Les condicions generals de transport següents es poden consultar en: castellano, valencià, euskara, galego, english.

Títol preliminar

RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, SA (d'ara endavant, Renfe Viajeros) té com a objectiu social la prestació de serveis de transport de viatgers per ferrocarril, tant nacionals com internacionals, la mediació en la prestació de qualsevol servei turístic, organització, l'oferta i/o la comercialització de viatges combinats o productes turístics, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementaris vinculats al transport ferroviari.

Renfe Viajeros presta el servei de transport de viatgers per ferrocarril, sota el principi de seguretat, desenvolupant la seva activitat amb una orientació clara al client, amb criteris de qualitat, eficiència, rendibilitat i innovació, perseguint l'increment de la quota de mercat del ferrocarril, sobre la base del compromís amb la societat i el desenvolupament dels seus empleats.

Aquest document recull les condicions per les quals es regeixen els serveis de transport amb trens de Renfe Viajeros d'àmbit nacional, i les d'altres serveis o activitats complementàries o vinculades al transport que es prestin, quan s'estableixi expressament, així com els drets i les obligacions dels viatgers.

Els serveis sotmesos a obligacions de servei públic, en els quals l'Administració competent ostenta la potestat tarifària, poden tenir condicions d'utilització específiques aprovades per l'Administració competent. En conseqüència, aquestes condicions no poden tenir efecte derogatori sobre les aprovades per l'Administració competent, que seran aplicables als serveis esmentats.

Per a viatges internacionals es tindran en compte les particularitats comercials aplicables, que estan a disposició dels clients al web de Renfe, als punts de venda autoritzats i a les dependències dedicades a l'atenció al client.

Pel que fa als trens turístics de Renfe Viajeros, seran aplicables les seves pròpies condicions generals de contractació i, pel que fa a allò que no s'hi prevegi, aquestes condicions generals, en allò que pugui ser aplicable.
 

Títol I. Condicions generals del transport

Aquestes condicions generals estableixen les regles generals aplicables en les relacions contractuals entre el viatger i Renfe Viajeros.

Aquestes condicions generals s'estableixen sens perjudici de les particularitats comercials aplicables a cadascun dels serveis, productes, opcions de preu, tarifes i ofertes que Renfe Viajeros ofereix en cada moment, les quals es poden consultar al web de Renfe, així com a les dependències dedicades a atenció al client, i a diferents canals de venda autoritzats.

Renfe Viajeros està compromesa amb els seus clients en la millora contínua de la qualitat dels seus serveis, per tal d'aconseguir la plena satisfacció dels usuaris. Per a això, té com a objectiu establir, quan sigui possible, condicions específiques de prestació dels serveis més favorables per al client que les previstes com a mínimes a la normativa aplicable.

Aquestes particularitats comercials es poden consultar al web de Renfe, així com a les dependències dedicades a atenció al client, i a diferents canals de venda autoritzats, i formen part del contracte de transport, juntament amb les condicions generals, a tots els efectes.

 

Títol II. Serveis de transport ferroviari

Renfe Viajeros ofereix diferents productes per donar el millor servei i facilitar la mobilitat.

Per a això, defineix els horaris i serveis de la seva oferta, en funció de la demanda, i anuncia amb l'antelació suficient els canvis d'horaris i serveis que es puguin produir.

D'altra banda, posa a disposició dels seus clients una gran varietat d'ofertes amb diferents particularitats comercials, que es poden consultar al web de Renfe i a diferents canals de venda autoritzats, així com a les dependències dedicades a atenció al client.

Cada títol de transport adquirit pel client comporta, en funció del tipus de producte, una sèrie de prestacions definides tant a terra com a bord, juntament amb les inherents al tren amb el qual es realitza el transport.

Renfe Viajeros té subscrites pòlisses d'assegurança o fiançaments que cobreixen la seva responsabilitat civil, i també té satisfetes les cobertures de l'assegurança obligatòria de viatgers. Aquesta informació està disponible a les dependències dedicades a l'atenció al client, al web de Renfe i a diferents canals de venda autoritzats.
 

Capítol 1: Mitjans per al transport

Renfe Viajeros agrupa els seus serveis de transport de viatgers en productes, en funció dels seus atributs i característiques comercials.

Els vehicles destinats al transport de viatgers oferiran les prestacions associades a les particularitats comercials del títol de transport adquirit. Els trens, segons el tipus de servei que prestin, es poden compondre de cotxes amb places assegudes i dempeus, amb places ajagudes o amb places sense garantia de seient.

Per a la seguretat dels seus clients, tots els vehicles disposen de les certificacions i homologacions requerides. Renfe Viajeros disposa d'un certificat de seguretat com a empresa ferroviària i d'un sistema de gestió de la seguretat en la circulació, així com d'un pla d'assistència en cas d'accident ferroviari. El personal de Renfe Viajeros amb funcions relacionades amb la seguretat en la circulació disposa de les habilitacions corresponents per desenvolupar les seves funcions.
 

Capítol 2: Classes d'acomodació o tipus de seients

Renfe Viajeros disposa de diverses classes d'acomodació o tipus de seients a bord dels seus trens, en funció de les quals determina el producte comercial que ofereix en els diferents serveis. Els clients seran informats mitjançant els canals descrits anteriorment, i d'altres que es disposin a l'efecte, de les prestacions que inclou cada classe i tipus de seient.
 

Capítol 3: Serveis ferroviaris

Renfe Viajeros presta serveis ferroviaris en règim de lliure competència (anomenats "serveis comercials") i d'altres subjectes a obligacions de servei públic amb submissió a la normativa legal i reglamentària aplicable i a les instruccions, si escau, de l'Administració competent.

Prestació de serveis comercials

Els serveis comercials són aquells que atenen les necessitats de demanda de mobilitat del mercat i es presten en règim de lliure competència i pluralitat d'oferta.

Els serveis considerats comercials són:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia
 • Larga Distancia
 • Trens turístics, les condicions generals de contractació dels quals estan a disposició dels clients al web de Renfe.

Prestació de serveis subjectes a obligacions de servei públic

Els serveis subjectes a obligacions de servei públic per l'Administració General de l'Estat, que ha de prestar Renfe Viajeros a la xarxa ferroviària d'interès general, són els definits en acord del Consell de Ministres, de conformitat amb el Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, i amb l'article 59.1 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari.

A més de l'Administració General de l'Estat, Renfe Viajeros presta en l'actualitat altres serveis sotmesos a obligacions de servei públic per altres administracions competents.

Els tipus de serveis sotmesos a obligacions de servei públic són:

 • Alta Velocidad-Media Distancia. 
 • Serveis de Media Distancia que circulen per vies d'ample mètric o ibèric/xarxa d'ample convencional.
 • Serveis de Rodalies que discorren per vies d'ample mètric o ibèric/xarxa d'ample convencional.
   

Títol III. Contracte de Transport

El títol de transport és el document que formalitza el contracte de transport, tant onerós com gratuït, entre Renfe Viajeros i la persona que viatja, per a la prestació d'un o més serveis de transport, i que faculta el viatger per fer ús del servei.

Hi ha diferents formats de títols de transport, en funció del sistema de venda utilitzat. Tots els títols de transport estan proveïts d'un sistema de seguretat, amb l'objectiu d'evitar el frau.

