat per cancel·lació, interrupció o retard

El viatger afectat per la cancel·lació, interrupció o retard del viatge podrà tindre dret a rebre la indemnització prevista en els termes establerts en la legislació aplicable.

En el cas que el retard de l'eixida o de l'arribada siga superior a 60 minuts, Renfe Viajeros estarà obligada a proporcionar assistència al viatger en els termes establerts en la legislació vigent.

Quan existisca cancel·lació o interrupció del viatge contractat per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, es durà a terme l'habilitació del seu títol de transport per a un altre tren o un altre mitjà de transport, havent-se de complir en este supòsit unes condicions d'accessibilitat similars.

El viatger no tindrà dret a indemnització si Renfe Viajeros informa del retard abans de la compra del títol de transport o si la durada d'este és inferior a 60 minuts.

En qualsevol cas, podran establir-se compensacions més avantatjoses a les indicades en estes Condicions Generals. Estes compensacions més avantatjoses es trobaran a disposició dels clients a la pàgina web de Renfe, així com als diferents canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

El que disposa este apartat s'aplicarà als viatges realitzats a l'empara de títols emesos pels Consorcis i Autoritats del Transport i títols Multiviatge, d'acord amb les seues condicions comercials específiques, i amb les excepcions i limitacions previstes a la normativa d'aplicació.

Per als serveis de transport successius explotats per una o diverses empreses ferroviàries, cal atindre's al que disposa la legislació vigent, així com als acords i contractes signats entre les diferents empreses.

1. Cancel·lació del viatge

S'entén per cancel·lació del viatge la no realització d'este, és a dir, la impossibilitat que es duga a terme en les condicions previstes en el títol de transport.

En el cas que la causa de la cancel·lació del viatge siga atribuïble a l'empresa operadora es tindrà en compte l'antelació amb la qual es produeix la cancel·lació, i en funció d'esta antelació el viatger tindrà dret a:

 • Si la cancel·lació es produeix abans de les 48 hores, el viatger té dret al reintegrament del preu pagat pel bitllet o al canvi sense despeses del títol de transport per a un altre tren o una altra data.
 • Si la cancel·lació es produeix en les 48 hores prèvies a l'hora d'eixida que figura en el bitllet, el viatger té dret a que se li reintegre el preu pagat o a que se li proporcione el transport en un altre tren o un altre mode de transport en condicions equivalents a les pactades.
 • Si la informació de la cancel·lació del viatge es produeix dins de les 4 hores prèvies a l'hora d'eixida que figura en el bitllet, el viatger té dret al reintegrament del preu del bitllet o que se li proporcioni el transport en un altre tren o d'una altra manera. Si el viatger optara per no utilitzar l'alternativa de transport oferta, a més tindrà dret a una indemnització del doble de l'import del títol de transport.
 • A Cercanías (ample ibèric i ample mètric) i a Mitjana Distància Convencional d'ample mètric, excepte per a títols consorciats, quan la cancel·lació del viatge siga deguda a la supressió/paralització del servei durant almenys una hora, el viatger podrà optar per:
  • La resolució del contracte de transport percebent l'import íntegre corresponent al viatge.
  • L'habilitació del seu títol de transport per a quan existisca la possibilitat de realitzar el viatge.
  • La realització del viatge per altres mitjans de transport que, si s'escau, Renfe Viajeros habilite.

Si el viatger optara per utilitzar l'alternativa de transport oferta, serà d'aplicació l'establert en les condicions comercials aplicables, que es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

Amb relació a la compatibilitat de les indemnitzacions derivades per cancel·lació amb altres indemnitzacions a les quals el viatger poguera tindre dret serà d'aplicació l'establert en les condicions comercials aplicables, que es podran consultar en la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

2. Interrupció del viatge

S'entendrà per interrupció del viatge la paralització d'este un cop iniciat.

Quan com a conseqüència de la interrupció del viatge s'incórrega en algun dels supòsits previstos en l'apartat següent, per al cas de retard, serà d'aplicació el previst en el mateix.

