Transparencia activa e información sobre a empresa

Perfil do empregado

Oferta de emprego

Acerca do Grupo Renfe

Funcionamento do Consello de Administración

Planificación

Sistema de control interno financeiro

Organigrama

Informe anual de goberno corporativo

Resolucións xudiciais

Órgano de goberno

Comisión de Código Ético

Comités especializados

  • Comités especializados. (Pendente de actualización)

Conduta ética

Filiais e sociedades participadas

 

Relacións coa sociedade, usuarios ou partes interesadas e calidade do servizo

Lei de Transparencia

Calidade dos servizos

  • Calidade dos servizos (Documento pdf). (Consultar apartado "Calidade do servizo" do Informe de sestión, páx. 263 do documento).

Reclamacións de clientes

Axuda Atención ao cliente

Indicadores de calidade percibida

Transparencia económico-financeira

Modelo organizativo do Grupo Renfe

Orzamento de explotación e capital

Información económica e de actividade

Data de publicación das contas anuais

Informe de auditoría

Tarifas e horarios

Ingresos de negocio e subvencións

Ingresos, custos e resultados por tipo de actividade

Período medio de pagamento a provedores

Débeda financeira

 

Transparencia nas contratacións e convenios

Instrucións de contratación

Contratos

Desde este apartado accédese á Plataforma de Contratación do Sector Público, a través de diferentes ligazóns correspondentes a:

Modificacións de contratos

Cando se realiza unha modificación cuxa publicación é obrigatoria, de acordo coa Directiva 2014/25/UE, publícase na Plataforma e no DOUE.

Datos de volume de contratación

  • Datos de volume de contratación (Pendente de actualización)

Publicación de contratos na plataforma de contratación do sector público

Convenios

Dereito de acceso á información

Lei de Transparencia

Formulario on line de solicitude de información

Información estatística sobre xestión de solicitudes

Reclamacións das solicitudes presentadas

Achégase o documento «Resolucións de reclamacións Renfe publicadas polo Consello de Transparencia» onde se inclúe un resumo por ano e as correspondentes ligazóns das reclamacións recibidas polo CTBG referidas a Renfe e as súas resolucións publicadas no seu sitio web.

Prevención da corrupción e cumprimento Transparencia e Bo Goberno

Sistema de prevención da corrupción

Código Ético

Canle ética