El client ha de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que haurà de conservar des de l'entrada a l'estació d'origen fins a la sortida de l'estació de destinació. En cas que el personal de Renfe Viajeros, o el personal autoritzat, ho sol·liciti, el client haurà de presentar el títol de transport, juntament amb els documents acreditatius corresponents.

El client haurà de comprovar, en el moment d'obtenir el títol de transport, que les dades del títol s'ajusten a la seva petició, podent desistir en aquell moment de contractar.
 

Capítol 1: Contingut del títol de transport

Serveis amb assignació de plaça

El títol de transport dels serveis amb assignació de plaça haurà d'incloure la informació següent:

 • La determinació de l'empresa ferroviària que realitzarà el transport.
 • L'origen del viatge i l'hora de sortida.
 • La destinació del viatge i l'hora d'arribada.
 • El número de tren.
 • Els transbordaments que poguessin produir-se amb canvi de tren, especificant lloc i hora, si escau.
 • El cotxe, la classe o el tipus de seient i el número de plaça.
 • Si escau, el tipus de prestació de restauració a la plaça.
 • El pes i el volum de l'equipatge admès, o la indicació d'on es pot consultar aquesta informació.
 • El preu total del transport, inclosos els complements addicionals al transport, les despeses de gestió, si n'hi hagués, així com la forma de pagament.
 • El preu de facturació, si escau, de l'equipatge.
 • La informació sobre les assegurances o altres fiançaments mercantils que el servei tingui coberts.
 • L'hora límit, si n'hi hagués, de presentació als controls de seguretat per a l'accés al tren, si l'administrador d'infraestructures ho establís.
 • Indicació que el transport queda sotmès a les regles uniformes relatives al contracte de transport internacional de viatgers i equipatges per ferrocarril (CIV).

Aquells títols de transport que siguin nominatius seran intransferibles i inclouran les dades necessàries per acreditar la identitat de la persona que viatja.

Per als denominats bitllets personalitzats es requereixen dades personals que no apareixen impreses al bitllet, amb l'única finalitat d'una possible comunicació amb el viatger. En els títols de transport, tant d'adult com de nen, amb tarifa Bitllet gratuït de nen, sí que hi apareix imprès el nom de l'adult.

Servei sense assignació de plaça

Per als serveis sense assignació de plaça s'ajustarà la informació en funció del tipus de servei, tarifació i format del suport del títol de transport, i alguns continguts es podran substituir per la indicació del lloc on està disponible la informació.
 

Capítol 2: Preu i estructura del sistema tarifari

Des del punt de vista tarifari, Renfe Viajeros estructura el servei que ofereix als viatgers en: serveis comercials i serveis subjectes a obligacions de servei públic.

A tots els preus caldrà afegir-hi les despeses d'emissió dels títols de transport que, en funció del canal de venda, hi pugui haver, o d'altres derivades de serveis addicionals que el client pugui contractar.

Serveis comercials

Els preus oferts per als viatges en els trens de serveis comercials dependran de: tren-data, origen-destinació, canal de venda, condicions comercials que seleccioni el client, així com els tributs que legalment hi hagi en cada moment. Aquestes quanties són dinàmiques i poden variar durant el període de venda de cada viatge o servei, en funció de l'oferta i la demanda. Addicionalment, es podran oferir en cada viatge una sèrie de complements o serveis addicionals, que permetin millorar el confort i la satisfacció del client.

Així mateix, Renfe Viajeros podrà complementar l'estructura anterior amb altres productes, promocions o ofertes, de manera que es modifiquin els preus o les condicions comercials. Es pot accedir a aquests productes, amb informació sobre les seves condicions i preus, a través del lloc web de Renfe, així com a la resta dels canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client, i la seva contractació implica l'acceptació de les condicions.

Serveis subjectes a obligacions de servei públic

Els preus dels serveis sotmesos a aquestes obligacions són aprovats i autoritzats pels òrgans competents de l'Administració.

El conjunt de preus (Tarifa General o Tarifa Base) és l'autoritzat per l'Administració i el que s'aplicarà per a cada tren, classe de confort, origen-destinació i prestacions, incloent-hi els tributs que legalment siguin aplicables en cada moment. Aquests preus poden ser consultats a través de qualsevol canal d'informació i venda autoritzat per Renfe Viajeros.

L'estructura del sistema tarifari del servei de Rodalies permet establir els preus autoritzats per nucli de Rodalies (àrea geogràfica on presten servei els trens de Rodalies) i zones recorregudes.

Les estructures dels sistemes tarifaris, dels quals deriven els preus autoritzats dels serveis de Media Distancia, són úniques i s'apliquen a cada oferta de servei.

Promocions o descomptes

Renfe Viajeros posa a disposició dels clients una sèrie de productes comercials dirigits al públic en general o grups/usuaris en particular.

Per poder accedir-hi, caldrà, d'una banda, complir els requisits establerts per a cadascun d'ells, i de l'altra, acceptar les condicions comercials d'utilització.

Per als serveis subjectes a obligacions de servei públic, els preus autoritzats per l'Administració són els únics valors de partida per al càlcul de preus promocionals o amb descompte.

En general, per als serveis subjectes a obligacions de servei públic els descomptes no seran acumulables a altres ofertes comercials, llevat que s'especifiqui expressament, cas en què l'acumulació de descomptes o ofertes només s'admetrà en els termes establerts a les condicions d'adquisició del producte comercial.

Les reduccions aplicables a família nombrosa seran acumulables a qualsevol altre descompte sobre la tarifa aplicable, excepte en els productes, serveis o ofertes establerts en virtut d'acord o conveni, o en aquells que s'utilitzin o abonin de forma no individualitzada.

En serveis comercials, els descomptes per família nombrosa seran aplicables únicament als preus i contraprestacions que es refereixin específicament als serveis de transport, en els termes previstos a la normativa en què s'estableix el procediment de bonificació als membres de famílies nombroses i la seva compensació posterior a les empreses ferroviàries.
 

Capítol 3: Modalitats de títols de transport

Renfe Viatgers posa a disposició dels clients les modalitats següents:

 • Títols de transport SENZILLS:

Són aquells l'adquisició dels quals dona dret a viatjar a una sola persona en un únic trajecte i data, en tren o encaminament complementari.

Quan aquests títols de transport siguin nominatius, seran personals i intransferibles.

 • Títols de transport COL·LECTIUS:

Són aquells l'adquisició dels quals dona dret a viatjar a més d'una persona en un mateix trajecte i data amb un únic títol, en tren o, si escau, encaminament complementari. Aquests títols de transport són pluripersonals.

 • Títols de transport COMBINATS:

Són aquells que formalitzen diferents contractes de transport i que donen dret a viatjar en diferents modes de transport, incloent, si escau, altres serveis associats en un únic títol.

Quan aquests títols de transport siguin nominatius, seran personals i intransferibles.

 • Títols de transport MULTIVIATGE:

Són els que permeten fer diferents viatges, sia limitats a un nombre o il·limitats, durant el període de validesa.

Aquests títols de transport poden ser de caràcter unipersonal o bé de caràcter pluripersonal.

Quan siguin unipersonals i nominatius, seran personals i intransferibles.
 