Si el tren es troba bloquejat a la via, Renfe Viajeros realitzarà el transport a l'estació de ferrocarril d'origen, a una altra estació d'origen alternativa o a la destinació final del servei, sempre que siga físicament possible.

3. Retards

Es considera retard el temps transcorregut entre l'hora programada d'arribada del viatger, segons l'horari publicat, i l'hora real d'arribada a l'estació de la destinació indicada en el bitllet.

Quan es preveja que el tren eixirà d'origen amb retard respecte a l'horari publicat, el client tindrà dret a una de les següents opcions:

 • al canvi sense despeses del títol de transport per a un altre tren o una altra data,
 • al reintegrament del preu pagat pel viatge no realitzat,
 • a continuar el viatge al mateix tren.

Si durant el viatge es produeix un retard igual o superior a 60 minuts en l'arribada a la destinació que figura en el títol de transport, el viatger podrà optar per:

a) El reintegrament de l'import del títol de transport corresponent a la part del viatge no efectuada.

b) Si a causa d'este retard el viatge ha perdut la raó de ser per al viatger o no desitja continuar el viatge, tindrà dret a percebre també l'import del títol de transport corresponent a la part del viatge efectuat. En este cas, Renfe Viajeros proporcionarà, i quan així procedisca, un servei de retorn el més prompte possible al punt de partida.

c) La continuació del viatge fins al punt de destinació ja siga per la ruta prevista o per una altra via alternativa, en unes condicions de transport similars a les contractades. El viatger també pot optar per fer el viatge, sense despeses, en una data posterior.

Excepte per les causes previstes per la legislació vigent, en cas de retard en l'arribada a destinació per temps igual o superior a 60 minuts, el client tindrà dret a una indemnització equivalent al 50 per cent del preu del títol de transport utilitzat. Quan el retard supere els 90 minuts, la indemnització pecuniària serà l'equivalent al total del preu.

4. Garantia d'enllaç

Renfe Viajeros garanteix l'enllaç entre els seus trens en les condicions indicades a continuació, amb excepció de l'establert per als trens de Cercanías i aquells altres serveis o productes en què així ho indiquen les seues condicions comercials específiques.

Esta garantia serà d'aplicació únicament quan, entre l'hora teòrica d'arribada del primer tren i la d'eixida del segon, hi haja un interval horari de 60 minuts (si el canvi de tren es fa a la mateixa estació), o de 90 minuts (si el canvi de tren es fa entre dues estacions del mateix municipi), i permetrà obtindre les compensacions establertes expressament en les condicions comercials específiques per al cas de pèrdua d'enllaç.

Als Serveis de Cercanías no es garanteix l'enllaç en cap cas.

Els transbordaments amb altres mitjans de transport o trens de diferents companyies ferroviàries, a l'empara del bitllet combinat corresponent, es regularan segons el que disposa la legislació vigent, així com en els acords i contractes signats entre les diferents companyies.
 

Títol X. Protecció de dades de caràcter personal

La informació relativa al tractament i a la protecció de les dades personals es posarà a disposició dels clients en els termes requerits per la normativa aplicable, i en tot cas a la pàgina web de Renfe, a l'apartat de la política de privacitat, així com als diferents canals de venda i les dependències dedicades a atenció al client.
 

Títol XI. Entrada en vigor

Les presents Condicions Generals entraran en vigor el 12 de desembre de 2023, sent d'aplicació als títols de transport adquirits a partir de l'esmentada data

Annex I - Informació de contacte

De Renfe Viajeros:

El domicili social de RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S. A., amb NIF A-86868189, és a Madrid, Avinguda de Pío XII, núm. 110, 28036.

La seua pàgina web és: www.renfe.com

El seu telèfon és: (+34) 912 320 320

Del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

La seua seu és a Madrid, Passeig de la Castellana núm. 67, 28071.

La seua pàgina web és: www.mitma.gob.es

El seu telèfon és: (+34) 91 597 70 00
 

De les Juntes Arbitrals del Transport:

La seua pàgina web està en https://www.mitma.es/el-ministerio/contacte-con-fomento/transporte-terrestre/juntas-arbitrales
 

Annex II – Legislació i normativa aplicable