Capítol 4: Venda de títols de transport

Renfe Viajeros distribueix i ven els seus productes a través dels canals de venda autoritzats, dels quals seran informats puntualment els usuaris.

4.1.- Formes i mitjans de pagament

Les formes de pagament admeses per Renfe Viajeros són:

I. metàl·lic en moneda de curs legal a Espanya
II. targetes de crèdit/dèbit acceptades per Renfe Viajeros
III. punts de les targetes del programa de fidelització de Renfe Viajeros
IV. qualsevol altra regulada a l'efecte

Es podran utilitzar les plataformes i passarel·les de pagament que Renfe Viajeros autoritzi.

El preu del bitllet s'haurà d'abonar en el moment de l'adquisició, llevat quan es reguli expressament el contrari.

4.2.- Desglossament de l'IVA

Els títols de transport inclouran el desglossament de l'impost sobre el valor afegit —IVA— corresponent, quan sigui preceptiu.

4.3.- Despeses de gestió

La venda de títols de transport per als serveis comercials pot comportar despeses de gestió, que es calculen com un percentatge sobre el preu del transport o un import fix.

Les despeses de gestió poden variar segons cada canal de venda específic. La informació disponible sobre les despeses de gestió pròpies de Renfe figura a les particularitats comercials aplicables, i es poden consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

En la compra de títols de transport a intermediaris autoritzats per Renfe Viajeros, aquests podran establir i cobrar les seves pròpies comissions o despeses de gestió, que no figuraran al títol de transport sinó a la factura del distribuïdor.
 

Capítol 5: Validesa del títol de transport

5.1.- Els títols de transport només són vàlids des de l'adquisició i fins a la finalització del viatge (o viatges, en el cas de títols combinats o multiviatges). En alguns serveis seran vàlids durant un termini determinat, per a les dates, trens, trajectes, zones i tipus de seients o classes que hi figurin. Els viatgers hauran de conservar el títol de transport fins a la finalització dels serveis contractats. En cas de bitllets nominatius, únicament són vàlids per al seu titular.

Caldrà portar durant el viatge el títol de transport, en un suport autoritzat per Renfe Viajeros, formalitzat o validat, si escau, amb els documents originals en vigor que acreditin la identitat del viatger, quan escaigui, i les credencials justificatives per a l'obtenció dels descomptes als quals tingui dret.

Als títols multiviatge s'hi indicarà el període de validesa. Aquests títols no són vàlids per si mateixos per poder viatjar fins que es formalitzin o validin per a cada viatge, a les màquines validadores disposades a les estacions o a bord dels trens. La formalització és l'obtenció d'una plaça per a una data i un tren determinats. La validació d'un títol de transport és l'acció de reflectir de forma mecanitzada o electrònica, en els equips o sistemes destinats per a això, la realització del viatge. Tant la compra del títol de transport, la reserva del títol i la seva adquisició posterior, com la formalització dels títols multiviatge, s'hauran de realitzar als canals de venda habilitats a l'efecte.

Qualsevol títol de transport adquirit abans d'una revisió de preus a l'alça o a la baixa serà vàlid per a la seva data o període d'utilització, sense que el viatger hagi d'abonar, o se li hagi d'abonar, cap quantitat.

En els serveis de Rodalies en què no hi ha una assignació específica de plaça, perquè els títols de transport es considerin vàlids s'hauran de validar abans d'iniciar i en finalitzar el viatge.

5.2.- El títol de transport es considera no vàlid si no s'ha efectuat la formalització o validació, obligatòria per part del viatger, o quan s'hagi manipulat o s'hagi falsificat. També es considera invàlid: si presenta qualsevol deteriorament que impedeixi comprovar-ne les dades, si conté qualsevol esmena, si està plastificat, si no s'acompanya de la documentació necessària habilitant per a la naturalesa del títol de transport adquirit, si ha estat anul·lat, si està caducat, esgotat, o si no es correspon amb les condicions pròpies del viatger o del trajecte.

5.3.- Per als serveis subjectes a obligacions de servei públic, l'obtenció simultània o consecutiva de més d'un títol de transport no serà vàlida per fer un mateix viatge a un preu més reduït.
 

Capítol 6: Canvi dels títols de transport

En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional, els títols de transport per a una data i hora determinats podran ser canviats per altres dates o horaris, en funció de les condicions comercials de cada producte, excepte quan aquestes condicions adverteixin expressament que no s'admeten canvis. En alguns casos, que seran advertits amb anterioritat al client, l'opció per un títol que permeti canvis podrà suposar un increment del preu, en forma de suplement o complement.

El canvi es podrà realitzar des del moment de l'adquisició i fins al moment establert segons cada canal de venda, sempre amb l'anticipació necessària per poder dur a terme els procediments interns corresponents en el sistema de venda, abans que expiri el termini establert. Aquests terminis es podran consultar al web de Renfe, als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

El canvi pot comportar despeses, aplicables sobre el preu del títol de transport, un cop deduïdes les despeses de gestió, excepte en aquelles ofertes en què s'especifiqui que aquest canvi es realitzarà de forma gratuïta.

 • Els títols de transport dels serveis de Rodalies no admeten canvis.
 • Els títols multiviatge i les seves formalitzacions en els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional tampoc no admeten canvis.

El reintegrament o l'abonament generat, si escau, es produirà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra del títol de transport.
 

Capítol 7: Anul·lació dels títols de transport

 • En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional, els títols de transport podran ser anul·lats, en general, dins del període de validesa, excepte els corresponents a aquelles opcions de preus i tarifes que expressament indiquin que no admeten anul·lacions. Per optar per l'anul·lació en alguns serveis s'haurà d'abonar una quantitat addicional.

L'anul·lació es podrà realitzar des del moment de l'adquisició i fins al moment establert per cada canal de venda, sempre amb l'anticipació necessària per poder dur a terme els procediments interns corresponents en el sistema de venda, abans que expiri el termini establert. Aquests terminis es podran consultar al web de Renfe, als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

El tràmit d'anul·lació pot comportar despeses, aplicables sobre el preu del títol de transport, un cop deduïdes les despeses de gestió, excepte en aquelles ofertes en què s'especifiqui que aquest canvi es realitza de forma gratuïta.

Els títols multiviatge d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional es podran anul·lar segons el règim comercial específic aplicable a cada títol multiviatge, que es podrà consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

 • En els serveis de Rodalies només s'admeten les anul·lacions dels títols de transport en el moment de la compra i sempre que no s'hagi realitzat la validació en els equips destinats a l'efecte. Aquesta anul·lació no generarà cap cost per al client.

El reintegrament es produirà mitjançant el mateix mitjà o forma de pagament prèviament utilitzat per a la compra del títol de transport.
 

Títol IV. Ocupació de la plaça

Capítol 1: Generalitats

Es considera ocupació de plaça l'exercici del dret que té el client d'ocupar un espai assegut, amb o sense garantia de plaça, en un tren i trajecte concret, mitjançant l'adquisició d'un títol de transport vàlid, en funció del servei ofert en cada cas.

El client que hagi abonat una plaça podrà compartir el seu ús amb un menor que hi tingui dret, quan així estigui previst en el règim comercial específic aplicable, que es podrà consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

En tot cas, cada seient o llit únicament podran ser ocupats com a màxim per dues persones: una persona amb títol de transport vàlid i dret a ocupar una plaça i un menor que compleixi els requisits per viatjar sense ocupar plaça.

També es podran establir requisits comercials perquè una persona pugui adquirir i ocupar dues places contigües.

En Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional amb places assignades, la gestió de les places lliures serà a càrrec del personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta. Qualsevol modificació de plaça al llarg del viatge s’haurà de sol·licitar prèviament a aquest agent.

En Rodalies i Media Distancia Convencional sense places assignades, el client podrà ocupar un seient, si està lliure, o viatjar dempeus.
 

Capítol 2: Accés al tren

El client haurà de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que estarà obligat a conservar des de l'entrada a l'estació d'origen fins a la sortida de l'estació de destinació. En cas que el personal autoritzat li ho demani, l'haurà de presentar, juntament amb els documents acreditatius corresponents.

L'accés al tren s'ha de realitzar a l'estació d'origen del viatge que figuri al títol de transport. En cas que la plaça a la qual es tingui dret no sigui ocupada, en funció del títol adquirit a l'estació d'origen esmentada, en els serveis Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional amb assignació de plaça, Renfe Viajeros podrà fer ús de la plaça disponible, sense que el client tingui dret a cap reintegrament.

Per a determinats productes o serveis, i només per al cas que en un mateix municipi hi hagi diverses estacions per les quals passi el recorregut o trajecte del viatge contractat, s'admetrà que el client iniciï el viatge a qualsevol d'elles, sense obligació que sigui l'estació que figura al seu títol de transport com a origen, sempre que el tren en què hagi de viatjar tingui una parada programada a l'estació esmentada. En aquest cas, el client no haurà d'abonar cap suplement ni tindrà dret a cap reintegrament sobre el trajecte no utilitzat. Aquests productes o serveis es podran consultar al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.
 

Capítol 3: Control d'accés o en ruta

El personal encarregat de la supervisió, o altre personal autoritzat per Renfe Viajeros, podrà requerir al viatger el document que acrediti la seva identitat, en relació amb el títol de transport, al control d'accés, en accedir al tren, durant el recorregut o abans d'abandonar l'estació de destinació. El client també haurà de presentar, quan li ho sol·licitin, el títol de transport en qualsevol suport autoritzat, juntament amb els documents justificatius del dret a l'obtenció dels descomptes aplicats.

El viatger a bord sense títol de transport que hagi accedit al tren en una estació sense possibilitat de venda de títols de transport haurà de regularitzar la seva situació davant el personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, o un altre agent que Renfe Viajeros hagi autoritzat. En aquest supòsit s'entregarà al viatger el justificant del pagament realitzat. En qualsevol altre cas, serà aplicable allò que s'ha indicat en aquestes condicions generals per a viatgers sense títol de transport.

El personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta podrà bescanviar qualsevol bitllet quan hi hagi causa justificada.
 

Capítol 4: Interrupció del viatge per part del client

Si el viatger decideix voluntàriament interrompre el viatge en una estació intermèdia no tindrà dret a cap reintegrament respecte del trajecte no utilitzat, i el títol de transport serà invalidat per viatjar.
 

Capítol 5: Canvi de plaça o tipus de seient un cop iniciat el viatge

Es podrà fer un canvi de plaça amb el mateix tipus de seient o classe o a una inferior, prèvia sol·licitud al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta i sempre que hi hagi places disponibles. Si es realitza el canvi de plaça a una amb un tipus de seient o classe inferior, el client no tindrà dret a cap reintegrament.

Quan el canvi de plaça fos decidit pel personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, com a conseqüència d'una incidència relacionada amb la prestació del servei, el viatger no abonarà cap diferència de preu per l'acomodació en una plaça més cara. Si el canvi es realitza a una plaça de cost menor, es retornarà al client la diferència de preu.
 

Capítol 6: Millora de tipus de seient, opció de preu o classe un cop iniciat el viatge

El client que ostenti un títol vàlid podrà demanar la millora de tipus de seient, de tarifa, d'opció de preu o de classe, prèvia sol·licitud al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, la qual cosa s'autoritzarà sempre que ho permetin les condicions del tren, les places, l'opció de preu o la tarifa aplicada en el títol de transport. En aquest cas, el client haurà d'abonar en aquell mateix moment la diferència de preu, d'acord amb les condicions establertes i les tarifes vigents per al títol de transport amb què viatjava en el moment de la sol·licitud.

Fins i tot en cas que no es produís la sol·licitud prèvia de millora, el personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta podrà oferir al client la regularització del bitllet, abonant la diferència de la millora, o fer que continuï el viatge en les condicions que apareixen al bitllet.

En cas que la millora demanada comporti restauració a la plaça, o una altra prestació que requereixi un subministrament previ, i no es disposi de les provisions necessàries, s'informarà el client sobre la impossibilitat de prestar aquest servei. Si el client accepta el canvi en aquestes condicions, s'entendrà que està d'acord i que renuncia a la restauració, o prestació de què es tracti, i no s'efectuarà cap reemborsament posterior per aquest motiu.
 

Capítol 7: Prolongació del recorregut un cop iniciat el viatge

En els serveis d'Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia i Media Distancia Convencional, el viatger que vulgui prolongar el recorregut ho haurà de comunicar prèviament al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, la qual cosa s'autoritzarà sempre que ho permetin les condicions del tren, la disponibilitat de places i l'opció de preu o tarifa aplicada en el títol de transport. En aquest cas, el client haurà d'abonar en aquell moment el preu addicional del nou trajecte:

 • d'acord amb les condicions establertes per al títol de transport amb el qual viatjava en el moment de la sol·licitud, o bé
 • d'acord amb les condicions i tarifes aplicables (en cas que el client opti per la millora del tipus de seient, de tarifa, d'opció de preu o de classe).

Si no es produís aquesta sol·licitud i abonament de la tarifa prèvies, en les condicions triades, al personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, es considerarà que el client està desproveït de títol de transport vàlid per al recorregut de prolongació.

En els serveis de Rodalies, el client proveït de títol vàlid podrà prolongar el seu viatge dins i fora del nucli, prèvia comunicació i regularització del pagament a l'estació d'origen. Únicament en cas que l'estació d'origen no tingui venda assistida, la regularització del pagament es farà en ruta.

Dins del nucli de Rodalies el client haurà d'abonar un títol de transport complementari del nou trajecte i conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts. Els clients amb títols carregats a la targeta sense contacte de Renfe Viajeros podran prolongar el viatge només dins del nucli de Rodalies i, en aquest cas, hauran d'abonar un títol de transport complementari i conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts.

Fora del nucli de Rodalies el client haurà d'adquirir un nou títol de transport amb la tarifa que correspongui de Media Distancia Convencional des de l'origen fins a l'estació fins a la qual vulgui prolongar el viatge, descomptant l'import del bitllet senzill de Rodalies que el client va adquirir anteriorment, i haurà de conservar ambdós títols de transport fins a finalitzar els dos recorreguts.

Els títols multiviatge i els emesos pels Consorcis de Transport o assimilats no admeten prolongació del recorregut fora del nucli.
 

Títol V. Condicions de viatge per a menors

Amb independència de l'edat dels menors, tots han de disposar d'un títol de transport vàlid en Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia i Alta Velocidad-Media Distancia. En aquests serveis, els menors de 14 anys hauran de viatjar acompanyats d'una persona adulta.

Renfe Viajeros podrà aplicar descomptes i avantatges comercials per al viatge dels menors d'edat, en funció del servei utilitzat i de la seva edat. Les particularitats comercials aplicables a cada servei es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe i als diferents canals de venda autoritzats, així com a les dependències dedicades a atenció al client.

L'edat dels menors que tenen dret a viatjar de forma gratuïta sense ocupació de plaça s'estableix a les especialitats comercials aplicables esmentades anteriorment.

En determinats trens, Renfe ofereix un servei perquè els menors d'edat puguin viatjar sols sense la companyia d'un adult i sota la supervisió del personal de bord. Les condicions d'aquest servei es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe i als diferents canals de venda autoritzats, així com a les dependències dedicades a atenció al client.

Per a tots els serveis, els menors de 18 anys que viatgin sense la seva mare, pare o tutor legal ho faran sempre sota la responsabilitat d'aquests.
 

Títol VI. Condicions de viatge per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda

Les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda podran fer reserves o obtenir títols de transport sense necessitat de viatjar acompanyats per una altra persona, llevat que sigui estrictament necessari per garantir que el viatge es desenvolupi en condicions adequades de seguretat, d'acord amb la normativa aplicable.

Renfe Viajeros disposa de material accessible, especialment dissenyat per possibilitar el viatge a aquestes persones. Per a determinats trens, serveis i estacions està disponible l'anomenat "Servei d'Assistència", prestat per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, que és un servei especialitzat per facilitar el transport en ferrocarril a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les condicions comercials específiques aplicables a aquest servei es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.
 

Títol VII. Serveis Complementaris

Es consideren serveis complementaris el transport de: equipatge, animals de companyia, elements de mobilitat individual i qualsevol peça que el viatger pugui portar amb ell. El viatger haurà de col·locar-los adequadament als llocs destinats a l'efecte, respectant els límits de pes, volum i dimensions establerts a les condicions comercials específiques. A més, haurà de custodiar-los degudament, evitant qualsevol dany, molèstia o perill, i serà responsable dels danys i perjudicis causats que siguin imputables a l'incompliment d'aquests deures.

Renfe Viajeros també podrà oferir la possibilitat de triar serveis de valor afegit, tant prestats per Renfe Viajeros com per altres empreses, i afegir-los com a complement addicional al preu del transport en el procés de compra.

Les condicions comercials aplicables a tots aquests serveis es podran consultar en la normativa comercial, disponible al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.
 

Capítol 1: Viatge amb animals de companyia (mascotes)

Renfe Viajeros ofereix la possibilitat de viatjar amb animals de companyia als trens, segons les condicions comercials específiques de cada servei ferroviari. En alguns casos, Renfe Viajeros podrà limitar o excloure el transport de mascotes, informant el client d'aquesta circumstància abans de la compra.

Aquests animals estaran sempre sota el control de la persona que els porti en totes les fases del viatge. Si altres viatgers mostren objeccions a viatjar amb animals, o les mascotes produeixen molèsties, el personal de bord buscarà l'alternativa més favorable per poder continuar el viatge en un altre lloc del tren.

La persona que viatgi amb la mascota serà responsable que aquesta compleixi les condicions higienicosanitàries i de seguretat, i haurà de disposar durant el viatge de la documentació preceptiva, d'acord amb la legislació vigent.
 

Capítol 2: Equipatges

Es considera equipatge admissible qualsevol peça de mà que porti el client i que contingui roba i objectes d'ús personal o professional, la naturalesa dels quals no contravingui les disposicions de seguretat establertes a la legislació vigent i no suposi perill per a la seguretat del transport, ni obstaculitzi l'explotació ferroviària, ni representi perill o molèstia per a altres viatgers.

Tot viatger podrà portar amb ell, sota la seva custòdia i responsabilitat, als llocs destinats a l'efecte, i si escau previ pagament, el nombre de peces de mà i amb les dimensions que s'estableixin a les condicions comercials relatives a l'admissibilitat i regulació de l'equipatge aplicables a cada servei, que estan disponibles al web de Renfe, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.

El viatger no podrà portar amb ell:

 • materials susceptibles d'explosió o inflamació,
 • Peces que, per la seva naturalesa, mida, tipologia, volum, olor o contingut, puguin:
  • ser considerades com a perilloses
  • danyar, molestar o tacar la resta de viatgers i els seus equipatges
  • danyar el material ferroviari, obstaculitzar l'explotació ferroviària o posar en perill la seguretat del transport

Renfe Viajeros respondrà per la pèrdua, el deteriorament o els danys als equipatges en els supòsits i en els termes previstos al Títol IX "Responsabilitat de Renfe Viajeros" d'aquestes condicions generals.

L'equipatge que, per les seves dimensions o característiques, no compleixi els requisits per ser considerat equipatge de mà es considerarà "equipatge especial". El client només podrà portar-lo sempre que compleixi l'establert a la normativa comercial específica.

2.1.- Bicicletes i altres elements de mobilitat individual

Només estarà permès l'accés als trens amb bicicletes i altres elements de mobilitat individual, si escau, previ pagament, quan així s'estableixi expressament per a determinats serveis o trens, en els termes indicats a les condicions comercials específiques, i sempre que siguin fàcilment manejables, no afectin de manera adversa el servei ferroviari i es compleixin els requisits establerts a les condicions esmentades.
 

Capítol 3: Viatge amb armes

Renfe Viajeros únicament admetrà viatgers que portin armes als trens quan compleixin tots els requisits següents:

 • Que es tracti d'armes d'esportistes o armes reglamentàries, segons la seva definició legal.
 • Que vagin desmuntades o dintre de les seves caixes o fundes.
 • Que vagin acompanyades de les corresponents guies, llicències i qualsevol altra documentació exigida legalment.

Quan es tracti de personal de les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, del Servei de Vigilància Duanera, o de personal d'empreses de seguretat que realitzin funcions de custòdia o vigilància, n'hi haurà prou amb l'exhibició de la guia de pertinença o de la seva targeta d'identitat militar o, si és el cas, carnet professional. En cas de viatjar fora de servei hauran de portar l'arma desmuntada i dins de la seva caixa o funda.

Els portadors d'armes hauran d'actuar, en tot moment, amb la diligència i precaució necessàries i comportar-se de manera que no posin en perill o causin alarma, danys o molèsties als altres viatgers o als seus béns, i que no posin en perill la seguretat del transport ni obstaculitzin l'explotació ferroviària.
 

Capítol 4: Objectes oblidats, perduts o abandonats

Els objectes oblidats, perduts o abandonats pels clients que siguin trobats als trens, a les andanes o en altres dependències de l'estació es lliuraran al responsable de l'àmbit corresponent per a la seva custòdia, durant un període de temps determinat i durant el qual estaran a disposició dels clients per ser retornats, prèvia justificació de la seva propietat.
 

Títol VIII. Drets i Obligacions dels Viatgers

Capítol 1: Drets

Els viatgers de Renfe Viajeros tenen, entre d'altres, els drets següents:

1. A ser informats de l'existència d'aquestes condicions generals, que estaran a la seva disposició al lloc web de Renfe, així com als canals i punts de venda, i a les dependències dedicades a atenció al client.

2. A l'accés, amb prou antelació, als horaris dels serveis i als preus corresponents, així com a la resta d'informació disponible sobre el servei ferroviari. Especialment, a ser informats en cas de retard de la sortida o de l'arribada, de la situació i de l'hora estimada de sortida i arribada, quan aquesta informació estigui disponible.

3. A rebre abans del viatge, quan ho demanin, la informació següent:

 • Horaris i condicions del viatge més ràpid i opcions de preu i tarifes més econòmiques.
 • Accessibilitat, condicions d'accés i disponibilitat d'instal·lacions per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
 • Seients o places disponibles.
 • Activitats que puguin pertorbar o retardar els serveis.
 • Disponibilitat de serveis complementaris.
 • Condicions per a l'admissió d'equipatge i accessibilitat i condicions d'accés per a bicicletes.
 • Procediments per recuperar l'equipatge oblidat o perdut.
 • Procediments per presentar reclamacions i queixes.

4. A rebre durant el viatge informació sobre:

 • Serveis a bord.
 • Estació següent amb parada.
 • Possibles retards i incidències.
 • Serveis d'enllaç principals.
 • Qüestions de seguretat.

5. A celebrar amb Renfe Viajeros un contracte de transport ajustat al que disposa la legislació vigent, mitjançant l'adquisició d'un títol vàlid per al viatge des de o fins a qualsevol de les estacions a les quals es rebin o baixin viatgers en el viatge contractat, sens perjudici de l'establert al Títol IV, Capítol 2 "Accés al tren" d'aquestes condicions generals. A aquests efectes, els trens només faran parada a les estacions o baixadors prèviament determinats per Renfe Viajeros.

6. A rebre el servei contractat en les condicions adequades de qualitat i seguretat.

7. A ser informats dels procediments establerts per resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb el transport ferroviari, que són els següents:

a) Els viatgers, sens perjudici de poder instar la defensa de les seves pretensions davant la jurisdicció ordinària, estan facultats per dirigir reclamacions i queixes relacionades amb la prestació del servei directament a Renfe Viajeros, cosa que podran fer en els termes previstos al Títol IX, Capítol I "Garanties per al viatger" d'aquestes condicions generals.

b) Renfe Viajeros tindrà, a disposició dels usuaris, un formulari o llibre de reclamacions, amb el format, l'edició o el model que es determini reglamentàriament.

c) Igualment, els clients estan facultats per dirigir les seves reclamacions relacionades amb la prestació del servei de transport ferroviari i per instar la defensa de les seves pretensions davant els organismes arbitrals competents.

8. A ser rescabalats dels perjudicis que se'ls causin, en cas d'incompliment de les obligacions que corresponguin a Renfe Viajeros.

9. A ser informats de les pòlisses d'assegurança o fiançaments que Renfe Viajeros tingui contractades per garantir la seva responsabilitat. Aquesta informació estarà disponible a les dependències dedicades a atenció al client, així com als diferents canals de venda i al web de Renfe.

10. A canviar i anul·lar els seus títols de transport en els termes previstos en aquestes condicions generals i a les condicions comercials específiques aplicables.
 

Capítol 2: Obligacions dels viatgers

Els viatgers hauran de complir les obligacions següents:

1. Adquirir el títol de transport corresponent al trajecte desitjat; comprovar que les dades que inclou es corresponen amb allò sol·licitat; portar-lo durant el temps que duri el viatge i fins a la sortida de l'estació de destinació, així com presentar-lo, juntament amb la documentació original i en vigor que acrediti la identitat del viatger, el personal de Renfe Viajeros o al personal autoritzat per aquesta totes les vegades que li ho requereixin, abstenint-se de viatjar sense títol de transport vàlid i suficient o amb títol que no vagi acompanyat dels documents acreditatius, en funció de les característiques del viatge i condicions d'utilització segons el descompte o la tarifa aplicable.

2. Atendre les indicacions que els formuli el personal de Renfe Viajeros o el personal autoritzat per aquesta en relació amb la prestació correcta del servei, així com l'indicat als cartells col·locats a la vista en instal·lacions i trens, i romandre únicament a les instal·lacions ferroviàries en l'horari en què estigui prevista la seva utilització per part dels clients.

3. Complir les normes vigents en matèria de seguretat i ordre públic, i de protecció civil, i sotmetre's als controls de seguretat disposats per a l'accés als vehicles i les zones d'embarcament; en cas contrari no se'n permetrà l'entrada. Els viatgers s'hauran d'abstenir de qualsevol activitat o acció que, per la seva naturalesa, pugui alterar l'ordre públic, pertorbar la resta de clients o considerar-se molesta o ofensiva per a aquests o per al personal de Renfe Viajeros o els autoritzats per aquesta, o que impliqui perill per a la seva integritat o posi en perill la seguretat del transport per ferrocarril.

4. Abstenir-se de fumar, distribuir publicitat, enganxar cartells, mendicar, organitzar rifes o jocs d'atzar amb ànim de lucre i vendre béns o serveis als trens, les instal·lacions i les dependències de Renfe, sense autorització expressa prèvia i per escrit de Renfe Viajeros, així com fer qualsevol altra acció prohibida per la legislació vigent.

5. Accedir o abandonar el tren quan es trobi plenament aturat únicament a les parades establertes a l'efecte; viatjar als llocs habilitats per als viatgers, procurant no dificultar el pas als llocs destinats al trànsit de persones; i abstenint-se d'entrar a les cabines de conducció o altres llocs dels trens o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal ferroviari o de persones autoritzades.

6. Respectar els vehicles i les instal·lacions, així com abstenir-se de qualsevol acció que pugui presentar un perill per a la seguretat del ferrocarril, els seus mitjans i instal·lacions de tot tipus, o que suposi deteriorament o brutícia en el material, els vehicles o les instal·lacions ferroviàries.

7. Abstenir-se de manipular els mecanismes d'obertura o tancament de les portes o qualsevol altre mecanisme o dispositiu d'ús exclusiu del personal de Renfe Viajeros; de fer ús, sense causa justificada, dels mecanismes d'alarma, aturada dels trens o de qualsevol altre dispositiu del tren; d'impedir o forçar l'obertura o el tancament de les portes d'accés als trens, així com de llançar o dipositar objectes o materials o fer abocaments de qualsevol naturalesa als trens o les instal·lacions ferroviàries.

8. Complir el que preveu el Títol VII d'aquestes condicions generals pel que fa a l'admissió i el transport d'animals domèstics, bicicletes, armes, embalums i equipatges.
 

Capítol 3: Conseqüències de l'incompliment de les obligacions dels viatgers

L'incompliment d'alguna de les obligacions per part del viatger, indicades al Capítol 2 del Títol VIII, podrà determinar el cessament de l'obligació per a Renfe Viajeros de transport del viatger i els objectes que porti, sense dret a devolució de cap import ni exigència de la indemnització de danys i perjudicis pertinent, sens perjudici de la sanció administrativa o d'un altre tipus que, si escau, pogués ser imposada per l'administració o autoritat judicial competent.

1. Persones que viatgen sense títol de transport vàlid i regularització del títol en ruta

El client ha de disposar d'un títol de transport vàlid durant tot el viatge, que s'ha de presentar, juntament amb els documents acreditatius, al personal de Renfe Viajeros, o al personal autoritzat per aquesta, quan sigui requerit, i s'ha de conservar fins a la finalització dels serveis contractats.

Si el client, en ruta, no presenta el títol de transport o algun dels documents acreditatius, se'l considerarà viatger desproveït de títol de transport vàlid per viatjar, i el personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta procedirà a regularitzar aquesta situació.

Aquesta regularització s'ha de dur a terme de la manera següent:

1.1. Quan el client procedeixi d'una estació sense venda de bitllets, o d'una estació amb venda de bitllets a la qual no sigui possible temporalment la venda, el client abonarà l'import del bitllet del trajecte que correspongui.

En cas que el client tingui dret a algun descompte, haurà d'acreditar-ho en ruta per a la seva aplicació i, en cas contrari, haurà d'abonar el títol de transport a Tarifa General/Base o preu de referència. En el supòsit que Renfe Viajeros no pugui aplicar la tarifa demanada en ruta, el client haurà d'abonar el títol de transport a Tarifa General/ Base o preu de referència, i posteriorment podrà reclamar el reintegrament de la diferència.

De manera excepcional, els viatgers amb discapacitat visual, usuaris de cadires de rodes, viatgers d'edat avançada o amb discapacitat intel·lectual o cognitiva abonaran només l'import del títol del transport del trajecte que correspongui, encara que puguin adquirir el bitllet a través d'una màquina de venda automàtica de l'estació o per altres canals.

1.2. En altres supòsits diferents als recollits a l'apartat 1.1 anterior, al viatger sense títol de transport vàlid se li aplicaran les penalitzacions que puguin correspondre. Els títols de transport que no siguin vàlids, o siguin utilitzats fraudulentament, seran retirats pel personal encarregat de la supervisió o intervenció en ruta, sense dret a cap reintegrament i sens perjudici de les actuacions o penalitzacions previstes a continuació.

2. Penalitzacions per viatjar sense títol de transport vàlid

Si el client està desproveït de títol de transport vàlid o no té cap dret per a les bonificacions o reduccions obtingudes i accedeix al tren sense que concorrin les circumstàncies descrites al paràgraf 1.1 anterior, haurà d'abonar l'import del títol de transport del trajecte corresponent al preu de referència o a la Tarifa General/ Base, incloent-hi les despeses de gestió establertes per Renfe Viajeros, a més de les penalitzacions següents per accedir al tren de manera indeguda:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia i Larga Distancia - 300 euros.
 • Alta Velocidad-Media Distancia - 200 euros.
 • Media Distancia Convencional - 200 euros.
 • Rodalies - 100 euros.

Si l'abonament es realitza en un termini inferior a 30 dies naturals, s'aplicarà una reducció del 50 % de la quantitat a pagar per aquestes penalitzacions, d'acord amb les normes i els procediments particulars, i als canals de venda que s'estableixin per a cada servei ferroviari.

3. No admissió de viatgers

Renfe Viajeros podrà obligar a abandonar els seus vehicles de transport aquells viatgers sense títol de transport vàlid que s'hagin negat a regularitzar aquesta situació, o aquells viatgers que, amb la seva conducta o portant algun objecte, equipatge o vehicle, alterin l'ordre o representin un perill per a la seguretat i el bon funcionament de l'explotació del transport o per a la seguretat dels altres viatgers, o aquells que els incomodin greument.

Es prohibeix l'accés als vehicles amb patinets, monocicles o qualsevol altre dispositiu de mobilitat personal, elèctrics o dotats de bateries, perquè es considera que constitueix un perill per a la seguretat i el bon funcionament de l'explotació del transport i dels viatgers.

En tot cas, s'exclouen d'aquesta prohibició els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, així com les bicicletes elèctriques.

En aquests supòsits, aquests viatgers hauran d'abandonar el tren a l'estació a la qual estigués estacionat o, si es trobés en trànsit, a la següent estació a la qual efectuï parada, sense dret a reemborsament del preu pagat i sens perjudici de les sancions que poguessin correspondre per les infraccions que haguessin comès i de l'aplicació, si escau, de les penalitzacions previstes en aquestes condicions generals.

Podrà denegar-se també l'accés als vehicles de transport i a les sales d'embarcament o d'espera a aquelles persones que no se sotmetin als controls de seguretat establerts.

 

Títol IX. Responsabilitat de Renfe Viajeros

Renfe Viajeros està obligada a prestar el servei contractat en les condicions recollides al títol de transport, en aquest document i a les condicions comercials específiques aplicables, i respondrà davant el viatger en cas d'incompliment de conformitat amb la legislació vigent i dins dels límits indicats en aquest Títol.
 

Capítol 1: Garanties per al viatger

Renfe Viajeros té garantida la cobertura de la responsabilitat civil en la qual pugui incórrer, en particular, la derivada dels danys causats als viatgers i a l'equipatge.

De manera general, els viatgers podran ser indemnitzats, d'acord amb la legislació vigent i amb la normativa comercial, quan quedi provat un incompliment del contracte de transport per causa imputable a Renfe Viajeros.

Sens perjudici d'altres condicions comercials específiques més favorables previstes expressament per a determinats serveis a la normativa comercial de Renfe Viajeros, que s'aplicaran de forma preferent, el viatger serà indemnitzat en els casos de cancel·lació, interrupció i retard de la forma establerta en aquest Títol IX.

Renfe Viajeros tindrà a disposició dels viatgers un llibre o fulls de reclamacions en els termes previstos a la normativa sectorial ferroviària, així com un telèfon gratuït específic per a atenció de reclamacions i una bústia d'atenció al client al web de Renfe.

Els viatgers podran presentar les seves reclamacions o queixes en aquest llibre o fulls de reclamacions, sens perjudici de poder fer servir els mitjans de comunicació esmentats al paràgraf anterior.

El termini de presentació de la reclamació serà l'establert a la legislació aplicable vigent.
 

Capítol 2: Responsabilitat per cancel·lació, interrupció o retard

El viatger afectat per la cancel·lació, interrupció o retard del viatge podrà tenir dret a rebre la indemnització prevista en els termes establerts a la legislació aplicable.

En cas que el retard de la sortida o de l'arribada sigui superior a 60 minuts, Renfe Viajeros estarà obligada a proporcionar assistència al viatger en els termes establerts a la legislació vigent.

Quan es produeixi cancel·lació o interrupció del viatge contractat per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, es durà a terme l'habilitació del seu títol de transport per a un altre tren o un altre mitjà de transport, havent de complir en aquest supòsit unes condicions similars d'accessibilitat.

El viatger no tindrà dret a indemnització si Renfe Viajeros informa del retard, abans de la compra del títol de transport o si la durada del retard és inferior a 60 minuts.

En qualsevol cas, es podran establir compensacions més avantatjoses que les indicades en aquestes condicions generals. Aquestes compensacions més avantatjoses estaran a disposició dels clients al lloc web de Renfe, així com als diferents canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

El que disposa aquest apartat s'aplicarà als viatges realitzats a l'empara de títols emesos pels Consorcis i Autoritats del Transport i títols multiviatge, d'acord amb les seves condicions comercials específiques i amb les excepcions i limitacions previstes a la normativa aplicable.

Per als serveis de transport successius explotats per una o diverses empreses ferroviàries cal observar el que disposa la legislació vigent, així com els acords i contractes signats entre les diferents empreses.

1. Cancel·lació del viatge

S'entén per cancel·lació del viatge la no realització del viatge, és a dir, la impossibilitat que es dugui a terme en les condicions previstes al títol de transport.

En cas que la causa de la cancel·lació del viatge sigui atribuïble a l'empresa operadora es tindrà en compte l'antelació amb la qual es produeix la cancel·lació, i en funció d'aquesta antelació el viatger tindrà dret a:

 • Si la cancel·lació es produeix abans de les 48 hores, el viatger té dret al reintegrament del preu pagat pel bitllet o al canvi sense despeses del títol de transport per a un altre tren o una altra data.
 • Si la cancel·lació es produeix en les 48 hores prèvies a l'hora de sortida que figura al bitllet, el viatger té dret que se li reintegri el preu pagat o bé que se li proporcioni el transport en un altre tren o un altre mode de transport en condicions equivalents a les pactades.
 • Si la informació de la cancel·lació del viatge es produeix dins de les quatre hores prèvies a l'hora de sortida que figura al bitllet, el viatger té dret al reintegrament del preu del bitllet o bé que se li proporcioni el transport en un altre tren o en un altre mode de transport. Si el viatger optés per no utilitzar l'alternativa de transport oferta, té dret, a més, a una indemnització del doble de l'import del títol de transport.
 • En Rodalies (ample ibèric i ample mètric) i en Media Distancia Convencional d'ample mètric, excepte per a títols consorciats, quan la cancel·lació del viatge sigui deguda a la supressió/paralització del servei durant almenys una hora, el viatger podrà optar per:
  • La resolució del contracte de transport percebent l'import íntegre corresponent al viatge.
  • L'habilitació del seu títol de transport per a quan hi hagi la possibilitat de realitzar el viatge.
  • La realització del viatge per altres mitjans de transport que, si escau, Renfe Viajeros habiliti.

Si el viatger optés per utilitzar l'alternativa de transport oferta, serà aplicable l'establert a les condicions comercials aplicables, que es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

Pel que fa a la compatibilitat de les indemnitzacions derivades per cancel·lació amb altres indemnitzacions a les quals el viatger podria tenir dret, s'aplicarà l'establert a les condicions comercials aplicables, que es podran consultar a la informació disponible al web de Renfe, així com als canals de venda autoritzats i a les dependències dedicades a atenció al client.

2. Interrupció del viatge

S'entendrà per interrupció del viatge la paralització del viatge un cop iniciat.

Quan com a conseqüència de la interrupció del viatge s'incorri en algun dels supòsits previstos a l'apartat següent, per al cas de retard, s'aplicarà el que s'hi preveu.

Si el tren es troba bloquejat a la via, Renfe Viajeros realitzarà el transport a l'estació de ferrocarril d'origen, a una altra estació d'origen alternativa o a la destinació final del servei, sempre que sigui físicament possible.

3. Retards

Es considera retard el temps transcorregut entre l'hora programada d'arribada del viatger, segons l'horari publicat, i l'hora real d'arribada a l'estació de destinació indicada al bitllet.

Quan es prevegi que el tren sortirà de l'origen amb retard respecte de l'horari publicat, el client tindrà dret a una de les opcions següents:

 • al canvi gratuït del títol de transport per a un altre tren o una altra data,
 • al reintegrament del preu pagat pel viatge no realitzat,
 • a continuar el viatge al mateix tren.

Si durant el viatge es produeix un retard igual o superior a 60 minuts en l'arribada a la destinació que figura al títol de transport, el viatger podrà optar per:

a) El reintegrament de l'import del títol de transport corresponent a la part del viatge no efectuada.

b) Si a causa d'aquest retard el viatge ha perdut la raó de ser per al viatger o ja no vol continuar el viatge, tindrà dret a percebre també l'import del títol de transport corresponent a la part del viatge efectuat. En aquest cas, Renfe Viajeros proporcionarà, quan escaigui, un servei de retorn tan aviat com sigui possible al punt de partida.

c) La continuació del viatge fins al punt de destinació, ja sigui per la ruta prevista o per una altra via alternativa, en unes condicions de transport similars a les contractades. El viatger també pot optar per fer el viatge, sense despeses, en una data posterior.

Excepte per les causes previstes per la legislació vigent, en cas de retard en l'arribada a destinació per temps igual o superior a 60 minuts, el client tindrà dret a una indemnització equivalent al 50 % del preu del títol de transport utilitzat. Quan el retard superi els 90 minuts, la indemnització pecuniària serà l'equivalent al total del preu.

4. Garantia d'enllaç

Renfe Viajeros garanteix l'enllaç entre els seus trens en les condicions indicades a continuació, amb excepció de l'establert per als trens de Rodalies i aquells altres serveis o productes en què així ho indiquin les seves condicions comercials específiques.

Aquesta garantia serà aplicable únicament quan, entre l'hora teòrica d'arribada del primer tren i la de sortida del segon, hi hagi un interval horari de 60 minuts —si el canvi de tren es realitza a la mateixa estació—, o de 90 minuts —si el canvi de tren es realitza entre dues estacions del mateix municipi—, i permetrà obtenir les compensacions establertes expressament a les condicions comercials específiques per al cas de pèrdua d'enllaç.

En els serveis de Rodalies no es garanteix l'enllaç en cap cas.

Els transbordaments amb altres mitjans de transport o trens de diferents companyies ferroviàries, a l'empara del bitllet combinat corresponent, es regularan segons el que disposa la legislació vigent, així com els acords i contractes signats entre les diferents companyies.
 

Títol X. Protecció de dades de caràcter personal

La informació relativa al tractament i a la protecció de les dades personals es posarà a disposició dels clients en els termes requerits per la normativa aplicable, i en tot cas al lloc web de Renfe, a l'apartat Política de privacitat, així com als diferents canals de venda i a les dependències dedicades a atenció al client.
 

Títol XI. Entrada en vigor

Aquestes condicions generals entraran en vigor el 12 de desembre de 2023 i seran aplicables a aquells títols de transport adquirits a partir de la data esmentada

Annex I - Informació de contacte

De Renfe Viajeros:

El domicili social de RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, SA, amb NIF A-86868189, és a Madrid, Avda. de Pío XII, núm. 110, 28036.

El seu lloc web és: www.renfe.com

El seu telèfon és: (+34) 912 320 320

Del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:

La seva seu és a Madrid, Paseo de la Castellana núm. 67, 28071.

El seu lloc web és: www.mitma.gob.es

El seu telèfon és: (+34) 91 597 70 00
 

De les Juntes Arbitrals de Transport:

El seu lloc web és https://www.mitma.es/el-ministerio/contacte-con-fomento/transporte-terrestre/juntas-arbitrales
 

Annex II – Legislació i normativa aplicable